ALLMÄNNA VILLKOR

Villkor för användning av tjänster på LeoVegas.com, July 2021 v1.38

1. Allmänt

1.1 Dessa regler och villkor ("dessa villkor" eller "villkoren") gäller för din användning av spelen (enligt definitionen nedan) via webbplatsen www.leovegas.com ("webbplatsen").

1.2 LeoVegas.com och förknippade varumärken är egendom som tillhör LeoVegas Gaming plc, organisationsnummer C59314, med den registrerade adressen "Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta".

1.3 LeoVegas Gaming plc ("LeoVegas") är ett företag baserat på Malta som lyder under maltesisk rätt. LeoVegas bedriver sin verksamhet under namnet www.leovegas.com och www.gogocasino.com (därför ska alla hänvisningar till LeoVegas, www.leovegas.com eller www.gogocasino.com tolkas som en hänvisning till LeoVegas Gaming plc).

LeoVegas verksamhet i Sverige bedrivs under en licens som har utfärdats av Spelinspektionen i enlighet med ett beslut daterat den 26 november 2018 i ärendenummer 18Li7545.

1.4 Avtalsrelationen mellan dig som registrerad spelare och LeoVegas regleras av dessa villkor och av lagarna på Malta, med förbehåll för eventuella obligatoriska lagar, regler eller förordningar till skydd för spelare eller konsumenter där du är bosatt.

1.5 Dessa villkor träder i kraft när du accepterar dem som en del i registreringsprocessen. Genom att skapa, öppna och/eller registrera ett konto hos LeoVegas bekräftar du för LeoVegas att du har läst dessa villkor och att du förstår och samtycker till dem och du åtar dig att alltid efterleva dem när du använder LeoVegas webbplats och deltar i spelen.

1.6 Du måste läsa dessa villkor noggrant och i dess helhet innan du klickar på knappen "Spela här" och accepterar villkoren. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor får du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen eller LeoVegas tjänster.

1.7 LeoVegas förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och därmed ändra avtalet mellan dig och LeoVegas om så krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller myndighetsråd, på grund av lagändringar/ändringar i praxis eller det bedöms krävas av kommersiella skäl. Du kommer att få information om ändringar innan villkorsändringarna träder i kraft och du kommer att bli ombedd att samtycka till ändringarna nästa gång du loggar in. Samtycke är obligatoriskt för att du ska kunna fortsätta att använda webbplatsen och LeoVegas tjänster. Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen och LeoVegas tjänster efter att dessa villkor har ändrats kan du välja att ta ut de pengar du har tillgängliga på ditt konto och be kundsupport att stänga ditt konto.

1.8 Regler och förklaringar för deltagande i LeoVegas spel och upprätthållande av ditt konto hos LeoVegas samt annan viktig information kring tjänsterna tillhandahålls via separata länkar på webbplatsen.

1.9 Alla hänvisningar till LeoVegas spel i dessa villkor ska avse vadhållning, casinospel och andra spel som tid till annan är tillgängliga på webbplatsen. LeoVegas förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från webbplatsen.

1.10 Om du öppnar eller försöker öppna fler än ett konto på webbplatsen, i strid med dessa villkor, kan LeoVegas komma att spärra eller stänga något eller samtliga av dina konton. Medel på dina konton kan även komma att hållas inne om det visar sig att du öppnat flera konton i strid med dessa villkor. Om det efter utredning beslutas att ett konto ska lämnas öppet kommer eventuella medel på övriga konton överföras till detta konto.

Om du försöker öppna något ytterligare konto på www.leovegas.com och/eller www.gogocasino.com efter att ditt ursprungliga konto exkluderats kommer även ditt nya konto att stängas.

1.11 LeoVegas förbehåller sig rätten att bevara alla uppgifter som du har tillhandahållit som personuppgifter i den utsträckning det krävs eller är tillåtet enligt gällande lag. Du har rätt att få åtkomst till personuppgifter om dig som lagras av oss. Ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter återfinns i vår "Integritetspolicy".

1.12 LeoVegas förbehåller sig rätten att ändra villkoren i en kampanj eller ett spel om det inte kan levereras på grund av oförutsedda omständigheter. I ett sådant fall måste LeoVegas säkerställa att kunden placeras i samma, om inte bättre, ställning.

2. Ditt medlemskonto

2.1 Registrering och öppning av ditt medlemskonto.

2.1.1 I syfte att delta i något av LeoVegas spel för riktiga pengar måste du först registrera dig hos LeoVegas, öppna ett konto (ett "medlemskonto") och sätta in pengar på ditt medlemskonto på det sätt som framställs på webbplatsen.

2.1.2 LeoVegas har förbehåller sig rätten att anlita leverantörer av betalningstjänster som ska agera och ta emot och/eller betala ut pengar å LeoVegas vägnar.

2.1.3 Du har endast rätt att ha ett medlemskonto på webbplatsen. Om du försöker öppna fler än ett medlemskonto kan det hända att alla konton som du försöker öppna spärras eller stängs.

2.1.4 Om du upptäcker att du har fler än ett medlemskonto måste du omedelbart informera LeoVegas därom.

2.1.5 En begäran om att öppna ett medlemskonto görs genom att fylla i registreringsformuläret och skicka in det till LeoVegas online. LeoVegas förbehåller sig rätten att vägra att öppna ett medlemskonto utan att ange särskild orsak.

2.1.6 Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som efterfrågas på registreringsformuläret, det vill säga ålder, ditt namn, din adress, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, ett giltigt mobilnummer, den plats där du är bosatt, den plats från vilken du avser att använda webbplatsen om den skiljer sig från den plats där du är bosatt samt relevanta betalningsuppgifter. Du garanterar för LeoVegas att de uppgifter som du tillhandahåller är sanna, fullständiga och korrekta och du ansvarar för att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att kunna registrera dig och för att kunna delta i de spel som erbjuds på webbplatsen.

Du informeras härmed om att LeoVegas kommer att verifiera din identitet via en tillförlitlig elektronisk källa eller liknande samt verifiera din adress.

2.1.7 LeoVegas kan komma att behöva begära in ytterligare dokumentation för att uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagstiftningen. Efterfrågan om ytterligare dokumentation avser endast åtgärder som är direkt hänförliga till motverkande av penningtvätt. Du kan bli ombedd att förse LeoVegas med ytterligare uppgifter och/eller dokument vid insättning eller uttag (eller båda) eller övrigt när så krävs för att uppfylla LeoVegas åtaganden under penningtvättslagstiftningen avseende rutiner för kundkännedom. Dokumentation som styrker följande uppgifter kan komma att begäras in för att LeoVegas ska uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagstiftningen:

namn, adress, personbeteckning, nationalitet (till exempel registerutdrag från Skatteverket);
om du har något betydande offentligt uppdrag eller en familjemedlem eller närstående partner till en sådan person;
din levnadssituation som beskriver din ekonomiska ställning, löntagare, pensionär eller studerande (till exempel lönespecifikation eller utdrag som visar bidrag);
tillgångarnas och regelbundna betalningstransaktioners/penningflödens ursprung eller källa (till exempel lönespecifikation).

Följande dokument kan begäras in för att styrka kundkännedomsuppgifter:

Id-dokument:

ID-kort utfärdat av Skatteverket
Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis
Svenskt körkort
Svenskt pass
Svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
Uppehållstillståndskort tillsammans med utländskt pass

Medborgare i övriga länder som har hemvistelse i Sverige:

Id-kort utfärdat av Skatteverket
Svenskt körkort
Svenskt SIS-märkt id-kort

Addressbevis

Godkända dokument:

Personbevis från Skatteverket (utdrag om folkbokföringsuppgifter)

Finansieringskälla

Bankkontoutdrag inte äldre än 90 dagar som visar
-lön och/eller
-besparingar

Utdrag från Skatteverket som visar taxerad inkomst
Lönespecifikation
Bevis på försäljning av bostad
Arv
Pension
Gåva

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism kan LeoVegas behöva ställa ytterligare frågor eller begära ytterligare underlag utifrån den information vi har om dig som kund. Ditt medlemskonto kan spärras eller stängas om du inte tillhandahåller begärda och/eller giltiga uppgifter och dokument. I den mån så tillåts eller är obligatoriskt enligt lag, kommer LeoVegas också att hålla inne medel på ditt medlemskonto tills dess LeoVegas verifieringsprocess har slutförts.

Om LeoVegas upptäcker att en spelare är under 18 år, kommer LeoVegas omedelbart att stänga medlemskontot och betala ut eventuella återstående medel (men inga vinster) till dig skyndsamt och senast fem arbetsdagar efter att kontot stängs.

2.1.8 Som en del av registreringsprocessen måste du välja ditt användarnamn och lösenord för inloggning på webbplatsen. Du har ensam ansvar för att se till att du förvarar dina inloggningsuppgifter säkert. Du får inte avslöja inloggningsuppgifterna för någon annan person. LeoVegas ansvarar inte för någon tredje parts missbruk eller felaktiga användning av ditt medlemskonto på grund av att du med eller utan avsikt och vare sig aktivt eller passivt avslöjar dina inloggningsuppgifter till någon tredje part. Om LeoVegas upptäcker eller misstänker att någon annan person än du använder ditt medlemskonto förbehåller LeoVegas sig rätten att spärra eller stänga kontot och kan även komma att innehålla medel på kontot.

2.1.9 Du har inte rätt att överföra pengar från ditt medlemskonto till andra användare eller ta emot pengar från andra användare till ditt medlemskonto eller att sälja, överlåta och/eller förvärva konton till/från andra spelare.

2.1.10 LeoVegas kan vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. Alla redan upprättade avtalsförpliktelser kommer alltid att uppfyllas.

2.1.11 Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts under tolv månader och som har ett saldo med riktiga pengar. LeoVegas kommer att kontakta dig om ditt konto blir inaktivt. Om LeoVegas efter tolv månader sedan den senaste inloggningen inte kan kontakta dig eller ingen aktivitet genomförs på spelkontot även efter att vi har kontaktat dig förbehåller LeoVegas sig rätten att ta ut en administrativ månadsavgift på 50 kr eller motsvarande i annan valuta.

Om du vill ta ut dina pengar från ett inaktivt, spärrat eller på annat sätt oåtkomligt konto kan du kontakta LeoVegas kundsupportavdelning via e-post till support@leovegas.com.

2.1.12 Alla transaktioner till och från medlemskontot kommer att kontrolleras av personalen på vår bedrägeriavdelning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om förebyggande av penningtvätt.

2.1.13 Om misstänkta aktiviteter upptäcks på ditt konto kan det leda till att du blir anmäld till relevanta myndigheter, att ditt konto stängs och att medel på kontot konfiskeras.

2.2 Insättningar på ditt medlemskonto

2.2.1 Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för sådant deltagande. LeoVegas kommer inte att bevilja någon kredit för deltagande i spel.

2.2.2 Alla uppgifter som krävs för att sätta in pengar på ditt medlemskonto finns på sidorna "Profil" och "Insättning" på webbplatsen. Du kan använda någon av de metoder som är tillgängliga för dig så som anges på dessa sidor och som kan komma att ändras från tid till annan.

2.2.3 Beroende på vilken metod du har valt för insättningar kan avgifter tillkomma. Du kan se aktuella avgifter för insättning av pengar genom att kontrollera "Profil" och "Insättningar" för varje insättningsmetod. Även din bank eller någon annan leverantör av betalningstjänster kan självständigt ta ut avgifter från dig för banköverföringar och andra betalningsmetoder.

2.2.4 LeoVegas tar emot insättningar i SEK.

2.2.5 När du använder ett kredit- eller betalkort för att sätta in pengar kommer pengarna endast att bli tillgängliga när LeoVegas har fått ett oåterkalleligt godkännande och en godkännandekod. Om LeoVegas inte får godkännandet och koden kommer ditt konto inte att krediteras med pengarna.

2.2.6 Du får inte behandla LeoVegas som en bank eller annat finansinstitut. Tillgodohavanden på ditt medlemskonto är inte räntebärande.

2.2.7 LeoVegas kommer alltid att hålla spelares pengar insatta på ett bankkonto som är åtskilt från LeoVegas egna pengar, i syfte att skydda dina pengar om LeoVegas skulle bli insolvent.

2.3 Kontoadministration

2.3.1 LeoVegas är ansvarig för administrationen av ditt medlemskonto. LeoVegas beräknar bland annat hur mycket pengar du har satsat eller angett att du vill satsa, det vill säga din potentiella exponering vid något tillfälle ("reserverat belopp") och beräknar på så sätt det saldo som är tillgängligt att satsa. LeoVegas reglerar även sådana totala insatser som du kan ha gjort tillsammans med andra spelare via ditt deltagande i spelen.

2.3.2 Det belopp på ditt medlemskonto som ännu inte har använts för en insats är ditt saldo under "Kvar att spela för" och kommer att fastställa din spelgräns.

2.3.3 LeoVegas kommer att räkna av samtliga eventuella förluster mot samtliga eventuella vinster.

2.3.4 Insättningar som du gör på ditt medlemskonto kommer att hållas tillgängliga för dig att använda tills du gör en insats på webbplatsen. Därefter kommer LeoVegas reservera det satsade beloppet i avvaktan på spelets resultat.

2.3.5 När du har matchat ett spel på LeoVegas webbplats kommer LeoVegas reservera det satsade beloppet i väntan på spelets resultat och därefter kora en vinnare. Vid detta tillfälle är insatsen bindande utan möjlighet att dra tillbaka den eller ta ut de belopp som LeoVegas reserverat.

2.4 Vinster

2.4.1 När resultatet av ett spel som du deltar i har fastställts eller, om tillämpligt, när LeoVegas har bekräftat det relevanta resultatet för en händelse och reglerat handeln kommer eventuella vinster att vara tillgängliga för användning på ditt medlemskonto.

2.4.2 Om LeoVegas av misstag sätter in vinster som inte tillhör dig på ditt medlemskonto, oavsett om det sker på grund av tekniskt eller mänskligt fel eller på annat sätt, kommer beloppet att förbli LeoVegas egendom och kommer att återföras till LeoVegas från ditt medlemskonto. Om du har tagit ut pengar som inte tillhör dig innan LeoVegas får kännedom om misstaget kommer det belopp som har betalats av misstag, att utgöra en skuld som du är skyldig LeoVegas. Om du upptäcker att en felaktig kreditering inträffat måste du underrätta LeoVegas omedelbart.

2.5 Uttag från ditt medlemskonto

2.5.1 Du har rätt att ta ut ett belopp på minst 200 kr från ditt saldo som är "Kvar att spela för" på ditt LeoVegas-medlemskonto genom att ge LeoVegas instruktioner om uttaget på sätt som anges på webbplatsen.

2.5.2 Du måste vara medveten om att LeoVegas produkter konsumeras omedelbart när du spelar. LeoVegas kan därför inte återlämna, tillhandahålla återbetalningar och du kan inte heller avbeställa din tjänst medan du spelar. Om du spelar ett spel med riktiga pengar kommer pengarna omedelbart att dras från ditt medlemskonto.

2.5.3 Om du vill tömma ditt medlemskonto och ta ut alla pengar måste du först avbryta alla insatser eller andra pågående åtgärder.

2.5.4 Meddelanden och begäran om uttag måste lämnas via webbplatsen. LeoVegas kommer inte att godkänna några förfrågningar om uttag via telefon eller e-post. LeoVegas medarbetare har inte rätt att kringgå dessa anvisningar.

2.5.5 LeoVegas kommer, närhelst det är möjligt, att flytta pengarna från ditt medlemskonto med samma metod som du använt för insättning. När du tar ut pengar kan det hända att din bank eller betalningsleverantör tar ut en administrationsavgift. Dessa avgifter kan variera med tiden.

2.6 Stänga ditt medlemskonto

2.6.1 Om du vill stänga ditt konto måste du skicka ett e-postmeddelande till support@leovegas.com.

2.6.2 När ditt konto stängs så kommer LeoVegas att betala ut det återstående tillgodohavandet på ditt medlemskonto till dig inom fem bankdagar.

2.6.3 LeoVegas kommer dock endast att betala tillbaka det som återstår av de insättningar du har gjort, om ditt medlemskonto har stängts ner på grund av misskötsamhet.

Om LeoVegas stänger ett medlemskonto kommer du att få skriftlig information om det och om grunderna till beslutet.

2.6.4 LeoVegas förbehåller sig rätten att hålla tillbaka och avlägsna alla bonusar som har delats ut till dig om sådana bonusar inte har använts inom 60 dagar räknat från det datum då de delades ut.

2.6.5 Om en användare använder bonuspengar för att spela spel som inte ingår i de spel som räknas mot att uppfylla bonuskravet, förbehåller LeoVegas sig rätten att vägra uttag, avlägsna bonuspengar och avlägsna vinster utan meddelande därom och spärra alla konton för användare som befinns missbruka denna bestämmelse.

3. Allmänna regler för spel

3.1 Du kan endast göra en insats om du har registrerat dig och är innehavaren av ett medlemskonto. Du måste ha tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för att kunna göra en insats eller spela ett spel om pengar.

3.2 LeoVegas bibehåller rätten att sluta erbjuda ett spel eller blockera vissa spel för spelare. Alla insatser som har gjort på ett sådant spel kommer att återbetalas till respektive spelare.

3.3 LeoVegas förbehåller sig rätten att sluta erbjuda spel som faller under LeoVegas licenser för kommersiellt onlinespel och vadhållning för samtliga eller vissa kunder.

3.4 Insatsen kommer att regleras av den version av dessa regler och villkor som gällde när insatsen accepterades.

3.5 En insats anses vara accepterad så snart den tas emot i LeoVegas system, valideras och behandlas. En bekräftelse skickas därefter till din enhet eller dator med ett unikt nummer och en tidsangivelse.

3.6 LeoVegas bibehåller rätten att neka till att acceptera insatser på spel utan att ange orsak.

3.7 Ett kontoutdrag med samtliga insatser och övrig transaktionshistorik är tillgängligt för dig på webbplatsen när du har loggat in.

3.8 Om LeoVegas beslutar att stänga ditt konto kommer det inte att leda till att redan gjorda insatser ogiltigförklaras. Ett förbetalt spel/gjord insats som lagts innan ett sådant beslut, löper därmed på tills att det lagda spelet faller ut. Om du vinner på ett förbetalat spel betalas vinsten ut på ditt spelkonto, förutsatt att det inte förekommer misstankar om bedrägeri eller liknande.

3.9 Du kan inte ändra, återkalla eller avbryta en insats som har gjorts och bekräftats.

3.10 När du gör en insats bekräftar du att du har läst och förstår alla villkor och regler för spel som erbjuds av LeoVegas så som de framställs på webbplats.

3.11 Vinster kommer att sättas in på ditt konto efter att slutresultatet har bekräftats. LeoVegas förbehåller sig dock rätten att innehålla och eventuellt behålla vinster om det förekommer en utredning om resultatet på grund av en misstanke om att brottsliga aktiviteter kan ha påverkat händelsens resultat. Om en otillåten aktivitet bekräftas bibehåller LeoVegas rätten att ogiltigförklara alla relaterade insatser och eventuella vinster som uppstår därigenom.

3.12 Om LeoVegas får kännedom om att du har gjort ett antal insatser från olika konton som du har öppnat på otillåtet sätt kommer alla insatser att ogiltigförklaras. LeoVegas bibehåller rätten att vidta ytterligare åtgärder om så bedöms vara nödvändigt.

3.13 Om en insats som överstiger en fastställd gräns för spelet har accepterats av misstag så kommer det överskjutande beloppet att sättas åt sidan. Insatsen görs med den fastställda gränsen och mellanskillnaden återbetalas till den som lagt insatsen.

3.14 Ibland kan kommunikationsfel inträffa. Insatser är endast giltiga när de har tagits emot av LeoVegas servrar. Om det skulle uppstå ett avbrott i kommunikationen efter att du har gjort en insats och den har tagits emot av LeoVegas servrar kommer den fortfarande att betraktas som giltig. Du får information om att insatsen har accepterats när kommunikationen har återupprättats, varvid den redan kan ha varit utnyttjad. Du kommer också att få information om den gjorda insatsens resultat. Om den erbjudna insatsen inte tas emot av LeoVegas servrar kommer den inte att vara satsad och då kommer insatsens belopp inte heller att dras från ditt konto hos oss.

3.15 Om det uppstår ett avbrott i ett spel (t.ex. på grund av att vi oavsiktligt kopplas ned från din utrustning eller om vårt spelsystem plötsligt stängs av) kommer du att få möjlighet att avsluta spelandet så länge inget annat anges i spelets regler eller reglerna för vadhållning som är tillämpliga för spelet i fråga. Spelet kommer att upphöra om det inte har avslutats inom 90 dagar.

3.16 Om ett spel startas, men misslyckas eller ger ett inexakt resultat på grund av ett fel i programvaran för hantering av spelkonton och/eller i spelet och/eller i slumpvalsgeneratorn kommer alla insatser och vinster från det spelet att upphävas, varvid spelkontots saldo återställs till innehavet innan spelet startade.

3.17 Om din session hos LeoVegas kopplas ned under ett pågående spel och det inte är möjligt att avsluta spelet enligt punkt 3.14, så kommer insatsbeloppet att återbetalas till ditt spelkonto. Om tillämpligt kommer beloppen för icke bekräftade insatser att återbetalas till ditt spelkonto, medan bekräftade insatser behandlas och vinster sätts in på ditt spelkonto. Avbrutna spel eller andra fel kommer inte att ha negativ inverkan på ditt medlemskonto eller spelsaldo.

3.18 LeoVegas arbetar för att inte göra några misstag när vi utfärdar utbetalningstabeller. Om något oavsiktligt misstag inträffar förbehåller LeoVegas sig rätten att ändra utbetalningarna när händelsen har avslutats.

3.19 Om LeoVegas av någon orsak krediterar ditt konto felaktigt har du ansvaret för att omedelbart underrätta LeoVegas om felet och återbetala det felaktiga beloppet till LeoVegas.

3.20 Om det förekommer ett fel i programvaran eller slumptalsgeneratorn kommer insatsen att ogiltigförklaras och insatsbeloppet att återbetalas till dig.

3.21 Detaljerade regler för spel i casinot återfinns under respektive spel och detaljerade regler för vadhållning återfinns i avsnittet nedan om sport.

4. Dina skyldigheter som användare

4.1 Du är äldre än 18 år och att du även har laglig rätt och kapacitet att ingå avtal och delta i spelen som erbjuds på webbplatsen.

4.2 Du förstår att ditt deltagande i spelen innebär att du löper en risk för att förlora pengar som sätts in på ditt medlemskonto.

4.3 Du kommer endast och uteslutande att använda webbplatsen för ditt deltagande i spelen och inte för något ekonomiskt eller annat ändamål. Ditt deltagande i spelen kommer endast att ske i din personliga, icke-yrkesmässiga kapacitet och endast i rekreations- och underhållningssyfte.

4.4 Du registrerar dig och deltar i spelen för din egen räkning och inte för någon annan persons räkning.

4.5 Alla uppgifter du lämnar till LeoVegas under detta avtals löptid är sanna, fullständiga och korrekta och du kommer omedelbart att informera LeoVegas om eventuella ändringar i de uppgifter som du lämnat om dig själv.

4.6 Pengar som du sätter in på ditt medlemskonto har inte koppling till någon olaglig verksamhet och inte heller sitt ursprung i någon olaglig aktivitet eller källa.

4.7 Du får inte vara inblandad i några bedrägliga, i hemlighet avtalade, uppgjorda eller i övrigt olagliga aktiviteter i förhållande till ditt eller tredje parters deltagande i något av spelen och får inte använda några programvaruassisterade metoder eller tekniker eller hårdvaruenheter i samband med ditt deltagande i något av spelen. LeoVegas förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel, spärra eller stänga ditt medlemskonto och/eller vidta andra erforderliga åtgärder för att förhindra att sådant uppförande förekommer.

4.8 I förhållande till insättningar och uttag av pengar på och från ditt medlemskonto får du endast använda pengar, kreditkort och andra ekonomiska instrument som är giltiga och lagligen tillhör dig.

4.9 Den programvara som vi ger dig tillgång till ägs av LeoVegas eller andra tredje parter och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får endast använda programvaran för dina personliga rekreationsändamål i enlighet med alla regler och villkor som framställs i dessa villkor och i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

4.10 Du åtar dig att vara hövlig gentemot andra användare och representanter för LeoVegas och du måste avhålla dig från oförskämda eller obscena kommentarer, inklusive i chattrum.

5. Ansvarsfullt spelande

5.1 Du kan välja att stänga av dig själv från att spela på webbplatsen (på bestämd eller obestämd tid). Du kan också välja att omedelbart stänga av dig själv från att spela på webbplatsen under en "avkylningsperiod" på 24 timmar. I syfte att spärra ditt LeoVegaskonto kan du klicka på logotypen i ett låst fält på varje sida där spelande äger rum. Du kan också gå in på din profil och välja Pausa konto eller kontakta support@leovegas.com. En självavstängning/paus kommer att gälla på både www.leovegas.com och www.gogocasino.com.

5.2 I tillägg till avstängning från spel på webbplatsen kan du, via meddelande till Spelinspektionen, stänga av dig själv från allt spelande hos alla speloperatörer via det nationella självavstängningssystemet, kallat Spelpaus.se. Gå till spelpaus.se eller klicka på logotypen som återfinns i det låsta fältet på varje sida där spelande äger rum.

5.3 Innan du kan börja spela måste du sätta en insättningsgräns per dag, vecka och månad. Du har möjlighet att närsomhelst ändra dina gränser på ditt LeoVegas-konto under din Profil. Om du bestämmer dig för att sänka dina gränser kommer sänkningen ske omedelbart . Om du bestämmer dig för att höja dina insättningsgränser kommer höjningen träda i kraft efter 72 timmar. Om du anger en eller höjer din insättningsgräns till över 10 000 kr per månad kommer LeoVegas att kontakta dig i syfte att fullgöra sin lagstadgade omsorgsplikt. Du kan också välja att upprätta en annan spelgräns (inloggningsgränserna/insatsgräns/förlustgräns) per dag/vecka/månad på ditt konto. Insättnings- och inloggningsgränserna gäller för både www.leovegas.com och www.gogocasino.com. En dag börjar kl. 00.00 UTC och slutar kl. 23.59 UTC. En kalendervecka börjar kl. 00.00 UTC varje måndag och slutar kl. 23.59 UTC på efterföljande söndag. En månad börjar kl. 00.00 UTC på den första dagen varje månad och slutar kl. 23.59 UTC på den sista dagen i månaden. UTC är en timme före svensk tid. Ex: kl 00.00 UTC är 01:00 svensk tid. Du kan även använda ett självtest som är utvecklat av den oberoende parten Stödlinjen.

5.4 Om du väljer självavstängning på det sätt som framställs ovan så kommer du inte kunna logga in på ditt konto, göra insättningar, uttag eller spela under denna tid. Förbetalda spel som lagts innan en självastängning löper vidare fram till dess att det lagda spelet faller ut. En självavstängning gäller på samtliga av LeoVegas webbplatser (leovegas.com och gogocasino.com). Självavstängningsperioden avslutas när den valda tiden löpt ut. Har du valt att inaktivera kontot Permanent, kan vi inte öppna ditt konto innan 12 månader gått från tiden för självavstängningen. När ditt medlemskonto öppnas igen ska du ansvara för eventuella förluster som uppstår som resultat av din fortsatta användning av LeoVegas tjänster och du ska under inga omständigheter få återbetalning från LeoVegas. Inga medlemskonton får öppnas eller aktiveras på nytt i fall av fastställt spelberoende. För uttag under avstängning vänligen kontakta kundsupport.

5.5 I de situationer då vi misstänker att det kan förekomma spelproblem, så kan LeoVegas komma att skicka ut ett mejl, SMS, eller ringa dig på telefonnumret som du har registrerat på ditt konto hos oss. Detta för att be dig att svara på frågor som kommer att förbättra vår förståelse om din nuvarande situation. Att svara på frågorna är valfritt, och kommer att enbart vara till användning för att assistera dig med ditt spelande. Om du inte medverkar kan LeoVegas dock komma att följa upp med ytterligare åtgärder för att skydda dig från överdrivet spelande.

5.6 I tillägg till 5.5. så kan LeoVegas välja att stänga av ditt konto ensidigt för det fall försvårande omständigheter avseende ansvarsfullt spelande framkommer. Detta kan till exempel vara att det i kommunikation med dig framkommer information som tyder på ett problemspelande och inga andra åtgärder bedöms vara tillräckliga. LeoVegas Gaming Plc ingår i samma koncern som Expekt Nordics Ltd som tillhandahåller spel för svenska kunder på webbsidan expekt.se. För det fall LeoVegas finner det nödvändigt kan avstängning enligt denna punkt även leda till att eventuella konton du har hos expekt.se (och gogocasino.com) stängs.

6. Integritetspolicy

LeoVegas behandlar en del av dina personuppgifter. För att förstå vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi använder dessa ber vi dig läsa vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och/eller tar del av våra tjänster. Policyn förklarar även dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vårt mål är att alltid vara så tydliga och transparenta som möjligt, men vi förstår att juridiska handlingar kan vara svåra att tyda ibland. Vänligen tveka inte om det är så att du har någon fråga eller om det finns något vi kan förtydliga. Du bör vara medveten om att vår integritetspolicy är en del av dessa villkor.

7. Klagomål

7.1 Om du har klagomål rekommenderas du att ringa LeoVegas på +356 2778 0258 eller skicka e-post till kundsupport på support@leovegas.com. Vi kommer att besvara dig inom tio dagar såvida inte externa faktorer som vi inte kan råda över orsakar en försening.

7.2 LeoVegas kommer utan dröjsmål att vidta rimliga åtgärder för att lösa ett rapporterat ärende.

7.3 Om du har en fråga avseende någon transaktion eller webbplatsen kan du också kontakta LeoVegas på support@leovegas.com med detaljerad information om frågan.

7.4 I syfte att skydda dig och för att säkerställa att LeoVegas ger dig bästa möjliga service kan telefonsamtal och annan relevant kommunikation mellan dig och LeoVegas komma att spelas in och/eller övervakas.

7.5 LeoVegas kommer inte att tolerera nedsättande, oegentligt eller våldsamt uppförande eller uttalanden som är hotfulla, vulgära, nedvärderande eller stötande på annat sätt. Om du uppför dig så mot LeoVegas medarbetare förbehåller LeoVegas sig rätten att spärra och/eller stänga ditt konto och stoppa all kommunikation och/eller alla svar från LeoVegas och/eller vidta andra åtgärder som kan anses vara lämpliga, inklusive rapportering till relevanta lokala myndigheter och polisen.

8. Begränsning av skadeståndsansvar och spelares pengar

8.1 Du går in på och använder webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatsen och spelen tillhandahålls utan någon som helst garanti om att du kommer att vinna några pengar.

8.2 I tillägg till den föregående bestämmelsen gäller att LeoVegas, dess styrelseledamöter, medarbetare, partner, tjänsteleverantörer:

8.2.1 inte garanterar att programvaran, webbplatsen eller spelen är fria från fel,

8.2.2 inte garanterar att webbplatsen och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott,

8.2.3 inte kan göras ansvariga för förluster, kostnader eller utgifter av något slag, vare sig direkta, indirekta, särskilda, påföljande, tillfälliga eller på annat sätt, som uppstår i samband med din användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen. Undantag till denna paragraf gäller för fall där LeoVegas bedömts agerat grovt vårdslöst.

8.3 Du samtycker härmed till att gottgöra och hålla LeoVegas skadelöst med avseende på kostnader, utgifter, förluster, skador, anspråk och skadeståndsansvar som kan uppstå i samband med din felaktiga användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen i strid med dessa villkor.

8.4 LeoVegas kommer alltid att hålla spelares pengar insatta på ett bankkonto som är åtskilt från LeoVegas egna pengar, i syfte att skydda dina pengar om LeoVegas skulle bli insolvent.

9. Rapportering avseende penningtvätt

9.1 Om du får kännedom om några misstänkta aktiviteter som är relaterade till spelen på webbplatsen bör du omedelbart rapportera det till LeoVegas.

9.2 LeoVegas kan stoppa, spärra eller stänga ditt medlemskonto och hålla inne pengar om det uppstår misstankar om pengatvätt eller finansiering av terrorism i enlighet med någon tillämplig lag om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

10. Överträdelser, skadestånd och uppsägning

10.1 Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om LeoVegas har skälig orsak att misstänka att du har brutit mot dem förbehåller LeoVegas sig rätten att låta bli att öppna eller att stoppa eller stänga ditt medlemskonto, hålla inne vinster på ditt medlemskonto (dock ej insatta medel) och använda pengar från ditt medlemskonto för att reglera eventuella skadestånd som uppstår i detta avseende.

10.2 Om LeoVegas misstänker att du deltar i olagliga eller bedrägliga aktiviteter när du använder webbplatsen eller att du bryter mot detta avtal eller att du har problem med fordringsägare eller på annat sätt som är till men för vår verksamhet kan vi komma att spärra eller stänga ditt medlemskonto eller avbryta eventuella insatser.

I syfte att förhindra olaglig eller bedräglig aktivitet vid användning av LeoVegas tjänster, kan LeoVegas begära att du upphör med och/eller avstår från att använda en VPN eller Proxy på ditt LeoVegas-konto. Om misstänkt olaglig eller bedräglig aktivitet upptäcks medan en VPN eller Proxy använts eller varit i bruk, har LeoVegas rätt att spärra det aktuella kontot och hålla inne medel.

10.3 LeoVegas förbehåller sig rätten att fatta beslut om att temporärt eller permanent blockera din användning av webbplatsen om du har brutit mot lag eller dessa villkor, utan att du äger rätt till ersättning eller annan kompensation.

11. Immateriella rättigheter

11.1 LeoVegas Gaming plc är innehavaren av varumärket LeoVegas och logotypen för LeoVegas. All obehörig användning av varumärket LeoVegas och logotypen för LeoVegas kan leda till att LeoVegas vidtar rättsliga åtgärder.

11.2 www.leovegas.com är webbadressen till LeoVegas och det är inte tillåtet att använda denna webbadress på någon annan webbplats eller digital plattform utan föregående skriftligt medgivande från LeoVegas.

11.3 LeoVegas är innehavaren och den rättmätiga licenstagaren av rättigheterna till tekniken, programvaran och affärssystemen på denna webbplats.

11.4 Innehållet på och sammansättningen av LeoVegas webbplats är föremål för upphovsrätt © och databasrättigheter som tillhör LeoVegas innehas med ensamrätt. Upphovsrätten till denna webbplats, inklusive all text, grafik, kod, filer och länkar, tillhör LeoVegas och webbplatsen får inte reproduceras, överföras eller lagras helt eller delvis utan vårt skriftliga medgivande. Din registrering på och användning av vårt system ger ingen rätt till de immateriella rättigheter som ingår i systemet.

11.5 Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell enhet för att övervaka några LeoVegas-webbsidor eller något innehåll på dem. All obehörig användning eller reproduktion kan leda till att LeoVegas vidtar rättsliga åtgärder.

12. Gällande lag och lösning av tvister

12.1 LeoVegas bedriver sin verksamhet enligt Maltas lagar och förordningar. Användarna samtycker till att domstolarna på Malta kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla eventuella tvister eller anspråk som är relaterade till dessa villkor med förbehåll för eventuella obligatoriska lagar, regler eller förordningar till skydd för spelare eller konsumenter som gäller där du är bosatt.

12.2 Du har även rätt att få en potentiell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. För att få tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. LeoVegas medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

12.3 För att underlätta lösning av tvister till följd av gränsöverskridande e-handel har EU-kommissionen även inrättat en online-plattform för tvistlösning online, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). Du når plattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.

13. Avskiljbarhet

Om det fastställs att någon del av detta avtal är ogiltig enligt lag, ska de återstående delarna av avtalet fortsätta att gälla, såvida inte avskiljandet av den ogiltiga delen leder till en materiell förändring av en parts rättigheter eller skyldigheter.

14. Fullständigt avtal och tillåtlighet

14.1 LeoVegas förbehåller sig rätten att överlåta eller på annat lagligt sätt överföra detta avtal. Du har dock inte rätt att överlåta eller överföra detta avtal på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från LeoVegas.

14.2 Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och LeoVegas med avseende på webbplatsen och det ersätter varje tidigare eller samtida kommunikation och förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och LeoVegas med avseende på webbplatsen.

SPORT

kambi table

Avsnitt A - Avtalsvillkor

1. Inledning

1) De här reglerna och villkoren gäller för användning av LeoVegas Sports Book. Då en kontoinnehavare placerar ett spel hos LeoVegas, bekräftar kontoinnehavaren att han/hon har läst igenom, förstått och kommer att följa dessa allmänna regler och villkor, inklusive de allmänna regler och villkor som under all tillämplig tid gäller för LeoVegas.

2) Användandet av denna Sports Book lyder under de regler som instiftats i Sverige gällande spel.

3) Alla tvister som på något sätt relaterar till användningen av denna Sports Book bör sändas via email till support@leovegas.com.

4) LeoVegas förbehåller sig rätten att genomföra ändringar av webbplatsen, begränsningar gällande spel, samt begränsningar och erbjudanden gällande utbetalningar.

5) LeoVegas kan när som helst uppdatera, ändra, revidera och komplettera dessa regler och villkor om så krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller myndighetsråd, på grund av lagändringar/ändringar i praxis eller det bedöms krävas av kommersiella skäl. Du kommer att få information om ändringar innan villkorsändringarna träder i kraft och du kommer att bli ombedd att samtycka till ändringarna nästa gång du loggar in. Samtycke är obligatoriskt för att du ska kunna fortsätta att använda webbplatsen och LeoVegas tjänster. Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen och LeoVegas tjänster efter att dessa villkor har ändrats kan du välja att ta ut de pengar du har tillgängliga på ditt konto och be kundsupport att stänga ditt konto.

6) Alla referenser till ord/föremål som i dessa regler och villkor anges i singularis gäller även för pluralis. Referenser till kön är inte bindande och ska endast betraktas som angivna i informationssyfte.

2. Ordförklaringar

1) "Fel" avser misstag, tryckfel, feltolkning, missförstånd, felläsning, översättningsfel, stavfel, tekniskt fel, registreringsfel, transaktionsfel, uppenbart fel, force majeure och/eller liknande.

Exempel på fel inkluderar men är inte begränsat till:

spel som accepterats vid tekniska problem som annars inte skulle accepterats;
spel på händelser/tävlingar/matcher som redan har avgjorts;
spel innehållande fel deltagare;
spel med odds som är kraftigt avvikande från andra tillgängliga odds på marknaden vid tidpunkten då spelet lades;
spel till odds som reflekterar ett felaktigt resultatläge; eller
odds som uppenbart är felaktigt lämnade utifrån tävlingens förutsättningar vid tidpunkten då spelet lades.

2) "Influensspel" är en handling som förbjudits av LeoVegas där en kontoinnehavare, eller parter som samarbetar med en kontoinnehavare, - direkt eller indirekt - kan influera resultatet av en match eller ett evenemang.

3) "Syndikatspel" är en handling som förbjudits av LeoVegas där en kontoinnehavare, eller parter som samarbetar med en kontoinnehavare, lägger en serie spel på samma händelse/tävling/match. Om det kan bevisas att kontoinnehavare samarbetar på detta sätt har LeoVegas rätt att förklara spelen i fråga ogiltiga och/eller innehålla vinstutbetalningar i väntan på följande utredningar.

3. Accepterande av spel

1) Ett spel är inte giltigt före det bekräftats och visas i kontoinnehavarens spelhistorik. I fall där det förekommer tvekan beträffande ett spels giltighet, ombes kontoinnehavaren kontrollera de öppna (pågående) spelen, eller kontakta kundservice.

2) Utom i fall där ett spel felaktigt accepterats, kommer spelet att förbli giltigt och kan inte dras tillbaka. Det är kontoinnehavarens ansvar att se till att informationen i placerade spel är korrekt. Under inga omständigheter har LeoVegas något ansvar för eventuella misstag (uppfattade eller faktiska) som uppkommit på grund av antingen fel enligt Avsnitt A, Paragraf 2, Klausul 1 eller någon annan orsak som, men inte begränsat till, felaktig listning av odds/spelobjekt.

3) Om tvist skulle uppstå beträffande accepterandet (eller frånvaron av detsamma) gällande en transaktion på kontoinnehavarens konto, kommer transaktionsloggdatabasen att utgöra den slutgiltiga auktoriteten vid avgöranden av sådana spörsmål.

4. Begränsningar beträffande spel och utbetalningar

1) LeoVegas förbehåller sig rätten att begränsa nettoutbetalningen (utbetalning efter att insatsen har räknats av) beträffande alla spel eller kombinationer av spel från en och samma kontoinnehavare till 100 000 €. Denna gräns kan vara lägre beroende på vilken sport, liga och typ av spelerbjudande det rör sig om. För mer information rekommenderas att du tar del av Begränsningar beträffande specifika sporter i Avsnitt C, Paragraf 32.

2) Alla val av spel lyder under förutbestämda begränsningar som LeoVegas fastställer helt enligt eget gottfinnande, och som kan vara lägre än de begränsningar som anges i Avsnitt A, Paragraf 4.1 och Avsnitt C, Paragraf 32. Om kontoinnehavaren når denna gräns, har kontohavaren rätt att be att få överskrida den genom en begäran via LeoVegas plattform(ar). LeoVegas förbehåller sig rätten att (helt eller delvis) acceptera eller avslå denna begäran, utan föregående meddelande eller vidare förklaring.

3) LeoVegas förbehåller sig rätten att helt enligt eget gottfinnande avslå alla, eller en del av alla begärda spel. Detta inkluderar möjligheten att "systemspel" enligt definition i Avsnitt B, Paragraf 4 inte accepteras i sin helhet, antingen gällande insatser eller kombinationer som är inkluderade i "systemspelet" i fråga.

4) LeoVegas förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande, helt eller delvis, begränsa eller neka åtkomst till användarkontot.

5) Accepterande av spel som placerats via någon av LeoVegas plattformar, inklusive spel som kräver manuellt godkännande, kan komma att fördröjas med en period som kan variera. Sådana fördröjningar fastställs av LeoVegas enligt dennes eget gottfinnande.

6) LeoVegas förbehåller sig rätten att hålla inne betalningar och/eller ogiltigförklara spel på tävling/match/händelse (eller serie av tävlingar/matcher/händelser) om det finns tillräckliga bevis på att något av följande inträffat:

(i) integriteten för tävlingen/matchen/händelsen ifrågasatts;
(ii) pris(erna) eller gruppen har manipulerats;
(iii) tävlingen/matchen/händelsen har riggats eller utreds för riggning.

Bevis för ovanstående kan baseras på storlek, volym eller mönster för lagda spel hos LeoVegas på någon eller alla dess spelkanaler eller på information från andra spelleverantörer eller officiella organisationer.

7) Samtliga odds som erbjuds kan variera. Sådan variation är helt enligt LeoVegas eget gottfinnande. Spel accepteras enbart till de odds som finns tillgängliga i oddstabellen vid tidpunkten då spelet accepterats av LeoVegas, oberoende av andra åberopanden eller tidigare publicering på webbplatsen eller i andra media som säger annat.

8) Alla beräkningar om utbetalning när vadet regleras ska baseras på odds i decimalform, oavsett om något annat format visas / väljs när vadet slås

5. Tillbakadragande (annullering) av spel

1) Ett spel kan förklaras annullerat och kommer i sådana fall att avgöras med oddset 1,00.

2) Ett spel som placerats i form av ett kombinationsspel kommer att förbli giltigt oavsett om en match eller ett evenemang som utgör en del av kombinationsspelet annullerats.

3) LeoVegas förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande förklara ett spel helt eller delvis annullerat om det visar sig att någon av följande omständigheter föreligger:

a. Spel har erbjudits, placerats och/eller accepterats på grund av ett Fel;
b. Spel som i vanliga fall inte skulle ha accepterats har placerats medan tekniska problem förekom på webbplatsen;
c. Influensspel;
d. Syndikatspel;
e. Ett resultat har - direkt eller indirekt - påverkats av kriminella handlingar;
f. Ett offentligt uttalande som på ett avsevärt sätt ändrar oddsen har gjorts i samband med spelet.

4) Ett spel som görs som ett kombinationsspel får aldrig inkludera två eller flera erbjudanden där resultatet kan visa sig vara relaterat (t.ex. Lag X blir mästare och Spelare Y gör målrekord i samma liga). Även om LeoVegas vidtar all nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika sådana möjligheter, förbehåller sig LeoVegas rätten att helt enligt eget gottfinnande förklara alla delar av kombinationsspelet som omfattar de relaterade resultaten annullerat om detta skulle ske.

5) Spel kan annulleras oavsett om evenemanget har avgjorts eller ej.

6) Vidare kommer alla spel som placerats (och/eller accepterats) att annulleras vid följande omständigheter

a. Pre-match betting

(i) Spel som sker efter att evenemanget startat;
(ii) Spel som sker efter att ett relaterat evenemang påbörjats och där omständigheterna kunde ha ändrats på ett direkt och otvetydigt sätt.

b. Livebetting

(i) Spel som sker till ett felaktigt odds på grund av fördröjd eller icke-fungerande livesändning;
(ii) Spel som sker på speciella erbjudanden, efter att dessa har genomförts eller efter att det evenemang som normalt skulle anses leda till resultatet (t.ex. spel placerade på erbjudanden som totalt antal mål eller nästa mål under straff, eller efter straffdömning);
(iii) Spel som sker på odds som representerar ett poängantal som skiljer sig från det faktiska:

6. Ansvarsfriskrivning och prioritet

1) LeoVegas förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande justera en utbetalning som gjorts till en kontoinnehavares konto om det visar sig att utbetalningen till kontot skett på grund av ett fel.

2) För att kunna justera felaktigheter i kontoinnehavarens saldo efter att belopp sätts in på grund av ett fel förbehåller sig LeoVegas rätten att utan föregående meddelande vidta nödvändiga åtgärder samt att inom rimliga gränser justera kontoinnehavarens saldo genom tillbakadragande, ändring eller annullering av efterföljande transaktioner på kontoinnehavarens konto.

3) Eventuella klagomål/protester gällande avgörande av ett spelerbjudande måste för att resultera i en fullständig undersökning tas emot av LeoVegas inom skälig tid från det att det upptäcktes. Klagomål/protester som tas emot inom två månader anses alltid ha mottagits inom skälig tid.

4) LeoVegas förbehåller sig rätten att stoppa åtkomst till kontot till dess undersökning som LeoVegas anser nödvändig har genomförts.

5) Dessa regler gäller för alla transaktioner hos LeoVegas Sports Book och kan kompletteras med andra regler. Vid tvetydigheter bör prioritet beaktas i följande ordning:

a. Regler och villkor publicerade i samband med ett erbjudande och/eller en kampanj;
b. Om frågan inte täcks av dessa regler ska de allmänna reglerna för Sports Book beaktas, i den mån regler gällande en specifik sport inte motsäger dessa.

6) I fall där man anser att dessa regler inte täcker frågan förbehåller sig LeoVegas rätten att enligt eget gottfinnande, fatta ett individuellt beslut beträffande erbjudandet baserat på rättvisa och med beaktande av allmänt accepterade spelnormer, sedvänjor och definitioner.

7) Översättning till andra språk av dessa Regler och villkor eller andra texter som kan associeras till spelerbjudanden sker endast i informationssyfte. Även om alla nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att garantera en så sann återgivning som möjligt av dessa villkor på det andra språket, kommer LeoVegas inte att påta sig något ansvar för diskrepanser mellan den engelska versionen och versionen på det andra språket. Därför kommer i fall där diskrepanser förekommer mellan den engelska versionen och översättningen den engelska versionen att betraktas som bindande och kommer att utgöra grunden för avgöranden för erbjudandena.

8) Alla angivna uppgifter eller åtkomliga i, från eller relaterad till Sports Book kan användas av kontohavaren för privat, icke-kommersiellt bruk och all användning eller försök till användning av sådan data för kommersiellt syfte är strängt förbjudet.

9) LeoVegas har rätt att genomdriva ett avtalsvillkor relaterat till Sports Book mot någon kontohavare.

Avsnitt B - Allmänna regler för spel

1. Vanliga referenstermer

1) Om inte annat listats eller angetts i samband med spelerbjudandet, eller på annat ställe i de sportspecifika reglerna, ska alla spel anses vara giltiga enbart för det resultat som föreligger vid slutet av "ordinarie tid" eller "full tid". "Ordinarie tid" eller "full tid" ska tolkas enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. I fotboll är full tid t.ex. fastställd som 90 minuter inklusive tilläggstid och i ishockey är full tid fastställd som tre 20-minuters perioder. Om den styrande organisationen före ett evenemangs början skulle bestämma att evenemanget ska spelas med en annan tid, kommer detta att betraktas som de officiella reglerna för evenemanget (t.ex. fotboll under 17 som spelas med två 40-minuters perioder). Däremot är sådana tillfällen begränsade till "ordinarie" speltid och inkluderar inga förlängningar så som extratid eller övertid, om inte detta uttryckligen meddelats.

2) "Livebetting" är tillfällen där det går att spela under pågående match eller evenemang. LeoVegas påtar sig eller accepterar inget som helst ansvar om det inte är möjligt att placera ett spel eller om liveuppdatering av ställningen inte är korrekt. Kontoinnehavaren ansvarar alltid för att hålla reda på saker som aktuell ställning, förlopp och hur lång tid som återstår av tävlingen/matchen/händelsen. LeoVegas påtar sig inget ansvar för förändringar i Livebetting-kalendern eller avbrott i Livebetting-tjänsten.

3) "Funktionen Betala ut" (Cash Out) ger kontohavaren möjlighet att lösa in en satsning, vars status har ännu inte avgjorts, till sitt nuvarande värde. Den är tillgänglig på utvalda evenemang både i spel före match och live, samt i både enkel- och flersatsningar. Betala ut (Cash Out)-funktioner kan inte användas på gratisspel. Betala ut (Cash Out)-förfrågningar kan eventuellt vara föremål för samma fördröjningsförfarande som anges i Avsnitt A, paragraf 4.5 Skulle det hända att under denna fördröjning, oavsett skäl, antingen oddset tas bort bort eller att oddset fluktuerar, kommer inte Utbetalnings-förfrågan att accepteras och kontohavaren kommer att informeras om detta med ett meddelande på skärmen. LeoVegas förbehåller sig rätten att erbjuda sådan funktionalitet helt enligt eget gottfinnande och erkänner eller accepterar inte något som helst ansvar om Betala-ut (Cash Out)-funktionen inte är tillgänglig. Skulle Betala ut (Cash Out)-förfrågan vara framgångsrik, kommer satsningen att betalas omedelbart och eventuella efterföljande evenemang som händer i relation till satsningen kommer inte att beaktas. I fall av att en utbetalning har lidit av en tekniska problem, prissättnings- eller utbetalningsfel, någon gång mellan den ursprungliga tiden för placering och utbetalningen, förbehåller sig LeoVegas rätten att rätta till sådana brister i enlighet med "Avsnitt A, paragraf 6.2".

4) "Deltagaren" är en enhet som utgör en del av ett evenemang. I "Head2Head" och "Triple Head" avser deltagaren endast enheter som ingår i "Head2Head"- eller "Triple Head"-evenemanget i fråga.

5) Deadline (starttid) på webbplatsen visas endast i informationssyfte. LeoVegas förbehåller sig rätten att när som helst enligt eget gottfinnande helt eller delvis avbryta spelaktiviteten om det anses nödvändigt.

6) Statistik och redaktionell text som publiceras på LeoVegas webbplats bör betraktas som tilläggsinformation men LeoVegas påtar sig och accepterar inget som helst ansvar för att denna information är korrekt. Kontoinnehavaren ansvarar alltid för att hålla reda på omständigheterna kring ett evenemang.

7) Teoretisk återbetalning på fasta odds ges till spelaren genom oddset för alla möjliga resultat i spelet. Den teoretiska återbetalningen till en spelare på ett spel med tre möjliga utfall a, b och c kan räknas ut enligt följande. Teoretisk % = 1 / (1 / ”odds utfall a” + 1 / ”odds utfall b” + 1 / ”odds utfall c”) x 100

2. Speltyper

1) En "match" (eller 1X2) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) resultat av en match eller ett evenemang. Alternativen är: "1" = Hemmalag/Spelare 1, eller deltagaren som anges till vänster i erbjudandet; "X" = Oavgjort, eller valet i mitten; "2" = Bortalag/Spelare 2, eller deltagaren som anges till höger i erbjudandet. I vissa fall eller särskilda tävlingar, kan LeoVegas visa ett erbjudande i det så kallade "amerikanska" formatet (dvs. bortalag @ hemmalag), där värden listas efter besökaren. Oberoende av lagens positioner på brädet/spelkupongen så kommer referenserna till "hemmalag" och "bortalaget" alltid att hänföras till de faktiska lag som spelar hemma (värden) respektive borta (besökaren), så som bestäms av den officiella organisationen.

2) "Rätt resultat" (eller resultatspel) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) exakt resultat av en match eller ett evenemang.

3) "Över/under" (eller totalt antal) är då det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) antal av en förutbestämd händelse (t.ex. mål, poäng, hörnor, returer, strafftid osv.). Om totala antalet listade händelser skulle vara exakt lika med spelhändelsen är samtliga spel på erbjudandet ogiltiga. Exempel: ett erbjudande där spelhändelsen är 128,0 poäng och matchen slutar med resultatet 64-64 kommer att ogiltigförklaras.

4) "Udda/jämn" är där det går att spela på (delvist eller slutgiltigt) antal förutbestämda händelser (t.ex. mål, poäng, hörnor, retur, strafftid osv. "Udda" är 1, 3, 5 osv: "Jämn" är 0, 2, 4 osv.

5) "Head2Head" och/eller "Triple Head" är en tävling mellan två eller tre deltagare/resultat, antingen från ett officiellt anordnat evenemang eller ett virtuellt evenemang definierat av LeoVegas.

6) "Halvtid/fulltid" är där det går att spela på resultatet i halvtid och slutresultatet för en match. T.ex. om ställningen i halvtid är 1-0 och matchen slutar 1-1, är det vinnande resultatet 1/X. Spelet blir annullerat om ordinarie tid för matchen spelas med ett annat tidsformat än det som anges i spelet (dvs. annat än två halvlekar).

7) "Periodspel" är där det går att spela på resultatet för varje separat period i en match/ett evenemang. T.ex. om periodens resultat i en ishockeymatch är 2-0/0-1/1-1, är det vinnande resultatet 1/2/X. Spelet blir annullerat om ordinarie tid för matchen spelas med ett annat tidsformat än det som anges i spelet (dvs. annat än tre perioder).

8) "Oavgjort inget spel" är där det går att spela på antingen "1" eller "2" enligt definition i Avsnitt B, Paragraf 2.1. Det är också allmänt vedertaget att man kallar fall där inga odds för oavgjort erbjuds för "Oavgjort inget spel". Om en viss match inte har någon vinnare (t.ex. om matchen slutar med oavgjort), eller om den specifika händelsen inte sker (t.ex. första målet, oavgjort inget spel eller matchen slutar med 0-0) kommer insatsen att återbetalas.

9) "Handicap" är där det är möjligt att satsa på om det valda resultatet kommer att vara vinnande när väl listat handikapp är tillagt/avdraget (när tillämpligt) på matchens/periodens/totala resultatet till vilket satsningen avser. I de situationer där resultatet efter justeringen av raden handicap är exakt identiska med satsningslinjen, kommer alla satsningar på detta erbjudande att ogiltigförklaras. Exempel: en satsning på -3.0 mål kommer att ogiltigförklaras om det valda laget vinner matchen med exakt 3 måls skillnad (3-0,4-1, 5-2, etc). All referens i detta avsnitt till termen "marginal" är avsedd att förstås som det resultat som uppkommer genom subtraktion av de mål/poäng som gjorts av de två lagen/deltagarna.

Om inte annat anges är alla handicap som listas på LeoVegas webbplats beräknade baserat på resultatet från start av listad match/period till slutet av den angivna matchen/perioden. Det är dock brukligt att för vissa handicap satsningserbjudanden i specifika sporter (Asian Handicap i fotboll), kommer endast de resultat som uppnåtts från det då satsningen lagts till slutet av angiven tidsperiod att beaktas, och därmed ignorera alla mål/poäng som gjordes innan tiden då satsningen gjordes och accepterades. Alla satsningserbjudanden med dessa egenskaper kommer att visas tydligt på webbplatsen och markerade i punter's satsningshistorik med resultatet vid tiden då satsningen placerades. Det finns 3 olika format "handicap-satsning":

2-vägshandicap: Lag A (-1,5) vs Lag B (+1,5) Exempel:

· Lag A ges -1,5 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag A vinna matchen med en marginal som är lika med eller större än angivet handicap (dvs 2 mål eller fler).
· Lag B ges +1,5 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag B antingen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlorar med en marginal som är lika med eller större än listad fördel (dvs förlora med 1 måls marginal).
3-vägshandicap: Lag A (-2) Oavgjort (exakt 2) Lag B (+2) Exempel: · Lag A ges 2 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag A vinna matchen med en större marginal än listat handicap (dvs 3 mål eller fler).
· Oavgjort skulle vara det vinnande utfallet om matchen slutar exakt angivna marginaler (dvs matchen slutar med resultaten som med 2-0, 3-1 and 4-2).
· Lag B ges 2 mål handicap i matchen. För att satsningen ska vinnas, måste Lag B aningen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än deras listade fördel (dvs förlora med endast 1 måls marginal).

Asian Handicap: Lag A (-1,75) vs Lag B (+1,75) Exempel: · Lag A ges -1,75 mål handicap i matchen. Detta betyder att insatsen delas in i två lika stora satsningar och placeras på utfall -1,5 och -2,0. För att satsningen ska betalas fullt ut på angivna odds, måste Lag A vinna matchen med en större marginal än båda av deras angivna handicap (dvs 3 mål eller fler). I den händelse att Lag A vinner med bara 2 måls marginal, kommer satsningen att anses som delvis vunnen, med en full utbetalning på -1,5 delar av satsningen och återbetalning på -2,0 sidan sedan resultatet på denna del av satsningen skulle anses som ”tie” (oavgjort). Skulle matchen producera något annat resultat, inklusive att Lag A vinner med endast 1 måls marginal, kommer hela insatsen att vara förlorad.

· Lag B ges +1,75 mål handicap i matchen. Detta betyder att insatsen delas in i två lika stora satsningar och placeras på resultaten +1,5 och +2,0. För att satsningen ska betala fullständigt med angivna odds, måste Lag B aningen vinna matchen, eller att matchen slutar oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än något av angivna fördelar (dvs förlora med endast 1 måls marginal). I den händelse att Lag B förlorar med exakt 2 måls marginal, kommer satsningen att anses som delvis förlorad, med en återbetalning på -2,0 delen av satsningen och ett tapp på -1,5 delen av satsningen. Skulle matchen producera något annat resultat som resulterar i ett nederlag för Lag B med en marginal av 3 eller fler mål, är hela insatsen förlorad.

10) "Dubbelchans" är då det går att spela samtidigt på två (delvisa eller slutgiltiga) resultat för en match eller ett evenemang. Alternativen är: 1X, 12 och X2 där "1", "X" och "2" definieras enligt Avsnitt B, Paragraf 2.1.

11) "Vinnar-" eller "plats-"spel är där det går att välja från en lista med alternativ och spela på chansen att en deltagare vinner eller placerar sig på en viss plats i det listade evenemanget/tävlingen. Om två eller flera deltagare slutar på delad plats, kommer avgörandet att ske enligt definition i Avsnitt B, Paragraf 5.14.

12) "Each Way"-spel (kallas EW) är där det valda alternativet antingen måste vinna eller placera sig enligt erbjudandet. Spelet är uppdelat i två delar (vinnar- och plats-delen) med lika stor insats. Avgörande av sådana spel tar hänsyn till gällande regler för "vinnar-" och "plats-"spel, de sportspecifika reglerna samt Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 11.

13) "Målminuter" är där man kan spela på summan av det antal minuter som mål görs under. Vid avgörande av sådana spel räknas mål som görs under tilläggstid som gjorda under minut 45 för första halvleks tilläggstid och som gjorda under minut 90 för andra halvleks tilläggstid. Självmål räknas inte in i resultatet för enskilda spelares "målminuter".

3. Betting Props

1) "Fantasi-/virtuella" matcher" eller "Head2Head" är underförstådda matchningar där prestationerna hos två eller flera lag/deltagare som inte direkt möts i samma tävling/match/omgång jämförs. Avgörande kommer att baseras på antal gånger var och en av lagen/deltagarna registrerar en förutbestämd händelse (t.ex. mål) i sina respektive matcher. Följande kriterier används för att avgöra denna typ av erbjudanden:

a. Om inget annat anges gäller spelen nästa officiella tävling/match/omgång som de listade lagen/deltagarna planeras delta i.
b. Alla relaterade matcher/händelser måste slutföras samma dag/session som tävlingen/matchen/omgången planerats för att spel ska vara giltiga, förutom för spelerbjudanden där resultat föreligger före avbrott och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser och kommer då att avgöras enligt det befintliga resultatet.
c. Resultat för dessa erbjudanden kommer enbart att ta hänsyn till kontohändelser som uppkommit på grund av spelet i fråga. Resultat relaterade till walkover samt till andra beslut enligt klausulerna 2, 3 och 4 i Avsnitt B, Paragraf 5 kommer inte att övervägas.
d. Skulle ovan nämnda kriterier inte avgöra dessa erbjudanden kommer följande kriterier att progressivt användas för att avgöra erbjudandet:

(i) tillämpliga sportspecifika regler enligt Avsnitt C,
(ii) regler för avgörande av resultat enligt Avsnitt B, Paragraf 5.

Spel kommer att ogiltigförklaras om det ändå inte går att fastställa ett vinnande resultat.

2) "Grand Salami" är där det går att spela på det totala antalet listade händelser (t.ex. Totalt antal mål, total runs) som sker i en samling med matcher/evenemang under en viss omgång/dag/matchdag. Alla relevanta matcher/evenemang måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

3) Över/under spel gällande placering av deltagare gällande prestationer/evenemang måste tolkas enligt följande: "Över" avser en sämre eller lägre placering, medan "under" avser en bättre eller högre placering. Exempel: Ett spel gällande en spelares placering i en turnering med en över/underlinje på 2,5 kommer att avgöras som under om spelaren placerar sig på första eller andra plats. Alla andra placeringar kommer att avgöras som över.

4) Spel gällande "kvartstid/halvtid/period X" avser resultat/ställning som uppnåtts inom relevant tidsperiod och inkluderar inga andra poäng/mål/evenemang från andra delar av evenemanget/matchen. Spel kommer att annulleras om matchen spelas i något annat format än det som anges i erbjudandet.

5) Spel gällande "resultat vid slutet av kvartstid/halvtid/period X" avser resultatet i matchen/evenemanget efter avslutning av den angivna tidsperioden och kommer att beakta alla poäng/mål/evenemang från tidigare delar av evenemanget/matchen.

6) Spel gällande "först till X poäng/först till X mål..." och liknande erbjudanden avser att laget/deltagaren först når det specifika antalet poäng/mål/evenemang. Om erbjudandet anger en tidsperiod (eller någon annan tidsbegränsning) kommer det inte att inkludera några andra poäng/mål/evenemang från andra delar av evenemanget/matchen som inte är relaterade till den nämnda tidsperioden. Om den angivna ställningen inte skulle nås inom den angivna tidsperioden (om sådan anges), kommer alla spel, om inte annat anges, att förklaras annullerade.

7) Spel gällande "vinnare av poäng/X antal mål" och liknande erbjudanden avser att laget/deltagaren placerar sig/vinner angiven händelse. För avgörande av de här erbjudandena kommer inga evenemang som skett före de angivna händelserna att beaktas. Om den angivna händelsen inte skulle uppnås/vinnas inom den angivna tidsperioden (om sådan anges), kommer alla spel, om inte annat anges, att förklaras annullerade.

8) Spel som refererar till en viss händelse i en förutbestämd tidsordning, t.ex. "Första kortet" eller "Nästa lag som får strafftid" kommer att avgöras som annullerat om det inte går att utan rimligt tvivel avgöra vinstresultatet, t.ex. om spelare från olika lag får ett kort vid samma spelavbrott.

9) "Det lag som gör mål först och vinner" avser att det angivna laget gör det första målet i matchen och sedan vinner matchen. Om det inte skulle bli några mål i matchen kommer alla spel att avgöras som annullerade.

10) All referenser till "inga insläppta mål" anger att det angivna laget inte får släppa in några mål under matchen.

11) "Lag som vinner från lägre ställning" anger att det angivna laget vinner matchen efter att ha legat efter med minst 1 mål någon gång under matchen.

12) Alla referenser till att lag vinner alla halvlekar/perioder (t.ex. lag som vinner båda halvlekar) avser att det angivna laget måste göra fler mål än sin motståndare under alla de angivna halvlekarna/perioderna i matchen.

13) Alla referenser till "tilläggstid" avser den tid som visas av den utsedda funktionären och inte den faktiska speltiden.

14) Avgörande av spel gällande erbjudanden som "man of the match", "most valuable player" osv kommer, om inte annat anges, att baseras på tävlingsorganisatörernas beslut.

15) Avgörande av spel som refererar till termer som "avgörande mål" kommer att avgöras baserat på vem som gör det mål som vid matchens/den oavgjorda matchens (enligt vad som är tillämpligt) slut visar sig skapa en otvetydig ledning, där alla efterföljande mål visar sig vara irrelevanta när det gäller det slutgiltiga resultatet. För spel som ska avgöras som "JA" måste den angivna spelarens lag förklaras som vinnare av matchen i fråga (om det gäller en match) eller måste gå vidare till nästa omgång/vinna tävlingen.

Antal mål i ordinarie tid och extratid räknas, men inte straffskott.

16) Spel gällande evenemang med ett urval episoder som skulle kunna förekomma i en match (t.ex. "vad kommer att hända spelaren först?" med alternativen "göra mål, gult/rött kort, utbyte) kommer att avgöras som annullerat om ingen av de angivna händelserna/resultaten förekommer.

17) Vid avgörande av överföringsspel kommer även spelare som anlitats av klubben enligt utlåningsavtal att beaktas.

18) Spel som refererar till ledarförändringar refererar till personen som har rollen som huvudcoach/lagledare (enligt vad som är tillämpligt) och som av någon anledning avgår/förlorar sin ställning. Spel är giltiga även i fall där en gemensam ansvarig (om sådan finns) avgår och kommer att avgöras i enlighet med detta. Om inga fler förändringar sker mellan tiden spelet placeras och det sista evenemanget i ligan (utom för slutspel, utslagning, efter säsongen osv.) kommer spel placerade efter den sista ledarförändringen (om sådan sker) att annulleras, om inte ett lämpligt alternativ för spel har erbjudits.

19) Erbjudanden som refererar till vilket lag/vilken deltagare som kommer att uppnå en viss prestation gentemot ett annat lag/en annan deltagare (t.ex. nästa lag som slår Lag X), liksom erbjudanden som refererar till placering ett visst datum, kommer att stå kvar och avgöras oavsett om något evenemang eventuellt ändras och antal spel/omgångar som spelats.

20) Avgörande av spelerbjudande som gäller vilket lag/vilken deltagare som först klarar en specifik prestation mot andra lag/deltagare. (T.ex.: Lag som först gör mål under tävlingsomgång X kommer att baseras på tidsramen i respektive match där prestationen har klarats). Exempel: Lag A spelar på lördagen och gör sitt första mål under minut 43 medan Lag B spelar på söndagen och gör sitt första mål under minut 5, alltså kommer Lag B att vara vinnaren.

21) Då och då kan LeoVegas besluta sig för att publicera erbjudande som antingen refererar till den enskilda prestationen av en deltagare/ett lag; eller erbjudanden vilka kombinerar potentiella resultat av 2 eller fler lag/deltagare (ex. Utökade multiplar), till ett högre odds än de som normalt finns tillgängliga. LeoVegas reserverar sig rätten att återkalla sådana erbjudanden, redigera respektive odds och genomföra ytterligare ändringar som LeoVegas kan finna nödvändiga efter eget gottfinnande.

22) För utvalda evenemang och utan att det påverkar <Section A, Para 5, Clause 4>, kommer LeoVegas att tillåta användare att slå vad som kombinerar resultat och händelser i samma evenemang (så kallade intraevenemangskombinationer), antingen genom förutbestämda kombinationer närvarande i dess Sportsbook eller genom funktionen [BetBuilder]. Om inte annat anges, antingen i samband med vadslagningserbjudandet eller i de Sportspecifika reglerna, kommer avstämning att baseras på de regler som styr den specifika sport som spelet refererar till. Alla listade händelser måste ha uppfyllts helt för att spelet ska betraktas som vinnande och eventuella oavgjorda resultat kommer att betraktas som ett FÖRLORAT resultat, för såvitt annat inte anges i erbjudandet (exempelvis: Ett spel på att Lag X kommer att vinna och ha fler än 8 hörnsparkar kommer att betraktas som FÖRLORAT om det listade laget vinner och har exakt 8 hörnsparkar). Skulle någon del av en intraevenemangskombination avstämmas som ”OGILTIG” i enlighet med respektive Sportspecifika regler (exempelvis: intraevenemangskombination innefattar ett spel på att Spelare X ska göra mål, men den listade spelaren påbörjade inte matchen när de Sportspecifika reglerna kräver detta), så kommer de relaterade valen som härrör från samma evenemang också att avstämmas med oddset 1.00. Vid avbrutna evenemang, kommer alla vilande spel att avstämmas som ogiltiga med undantag för de vars resultat redan har fastställts och där ett fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat avgörande.

23) "Teaser+" ger användaren möjlighet att tilldela samma förinställda antal poäng till alla resultat som är närvarande i en parlay (kombination) som innehåller Spreads (Handikapp), Totaler (Över/Under) eller en kombination av båda. Exempelvis: Användaren kombinerar NFL-lag X +6.5 poäng i en parlay med Över 41 poäng i NFL-matchen mellan Lag Y och Lag Z. Genom att välja alternativet "Teaser+ Amerikansk fotboll 6 poäng" omräknas linjer och odds till en parlay som innehåller Lag X +12.5 poäng (tidigare +6.5) kombinerat med Över 35 poäng (tidigare Över 41). Skulle någon del av spelet på "Teaser+" avstämmas som ogiltigt (push), kommer det valet att exkluderas från parlayen och beräkningen av odds/utbetalning kommer att återigen justeras i enlighet med reglerna.

24) Spel som refererar till "Resten av matchen" eller liknande kommer att betrakta endast resultat och händelser som erhållits från tidpunkten för vadslagningen till slutet på den listade tidsramen, och därmed inte betrakta eventuella händelser som registrerats före tidpunkten som vadet slogs och accepterades.

25) Spel på specifika tidsramar/intervall (exempelvis: Matchresultat mellan 60:00 och 89:59) kommer endast att betrakta resultat och händelser som har ackumulerats under den specificerade tidsramen/intervallet. Avstämningen kommer inte att ta hänsyn till eventuella andra poäng/mål/evenemang sammanställda från andra delar av evenemanget/matchen utanför den specificerade tidsramen/intervallet, inklusive tilläggstid, om inte sådant anges. Reglering av dessa erbjudanden kommer att baseras på följande kriterier:

1. Så till vida inte särskilt angivet refererar satsningarna till nästa officiella match/evenemang/runda (om tillämpligt) där listade deltagare/lag är planerade att delta i.

2. Alla relaterade evenemang måste slutföras inom samma dag/session (om tillämpligt) som angivits i samband med erbjudandet. Skulle så inte vara fallet, kommer insatser som placerade på erbjudandet att återbetalas fullständigt förutom de erbjudanden resultaten som har beslutats före avbrottet och kunde omöjligt ändras oavsett framtida evenemang, vilka kommer att avgöras enligt fastställda resultat.

3. Resultat för dessa erbjudanden tar bara hänsyn till händelser som härrör från det aktuella spelet. Resultat som hänför sig till s.k walk-overs samt andra beslut som anges i klausulerna 2, 3 och 4 i Avsnitt B, Paragraf 5 kommer inte att beaktas.

4. Alla konnotationer relaterade till satsningen måste vara fullständiga och obestridligt uppföljda för att anses som vinnande, oavsett eventuell konflikt med Sportspecifika regler eller med någon potentiell tolkning som baseras på tidigare eller nuvarande presentationer av erbjudanden relaterade till evenemang i den specifika sporten och på sättet dessa normalt presenteras i LeoVegas Sports Book. Satsningar kommer att avgöras som ogiltig om det fortfarande inte är möjligt att fastställa ett vinnande resultat.

Medan alla nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits av LeoVegas för att säkerställa en överlägsen användarupplevelse, måste man förstå att marknaderna kan variera på ett sådant sätt att vid någon given tidpunkt dessa inte utgör ett förbättrat värde jämförbart med tillhörande satsningserbjudanden som för närvarande finns på webbplatsen.

4. Systemspel

1) I pre match-spel går det att kombinera upp till tolv (12) olika erbjudanden på en enda kupong. Baserat på de här tolv erbjudandena kan kontoinnehavare välja antal enkel, dubbel, trippel osv.

2) I Livebetting är det möjligt att kombinera upp till tolv (12) olika erbjudanden på en enda kupong som ett ackumulerat vad. Alla valda matcher / erbjudanden i en ackumulator måste inräknas i kupongen och inga andra multi-alternativ (exempelvis singel, dubbel osv.) som utesluter en eller flera matcher / erbjudanden är tillgängliga.

3) LeoVegas förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande begränsa mängden kombinationer på grund av det som kallas avgörandeberoende, enligt definition i Avsnitt A, Paragraf 5.4, liksom på grund av andra faktorer.

4) Det går att inkludera en eller flera matcher som "bankers" vilket betyder att de valda matcherna/evenemangen kommer att inkluderas på alla kuponger.

5) "Trixie" är en kombination som inkluderar en trippel och tre dubblar från ett urval av tre matcher.

6) En "Patent" är en kombination, som innehåller en trippel, tre dubblar och tre singlar från tre valda matcher.

7) En "Yankee" är en kombination som inkluderar en fyrling, fyra tripplar och sex dubblar från ett urval av fyra matcher.

8) En "Canadian" (en "Super Yankee") är en kombination, som innehåller en femling, fem fyrlingar, tio tripplar och tio dubblar från fem valda matcher.

9) En "Heinz" är en kombination, som innehåller en sexling, sex femlingar, 15 fyrlingar, 20 tripplar och 15 dubblar från sex valda matcher.

10) En "Super Heinz" är en kombination, som innehåller en sjuling, sju sexlingar, 21 femlingar, 35 fyrlingar, 35 dubblar och 21 dubblar från sju valda matcher.

11) En "Goliath" är en kombination, som innehåller en åttling, åtta sjulingar, 28 sexlingar, 56 femlingar, 70 fyrlingar, 56 tripplar och 28 dubblar från åtta valda matcher.

12) Där så är nödvändigt kommer den andra siffran efter decimalkomma i oddset att visas avrundad uppåt till närmaste decimal i kontoinnehavarens satsningshistorik. Utbetalningen kommer däremot att ske baserat på de faktiska oddsen multiplicerat med insatsen, utan beaktande av den förutnämnda avrundningen.

5. Avgörande av resultat

1) Vid avgörande av resultat kommer LeoVegas att göra sitt yttersta för att hålla sig till förstahandsinformation (under eller precis efter att evenemanget har slutförts), via TV-sändningar, strömmande (internet och via andra källor) liksom från officiella webbplatser. Om denna information inte skulle finnas med i förstahandsvisning och/eller officiella källor och/eller om ett uppenbart fel förekommer i informationen från ovanstående källor, kommer avgörandet av spelerbjudandet att baseras på andra offentliga källor.

2) Avgörande av spel kommer inte att inkludera förändringar som sker på grund av och/eller kan härledas till - dock utan att begränsas till - diskvalificeringar, straff, protester, sub judice-resultat och/eller senare ändringar av det officiella resultatet efter att evenemanget har slutförts och resultat, inklusive preliminärt resultat, har meddelats. För spel som gäller tävlingar över mer än 1 omgång/etapp (t.ex. säsongsspel) kan enbart ändringar av spel som inte avgjorts övervägas. Sådana åtgärder måste tillkännages av den arrangerande organisationen innan den sista planerade omgången/etappen genomförs för att kunna övervägas. Eventuella ändringar gjorda efter detta datum, eller som på annat sätt gäller spel som redan avgjorts utifrån händelser under händelsen/tävlingen kommer inte att övervägas.

3) Händelser som inte har sanktionerats och/eller erkänts av matchens/evenemangets funktionärer (t.ex. underkända mål) kommer inte att beaktas när det gäller avgörandet av spelet. Som en allmän regel, så till vida erbjudandet inte specificerar annat, avgör LeoVegas erbjudanden baserad på den exakta tid som flödet av spel avbröts/återupptogs (när tillämpligt) under händelsen i fråga (t.ex. bollen gick ur spelplan för ett inlägg/målspark eller korsade linjen för ett mål). Satsningar som syftar på ackumuleringen av en viss händelse (t.ex. totalt antal hörnor) och/eller genomförandet av en viss åtgärd, kommer att kräva att nämnda händelse faktiskt äger rum under det tidsintervall som angetts (t ex hörna sparkas). I sådana fall, bör händelsen endast belönas och inte tas i betraktning för avräkningsändamål.

4) Alla spelerbjudanden relaterade till matcher/evenemang som inte spelas eller som tilldelas ett resultat genom ett walkover-beslut kommer att förklaras som annullerade.

5) Om ett evenemang avbryts, kommer alla spelerbjudanden som avgjorts före avbrottet och inte skulle kunna ändras oavsett framtida evenemang att avgöras enligt det fastställda resultatet. Skulle det avbrutna evenemanget innan återupptas inom 12 h från dessa starttidpunkt kommer alla vilande erbjudanden som är relaterade till evenemanget att stämmas av som ogiltiga.

6) Om ett evenemang avbryts och planeras börja om från början, kommer alla spel som placerats före den ursprungliga matchen som inte kunde avgöras genom resultatet från matchen före avbrottet att förklaras som annullerade oavsett om och när matchen fortsätter.

7) Något evenemang som inte påbörjas inom 12 h från den starttidpunkt som senast meddelades av den styrande organisationen kommer att ogiltigförklaras. Detta inberäknar fall såsom matcher som har uppskjutits på grund av dåligt väder, publik problem och liknande situationer. Undantag till detta är fall av evenemang vars starttidpunkter inte har officiellt definierats av den styrande organisationen vid tidpunkten för vadslagningen eller de som har flyttats på grund av schemakonflikter/TV-sändningar men som ska spelas på samma matchdag (när så är tillämpligt). I sådana fall kommer spelen att kvarstå giltiga försåvitt det listade evenemanget är nästa officiella åtagande för turneringen/ligan/tävlingen som är schemalagd för alla deltagare i erbjudandet.

8) För evenemang som inte slutförts före sin normala sluttid och där resultat därför förklaras genom beslut av organisationen högst 12 timmar efter evenemangets start, kommer LeoVegas att använda det meddelade beslutet som officiellt resultat för följande spelerbjudanden: match, oavgjort inget spel och dubbelchans, försåvitt det meddelade beslutet inte förändrar resultatet för sagda spelerbjudanden vid tiden för avbrottet. I sådana fall kommer insatserna att återbetalas. Alla andra erbjudanden som refereras till sammanställning av vissa händelser (totalt antal mål, handikapp osv.) kommer att förklaras som annullerade, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

9) Alla spelerbjudanden relaterade till ofullständiga matcher/evenemang, där den officiella styrande organisationen inte tidigare erkänts (t.ex. klubb-vänskapsmatcher) kommer att förklaras som annullerade om inte minst 90% av den fastställda normala tiden/fulltid spelas, se Avsnitt B, Paragraf 1.1. Om matchen/evenemanget skulle avbrytas efter att 90% av tiden slutförts, kommer avgörandet att baseras på aktuell ställning vid tiden för avbrottet.

10) Avgörande av spelerbjudanden, som bland annat skott, skott på mål, har bollen, assist, returer osv. kommer att baseras enligt den definition som den officiella styrande organisationen meddelar beträffande sagda statistik. I fall där det finns otvetydiga bevis för en personlig tolkning av sådana termer, kommer LeoVegas inte att erkänna några klagomål gällande dessa.

11) Vid spel gällande "vinnare" eller "plats" kommer, om inte annat anges, inga insatser att återbetalas för deltagare/resultat som inte deltar eller som drar sig ur (före eller under) evenemanget. LeoVegas förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande tillämpa Tattersalls regel 4, som förklaras i Avsnitt B, Paragraf 6, beträffande alla tävlingar. Detta kommer att anges i samband med spelerbjudandet och/eller den relevanta sportspecifika regeln.

12) Inga återbetalningar av spel kommer att gälla, även om vinstresultatet för en match/ett evenemang är en deltagare/ett resultat som inte har angetts i spelsyfte. Kontoinnehavaren har möjlighet att för alla spel be om ett pris för en icke-angiven deltagare/resultat. LeoVegas förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande avslå sådan begäran.

13) Om en deltagare skulle diskvalificeras/dra sig ur/förbjudas delta i en efterföljande del/skede av ett evenemang/en tävling, kommer diskvalificeringen att anses har skett vid den tidpunkt då deltagaren togs ur evenemanget. Inga ändringar av tidigare resultat kommer att ske, oavsett modifieringar på grund av nämnda handling.

14) Om två eller fler deltagare delar samma slutposition, och inga odds har erbjudits för ett oavgjort resultat, kommer utbetalning att beräknas genom att dividera den andel av antalet deltagare som delar den specifika placeringen och avgöras i enlighet därmed. Utbetalningen kommer alltid att bli åtminstone lika med insatsen, utom i fall av "head to head", se Avsnitt B, Paragraf 2.5 och Avsnitt B, Paragraf 5.19.

15) I "gruppspel" (även kallat "bäst av X") måste alla angivna deltagare påbörja evenemanget för att spelet ska stå.

16) I "gruppspel" (även kallat "bäst av X") måste åtminstone en deltagare i urvalslistan lyckas avsluta evenemanget för att spelet ska stå. Om detta inte skulle ske och den styrande organisationen inte följer speciella kriterier för tie-break, kommer spelen att förklaras som annullerade.

17) I en "head to head" mellan två eller tre deltagare, måste alla angivna deltagare påbörja den omgång/det evenemang spelet refererar till för att spelen ska betraktas som giltiga.

18) I en "head to head" mellan två deltagare, kommer alla spel att återbetalas om båda deltagarna delar på samma plats/ställning eller elimineras i samma stadium av tävlingen, om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för tie-break, då dessa i sådana fall kommer att gälla.

19) I en "head to head" mellan tre deltagare och mer än ett vinnande resultat, kommer oddsen att divideras med resultaten som delar den vinnande ställningen, oavsett om nettoresultatet är lägre än kontoinnehavarens insats.

20) Om en "head to head" erbjuds mellan olika omgångar/stadier, måste alla deltagare delta i den följande omgången/stadiet för att spelen ska vara giltiga.

21) Om inte annat specifikt anges kommer LeoVegas där organisatören anser det lämpligt att inkludera nödvändiga omgångar, matcher eller serier av matcher (t.ex. slutspel, spel till slut, efter säsongen) efter den så kallade normala säsongen för att kunna avgöra position, ligavinnare, uppflyttning/nedflyttning osv., att beakta resultat från dessa matcher för avgörande av spel som refererar till den slutliga ligaplaceringen, uppflyttningen, nedflyttningen osv. Säsongsspel gällande vilket lag som kommer att vinna NHL kommer t.ex. att referera till vinnare av Stanley Cup.

22) Erbjudanden som gäller en eller flera personers/lags prestationer i förhållande till varandra under en viss tid/tävling, kommer endast att avgöras baserat på de angivna deltagarnas resultat, utan beaktande av andra deltagare i samma tävling/evenemang.

23) Om inte annat specifikt anges, kommer inga erbjudanden som refererar till en enstaka spelares prestation i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål av spelare X i liga Y) eller "head to head" spelerbjudanden som involverar två spelares prestationer i en nationell liga, att beakta dessa händelser under eventuella slutspel/spel till slut/efter säsongen, eller andra matcher eller serier av matcher som äger rum efter den så kallade normala säsongen.

24) Erbjudanden som relaterar till antalet gånger/händelser som skett/uppnåtts av ett visst lag, antingen en enda match i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål gjorda av lag X), eller "head to head"-spelerbjudanden som involverar två lags prestationer i nationella ligor (t.ex. mest strafftid i liga X - lag Y jämfört med lag Z), eller en kumulativ ligaprestation (t.ex. lag som får flest gula kort i liga X) kommer, om inte annat anges, inte att beakta dessa händelser om de sker under eventuella slutspel/spel till slut/efter säsongen eller andra matcher eller serier av matcher som äger rum efter den så kallade normala säsongen.

25) Spelerbjudanden gällande en enstaka spelares prestation i en viss nationell liga (t.ex. totalt antal mål gjorda av spelare X i liga Y) eller "head to head"-spelerbjudanden som involverar två spelares prestation i nationella ligor kommer om något av följande skulle inträffa för någon av deltagarna i urvalslistan att betraktas som annullerade: (i) deltar inte i minst 50 % av de angivna matcherna (exklusive eventuella slutspel/spel till slut/efter säsongen); (ii) deltar inte i åtminstone en match efter att spelet placerats; (iii) uppnår samma antal som den andra spelaren.

26) Spelerbjudanden gällande en enstaka spelares prestation i ett visst evenemang (t.ex. totalt antal mål gjorda av spelare X i en internationell turnering) eller "head to head"-spelerbjudanden som involverar två spelares prestation i specifika evenemang kommer om något av följande skulle inträffa för någon av deltagarna i urvalslistan att betraktas som annullerade:

(i) deltar inte alls i evenemanget;
(ii) deltar inte i åtminstone en till match efter att spelet placerats,
(iii) uppnår samma antal som den andra deltagaren.

27) LeoVegas kan under vissa specifika evenemang komma att besluta sig för att erbjuda spel gällande ett begränsat urval av deltagare och kan också inkludera spelalternativ som "vilken som helst annan", "fältet" eller liknande. Det här alternativet inkluderar alla olistade deltagare utom dem som specifikt anges som tillgängliga.

28) Erbjudanden som specifikt refererar till en eller flera deltagares prestation i ett visst evenemang (t.ex. spelare X jämfört med fältet) ska betraktas som annullerade om den/de angivna deltagaren/deltagarna inte deltar i tävlingen.

29) Alla typer av kvalificeringar före huvudevenemanget betraktas som en giltig del av tävlingen. Därför kan en deltagare som elimineras i kvalificeringsstadiet anses förlora mot någon som är förkvalificerad eller är framgångsrik i kvalificeringsdelen.

30) Spelerbjudanden som ursprungligen kräver att deltagaren/deltagarna tävlar i två eller flera stadier/deltävlingar för att flyttas upp till följande skede/omgång av en tävling, kommer att förbli giltiga oavsett uppskjutning/flyttning av de faktiska matchdatumen, förutsatt att matchen/matcherna i fråga faktiskt äger rum inom ramen för tävlingen.

31) Ett spel gällande "kvalificering" som ursprungligen endast kräver ett stadium/en deltävling för att flyttas upp till följande skede/omgång i en tävling (inklusive alla eventuella förlängningar/tilläggsmatcher, t.ex. omspel) kommer att förklaras som annullerade om matchen i fråga inte avgörs inom 36 timmar efter den förmodade starttiden.

32) 9) Skulle ett evenemang flyttas från dess ursprungligen annonserade plats och/eller underlag, kommer detta inte att behandlas som en orsak till att spelen ska ogiltigförklaras försåvitt inte (i) de sportspecifika reglerna dikterar det och/eller den nya plats på vilken evenemanget anordnas är normal ”hemmaplan” för endera av deltagarna i matchen, förutom vad som dikteras nedan. Som en allmän princip kommer LeoVegas att referera till hemmalaget (värden) och bortalaget (besökaren) i enlighet med definitionen som meddelats av den styrande organisationen för den specifika matchen/tävlingen. Spel på matcher som spelas på så kallade ”neutrala planer” kommer att kvarstå som giltiga oavsett om sådan information har detaljerat i spelerbjudandet och/eller placeringen av lagen på spelbrädan/displayen. I sådana fall när det finns en diskrepans mellan placeringen av lagen/deltagarna på den officiella webbplatsen och deras placering på spelbrädan/displayen och denna diskrepans förorsakar en väsentlig effekt på oddset i matchen/tävlingen, kommer LeoVegas att ogiltigförklara de påverkade spelen. En sådan eventualitet kommer endast att beaktas i de fall där diskrepansen has en avgörande och synligt effekt på oddset. Exempelvis, i fall av bytta hemma- och bortalag i en ishockeymatch kommer LeoVegas att ogiltigförklara spelen. Dock kommer LeoVegas att godkänna spel som gjorts på evenemang där den så kallade hemmaplansfördelen inte betraktas samt i fall av neutral plan. Exempel på sådana fall innefattar, men är inte begränsade till, tennisturneringar, MMA-matcher, singeltävlingar i allmänhet eller specifika evenemang så som finalen/sista etapperna av lagtävlingar som hålls på förhandsbestämda platser, såsom Superläge, NCAA:s final 4 eller den italienska fotbollscupfinalen, även om platsen kan bedömmas som en potentiellt normal ”hemmaplan” för de inblandade lagen. I sådan fall kommer sagda evenemang att betraktas såsom spelade på neutral plan och alla spel är giltiga oavsett placeringen av lagen/deltagarna på den officiella webbplatsen och deras placering på spelbrädan/displayen.

33) Information som hänvisar till lagens kön, åldersgrupp och ungdomslag, liksom olika definitioner av reservlag (t.ex. B- och C-lag) ska behandlas som tilläggsinformation. Inkluderandet av (eller frånvaron av) och riktigheten hos sådan information kommer inte att betraktas som tillräcklig orsak för annullering av erbjudandena som relaterar till matchen/evenemanget, förutsatt att detta inte medför en uppenbar inkonsekvens i de erbjudna oddsen.

34) Emedan LeoVegas vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera en så korrekt återgivning som möjligt av alla komponenter som är involverade i ett spelerbjudande, kan man anta att vissa benämningar kan återges på ett annorlunda sätt på grund av andra tolkningar vid översättning till andra språk. Sådana språkliga diskrepanser kommer inte att betraktas som tillräcklig orsak för annullering av erbjudandena som relaterar till matchen/evenemanget, om detta inte medför osäkerhet hos andra deltagare. Det samma gäller för benämningar som hänvisar till evenemang, lagnamn, sponsornamn osv.

35) Vid spel där det refereras till tidsramar, bör dessa tolkas på följande sätt: "inom de första 30 minuterna" kommer att inkludera allt som händer fram till och med 0 timmar 29 minuter och 59 sekunder; "mellan 10 och 20 minuter" kommer att inkludera allt som händer från 10 minuter och 0 sekunder till 19 minuter och 59 sekunder.

36) Om inte annat angivits antingen i anslutning till spelerbjudandet eller i sportspecifika regler krävs för spel som refererar till evenemang/matcher som inkluderar decimaler (t.ex. 88,5 minuter eller X,5 omgångar) att hela heltalet hos den angivna perioden slutförs för att spel ska betraktas som vunna. Exempel: ett spel gällande över/under 88,5 minuter i en tennismatch kommer att avgöras som "över" endast om minst 89 minuter slutförs.

37) LeoVegas bekräftar att vissa spel kan kräva avrundning uppåt av procenttal, enheter eller andra kriterier som avgör spelet. Om detta skulle vara fallet förbehåller LeoVegas sig rätten att justera och göra ett avgörande i enlighet med detta.

38) Eventuella referenser till mål gjorda av specifika spelare kommer om inte annat anges inte att räknas om de definieras som självmål (i eget mål).

39) Alla referenser till förbund, nationella eller liknande, kommer att definieras av styrande organisation.

40) Eventuella medaljer som vinns av ett lag/en nation vid en tävling, kommer att räknas som en (1) enda medalj, oavsett antalet medlemmar i laget.

41) Erbjudanden gällande ett totalt antal händelser/matcher presterade/uppnådda av en viss spelare/deltagare, i framträdande för ett lag i en specifik tävling (som totalt antal gjorda mål av spelaren X för lag Y) kommer enbart att ta hänsyn till antal prestationer gjorda av den specifika spelaren vid spel för det specifika laget i den specifika tävlingen. Skulle någon av följande händelser inträffa för den listade spelaren kommer spel att ogiltigförklaras: (i) deltar inte i minst 50 % av tävlingens bestämda matcher (undantaget eventuella playoff-/playout-/eftersäsongsmatcher; (ii) deltar inte i minst ytterligare en match efter att spelet har lagts.

42) Erbjudande om huruvida vissa personer kommer att inneha en viss befattning/titel/jobb ett visst datum (t.ex. minister X är fortfarande minister per datum Y, spelare/manager är fortfarande kvar hos lag Z per datum Z) gäller om personen i fråga innehar (eller utnämns till) den listade befattningen/rollen under hela tiden från tidpunkten då spelet läggs till angiven deadline. Om personen av något skäl lämnar befattningen före angiven deadline avgörs spelet som att händelsen inte inträffat. Detta gäller även i de fall personen utnämns/skriver på igen för samma befattning/titel/roll och även om personen på angiven deadline innehar samma befattning/titel/jobb som spelet gäller. Avgörande av spel tar även hänsyn till spelare som skriver på som lån.

6. Tattersalls regel 4

1) I fall där en löpare eller deltagare utgår, kommer de återstående löparna eller deltagarna att minskas i enlighet med den så kallade Tattersalls regel 4.

a. Vinstspel:

Aktuella odds för den utgående löparen/avdrag i procent av nettovinsten
1.30 och under 75%
1.31 till 1.40 70%
1.41 till 1.53 65%
1.54 till 1.62 60%
1.63 till 1.80 55%
1.81 till 1.95 50%
1.96 till 2.20 45%
2.21 till 2.50 40%
2.51 till 2.75 35%
2.76 till 3.25 30%
3.26 till 4.00 25%
4.01 till 5.00 20%
5.01 till 6.50 15%
6.51 till 10.00 10%
10.01 till 15.00 5%
15.01 och över Inga avdrag görs

b. Placeringsspel:

Aktuella odds för den utgående löparen/avdrag i procent av nettovinsten
1.06 och under 55%
1.07 till 1.14 45%
1.15 till 1.25 40%
1.26 till 1.52 30%
1.53 till 1.85 25%
1.86 till 2.40 20%
2.41 till 3.15 15%
3.16 till 4.00 10%
4.01 till 5.00 5%
5.01 och över Inga avdrag görs

2) I fall där två eller flera löpare eller deltagare utgår, ska den totala minskningen inte överstiga 75%. Avdraget baseras i det här fallet på de utgående löparnas sammanlagda odds.

7. Poolspel

För en fullständig lista över Regler och villkor för Supertoto, klicka. För en fullständig lista över Regler och villkor för Superscore, klicka.

Avsnitt C. Regler gällande specifika sporter/kategorier

1. Olympiska spel och mästerskap

1) Alla villkor som anges i det här avsnittet har prioritet över eventuella andra regler och villkor.

2) Alla spel är giltiga förutsatt att evenemanget äger rum och avgörs under mästerskapet och det år det refererar till, oavsett om platsen ändras.

3) Denna klausul gäller för erbjudanden som rimligtvis uppfyller följande kriterier:
a. spelet refererar till evenemang som planeras för finalskedet av evenemang som utgör en del av OS, världsmästerskap eller kontinentala tävlingar;
b. finalskedet av evenemanget är tidsbegränsat.

2. Amerikansk fotboll

1) Om inte annat anges avgörs alla spel gällande amerikansk fotboll baserat på resultatet efter så kallad extratid (övertid).

2) Alla erbjudanden kommer att förklaras som annullerade om inte 55 minuter av matchen har slutförts, utom för resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

3) Spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera spelares prestation under matchen/evenemanget/turneringen betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna spelare deltar i någon del av matchen/evenemanget/turneringen.

3. Friidrott

1) Om inte annat anges avgörs alla spel gällande friidrott baserat på resultatet efter tävlingens final. Om ingen av de angivna deltagarna deltar i finalstadiet, kommer alla spel att annulleras om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för slutplacering. I sådana fall kommer dessa att betraktas som giltiga.

2) Alla spelerbjudanden kommer att avgöras baserat på det första officiella resultat som meddelas. Däremot kommer LeoVegas att beakta och rätta/korrigera rättning i enlighet med eventuella ändringar av det officiella resultatet som meddelas inom 24 timmar efter att evenemanget ägt rum. För att en sådan eventualitet ska beaktas måste protesten kunna härledas till händelser som helt och hållet äger rum under evenemanget, så som övertramp, knuffar eller falskt överlämnande vid stafettlopp osv. Inga dopingfall kommer att beaktas. Det resultat som finns tillgängligt vid slutet av den förutnämnda 24-timmarsperioden kommer att betraktas som bindande oavsett senare protester, ändringar av officiella resultat osv.

3) Om en eller flera deltagare deltar i olika lopp under tävlingen, kommer alla head to head-erbjudanden mellan dem att betraktas som annullerade om inte åtminstone en av dem kvalificeras i ett senare skede av tävlingen.

4) En deltagare som diskvalificeras på grund av överträdelse vid starten (tjuvstart) kommer att anses ha deltagit i evenemanget.

4. Australiensisk fotboll

1) Om inget uttryckligen anges, om en match eller annan specificerad period (t.ex. 1:a halvlek, 3:e kvarten, etc.) slutar oavgjort kommer alla spel att avgöras enligt den så kallade ”Dead Heat”-regeln. I sådana fall skall utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats.

2) Om inget annat anges kommer alla spel som gäller matcher att fastställas med resultatet i slutet av 4:e kvarten (normal tid).

3) Alla spel som refererar till spelarnas prestationer samt "Head to Head"- och "Över/Under"-spel som gäller en eller flera spelares prestationer i en enda match/evenemang anses giltiga under förutsättning att de angivna spelarna spelar från början av matchen.

4) Första målgörare i match/1:a kvart - Insatserna återbetalas för spelare som inte är bland de startande 21. Spel på Första målgörare i matchen kräver inte att mål görs i 1:a kvarten. Skulle inget mål göras i den angivna perioden räknas alla spel som ogiltiga.

5) Första målgörare i 2:a, 3:e eller 4:e kvarten - Alla spel står, oberoende av spelarens deltagande (eller icke-deltagande) i den angivna kvarten och i matchen. Skulle inget mål göras i den angivna kvarten räknas alla spel som ogiltiga.

6) "Wire-to-Wire"-spel refererar till vilket lag (om något) som leder matchen i slutet av varje kvart.

7) Skulle några omspel/extra matcher krävas för att bestämma någon position i klassificeringen, ligavinnare, etc. kommer resultaten som härrör från dessa omspel/extra matcher att användas för rättning av de aktuella spelen.

8) För matchspel på en Grand Final är spel specifika för den kommande matchen som ska spelas eller den aktuella matchen när det gäller live betting. Spel kommer inte att föras över till något omspel och en ny marknad skapas för eventuella efterföljande matcher.

9) Vid rättning av spel som relaterar till prestationer av två eller flera individer/lag över en fastställd tidsram/tävling kommer stegen för eliminering inom "finalen" att bestämma utfallet. Skulle två lag elimineras i samma skede kommer gruppen som avslutade högst på AFL-stegen vid slutet av den Ordinarie säsongen att anses ha uppnått en bättre position.

10) Alla spel står fast, oavsett byte av spelplats.

5. Badminton

1) Regler och villkor för tennis gäller där så är tillämpligt.

6. Baseball

1) Spel gällande baseball avgörs om inte annat anges baserat på resultatet enligt meddelande från organisatören efter eventuella extra omgångar och oavsett antalet spelade omgångar.

2) Ett spel förklaras som annullerat vid inställd eller uppskjuten match som inte påbörjats, eller i fall där resultatet inte meddelats inom tolv timmar efter den planerade starttiden.

3) Spel gällande "matcher" kommer att förklaras annullerade vid oavgjort efter eventuella extra omgångar. Alla andra erbjudanden som rimligtvis skulle kunna avgöras (t.ex. "över/under", "handicap" och "udda/jämnt") kommer att avgöras enligt resultatet efter extra omgångar.

4) För att "handicap"-, "över/under"- och "udda/jämn"-spel ska gälla krävs att alla planerade omgångar slutförs, eller att åtminstone 8,5 innings slutförs om hemmalaget har övertaget, Det här gäller alla erbjudanden utom för dem där resultatet har beslutats före avbrottet och omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Dessa kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

5) Namnet på den så kallade första kastaren spelar ingen roll för hur erbjudanden avgörs.

6) Beträffande avgöranden anses spel gällande "första halvan" hänsyfta på resultatet från de första 5 omgångarna. Alla 5 omgångar måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

7) Spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera spelares prestation under matchen/evenemanget/turneringen betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna spelare deltar i någon del av matchen/evenemanget/turneringen.

8) Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar (t.ex. runs) kommer att avgöras baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. extra omgångar).

7. Basket

1) Ett spel gällande basket avgörs om inte annat anges baserat på resultatet efter den så kallade extratiden (övertiden).

2) Spel som refererar till matchresultat (så kallad "moneyline") från oavgjort och som avgörs över två eller flera matchningar kommer att få erbjudandet med "inklusive övertid" annullerat i fall där matchen slutar oavgjort och inga flera spel förekommer i matchen i fråga.

3) I oavgjorda matcher med flera delar, kommer alla poäng som samlas in under en övertidsperiod att räknas in beträffande det slutliga avgörandet för matchen i fråga.

4) Spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera spelares prestation under matchen/evenemanget/turneringen betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna spelare deltar i någon del av matchen/evenemanget/turneringen.

5) Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar (t.ex. poäng, returer, assist osv.) kommer att avgöras baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. övertid).

8. Beachvolleyboll

1) En match/erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema, förutsättningar, etc. såvida inga andra arrangemang överenskommits.

2) "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Laget som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar, etc. Dessa spel kräver att minst ett set ska spelas färdigt för att gälla.

3) "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal set som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

4) "Handicap"-spel kräver att alla planerade set spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

5) Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. lag att vinna första set) kräver att motsvarande del av matchen slutförs.

9. Boxning

1) Alla erbjudanden kommer att avgöras omedelbart enligt det officiella resultatet från relevant styrande organisation efter meddelande från ringdomaren i slutet av matchen.

2) Beträffande avgörande, kommer matchen att bedömas som slutförd vid slutet av föregående rond i fall matchen av någon anledning avbryts mellan ronderna, t.ex. tillbakadragande före början av en rond, diskvalificering, underlåtenhet att reagera på gonggongen.

3) Erbjudanden för matcher som förklaras som "no contest" eller "technical draw" kommer att förklaras annullerade, utom vid resultat som fastställts före beslutet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida evenemang. Sådana fall kommer att avgöras enligt det fastställda resultatet.

4) Om antalet ronder i en match ändras av någon orsak, kommer erbjudanden som specifikt refererar till ronder, så som "rondspel", "rondgrupper", "över/under", "segermetod" "gå hela matchen" att ogiltigförklaras.

5) Beträffande avgörande refererar spel gällande ronder eller rondgrupper på att en boxare vinner genom KO (knockout), TKO (teknisk knockout) eller diskvalificering under ronden eller rondgruppen i fråga. Om ett poängbeslut av någon anledning fattas före alla de planerade ronderna slutförts, eller om en boxare diskvalificeras, kommer spelen att avgöras baserat på den rond under vilken matchen avbröts. Spel som anger "att vinna på poäng" kommer endast att betraktas som vinnare om alla ronder slutförs.

6) För att en match ska förklaras som avgjord genom "poäng", (t.ex. en annan definition av "beslut") måste alla planerade ronder slutföras. Alla andra beslut (t.ex. KO, TKO, avbrott, uppgivet, underlåtande att reagera på gong-gong, skallning, låga slag osv) kommer att avgöras som om boxaren hade vunnit matchen utan behov av beslut, även kallat "före gong-gongen".

7) Spel på rond/matchs varaktighet gäller den faktiska tid som går i ronden/matchen, om tillämpligt, beroende på planerad varaktighet för rond/match. Exempelvis ett spel på Över 4,5 totala ronder i en boxningsmatch avgörs som Över så snart en och en halv minut (1 minut 30 sekunder) har gått av femte ronden.

10. Cricket

a. Allmänna cricketregler

1) I fall där inga odds har erbjudits för oavgjort och matchen/spelalternativet slutar oavgjort kommer spel att avgöras enligt den så kallade "Dead Heat"-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. Om en sådan bestämmelse finns kommer den att anges i samband med spelerbjudandet. I tävlingar där andra medel används för att bestämma en vinnare efter oavgjort ("Bowl out" eller "Super over") kommer då erbjudandena att avgöras på grundval av resultatet efter att sådana förlängningar är avslutade.

2) "Highest Opening Partnership" kräver att båda sidor slutför sina "opening partnerships" med undantag för de fall då ett resultat redan har fastställts.

3) "Batting" Head to Head-spel kräver att båda spelarna skall vara på slaglinjen (batting crease) medan en boll kastas, men inte nödvändigtvis står framför en boll. I det fall någon slagmans "innings" inte är avslutade kommer spel att ogiltigförklaras, med undantag för de situationer där ett resultat redan har fastställts.

4) "Bowling" Head to Head-spel kräver att båda spelarna kastar minst 1 boll för att spelet ska gälla.

5) Totala "Batsman Runs" (Över/Under) kräver att respektive innings är slutförda. I de fall då en slagmans innings avslutas p.g.a. väder eller dåligt ljus kommer alla spel där ett resultat inte har fastställts att förklaras ogiltiga. Ett resultat anses ha fastställts om en slagman har passerat totala Run utifrån vilken spel accepterades, har blivit utslagen eller om en innings har deklarerats. Till exempel, om en slagmans poäng står på 50 "Not-Out" när ett spel eller inning avslutas på grund av dåligt ljus eller regn, kommer alla spel på 50,5 runs att ogiltigförklaras. Dock kommer alla spel på "Över 49,5 Runs" att anses som vinst medan spel på "Under 49,5 Runs" kommer att fastställas som förluster. Skulle en slagman avbryta på grund av skada kommer hans poäng i slutet av sitt lags innings att betraktas som resultatet för det spelet.

6) Om någon slagman skulle avbryta på grund av skada innan ett resultat har fastställts i "Fall Of Next Wicket"- spel, kommer alla spel att ogiltigförklaras. Ett resultat anses ha fastställts om totala Innings har passerat totala Run där spelet accepterades. Om ett lag deklarerar eller når sitt mål kommer totalen uppnådd av batting- teamet att vara resultatet av marknaden. Om ett Partnership avbryts på grund av vädret kommer alla spel att stå fast, om det inte blir något mer spel i matchen. I de fall där ett resultat inte har fastställts kommer alla spel att ogiltigförklaras.

7) För "Nästa Over"-spel (Över/Under och Udda/Jämn) är extras inkluderade. Spel är ogiltiga om Over inte har slutförts och om inte ett resultat redan har fastställts. Marknad avser endast den angivna Over (t.ex. "5:e Over" avser Over nummer 5, dvs. den Over som följer direkt efter Over nummer 4).

8) I "Race till X Runs" måste båda spelarna öppna sin batting för att spel ska stå fast.

9) För "Första Over" Runs måste Over slutföras för att spel ska stå fast, om inte den maximala range som erbjuds redan har uppnåtts. Alla extras räknas för rättning.

10) För "First Scoring Play"-spel om Runs görs från en "No ball", extras kommer att betraktas som vinnare.

11) I en "Wicket 1:a Over"-spel måste Over slutföras för att spel ska stå fast, om inte en wicket har redan har fallit.

12) I "Next Man Out"-spel kommer spel att fastställas som ogiltigt om någon av spelarna avbryter på grund av skada innan grinden faller eller om det inte finns några fler grindar. Båda de namngivna Slagmännen måste slå innan fallet för den nominerade grinden för att spel ska stå fast.

13) För "Method of Dismissal"-spel kommer spel att vara ogiltiga om någon spelare avbryter på grund av skada innan grinden faller eller om det finns några fler grindar. "Any Other" inkluderar hit wicket, handled ball, obstructing the field, timed out eller hit the ball twice.

14) För "Udda/jämn" spel måste en boll vara kastad för att spel ska stå fast.

15) "Top Batsman"- och "Top Bowler"-spel lagda på någon spelare som inte är med bland de 11 som startar ogiltigförklaras. Spel på spelare som är uttagna men som inte slår eller är på fältet kommer att avgöras som förlorade.

16) Avgöranden av spel på "Wides" baseras på de "Runs" som gjorts på "Wides" och inte antalet "Wides" som kastats.

b. Begränsade Overs (inkluderande One-Day Internationals, Twenty20s och Domestic One-Day cricket)

1) Om en match flyttas till en "reserv"-dag, kommer alla spel fortfarande att vara giltiga.

2) Head to Head-spel betalar på officiella resultat. I händelse av oavgjort kan "Dead Heat"-regler gälla, som förklaras i klausul 1 i de allmänna cricketreglerna om inte efterföljande tiebreaker-metod används för att bestämma vinnaren (t.ex. super over, bowl-off), i vilket fall resultatet kommer att avgöras på resultatet av denna metod. Skulle matchen förklaras som "no-result" är alla spel ogiltiga. Alla andra spel på matchen (t.ex. High Bats, Most Sixes, Batting & Bowling Head to Heads etc.) kommer inte att innehålla några resultat som härrör efter tvisten om tiebreaker.

3) "Top Batsman/Bowler" kräver att minst 20 Overs ska kastas per Inning i en One Day Match såvida inte ett lag är All Out eller matchen är slutförd, eller att minst 5 Overs ska kastas per Inning i en Twenty 20-match såvida inte ett lag är All Out eller matchen är slutförd.

4) För "Total Team Runs"-spel ogiltigförklaras alla spel om antalet Overs minskas på grund av väderförhållanden, eller annat skäl, från angivet standardantal Overs i en Twenty 20-match eller annan begränsad Overs-match. Skulle resultatet av sådant erbjudande redan vara avgjort vid avbrottet och inget fortsatt spel kan förändra resultatet för sådana spel ska resultatet avgöras enligt detta.

5) För "Highest 1st 6/15 Overs"-spel kommer spel att vara ogiltiga om inte båda lagen ställs inför den fulla mängd av Overs om inte målet har uppnåtts eller om laget har blivit bowled out. I händelse av oavgjort kan "Dead Heat"-regler gälla, som förklaras i Klausul 1 i de allmänna cricketreglerna.

6) För "Most Sixes/Run Outs"-spel och om regnavbrott (eller annan försening) leder till att antalet Overs minskas från de ursprungligen planerade vid tidpunkten då spelet accepterades kommer alla öppna spel att ogiltigförklaras förutsatt att minskningen per Inning är med 3 eller fler Overs i en Twenty 20-match, och med 5 eller fler Overs i andra begränsade Overs-matcher. Om minskningen per Inning är med 2 eller färre Overs i en Twenty 20-match och med 4 eller färre Overs i andra begränsade Overs-matcher kommer spel att gälla. Om resultatet redan är avgjort före avbrottet och inget fortsatt spel kan förändra resultatet för sådana spel ska resultatet avgöras enligt detta.

7) För "Total Fours/Sixes/Wides/Run-outs"-spel och om regnavbrott (eller annan försening) leder till att antalet Overs minskas från de ursprungligen planerade vid tidpunkten då spelet accepterades kommer alla öppna spel att ogiltigförklaras förutsatt att minskningen per Inning är med 3 eller fler Overs i en Twenty 20-match, och med 5 eller fler Overs i andra begränsade Overs-matcher. Om minskningen per Inning är med 2 eller färre Overs i en Twenty 20-match och med 4 eller färre Overs i andra begränsade Overs-matcher kommer spel att gälla. Om resultatet redan är avgjort före avbrottet och inget fortsatt spel kan förändra resultatet för sådana spel ska resultatet avgöras enligt detta.

8) För "Winning Margin"-spel är spel ogiltiga om det blir någon minskning av ursprungligen planerade Overs för något av lagen.

9) "Highest Individual Score"-spel är ogiltiga om det finns någon minskning av planerade Overs för något av lagen om inte en "Century" redan har gjorts.

10) I "Team of Highest Individual Score"-spel måste det finnas ett officiellt matchresultat för att spel ska stå fast.

11) För "Team of Top Batsman"-spel och om regnavbrott (eller annan försening) leder till att antalet Overs minskas från de ursprungligen planerade vid tidpunkten då spelet accepterades kommer alla öppna spel att ogiltigförklaras förutsatt att minskningen per Inning är med 3 eller fler Overs i en Twenty 20-match, och med 5 eller fler Overs i andra begränsade Overs-matcher. Om minskningen per Inning är med 2 eller färre Overs i en Twenty 20-match och med 4 eller färre Overs i andra begränsade Overs-matcher kommer spel att gälla. Om resultatet redan är avgjort före avbrottet och inget fortsatt spel kan förändra resultatet för sådana spel ska resultatet avgöras enligt detta. I händelse av oavgjort gäller "Dead Heat"-regeln enligt beskrivning i klausul 1 i allmänna cricketregler.

12) För "Fifty/Century in Match"-spel och om regnavbrott (eller annan försening) leder till att antalet Overs minskas från de ursprungligen planerade vid tidpunkten då spelet accepterades kommer alla öppna spel att ogiltigförklaras förutsatt att minskningen per Inning är med 3 eller fler Overs i en Twenty 20-match, och med 5 eller fler Overs i andra begränsade Overs-matcher. Om minskningen per Inning är med 2 eller färre Overs i en Twenty 20-match och med 4 eller färre Overs i andra begränsade Overs-matcher kommer spel att gälla. Om resultatet redan är avgjort före avbrottet och inget fortsatt spel kan förändra resultatet för sådana spel ska resultatet avgöras enligt detta.

c. Testmatcher/First Class-matcher (inkluderande inhemsk cricket t.ex. Sheffield Shield)

1) Om en match officiellt inte spelas klart (t.ex. på grund av farliga slag-förhållanden) kommer alla obestämda spel på matchen att vara ogiltiga.

2) Vid oavgjort (där båda lagen har avslutat två innings var och har samma poäng) i en "Match Result"-spel kan alla spel på något av lagen betalas enligt "Dead heat"-regeln som förklaras i Klausul 1 i de allmänna cricketreglerna, medan spel på oavgjort förlorar.

3) I "Draw No Bet"-spel är spel ogiltiga om matchen slutar oavgjort.

4) I "Double Chance"-spel kommer spel att vara ogiltiga om matchen slutar i oavgjort.

5) Fastställning av "Most Points"-spel kommer att baseras på vem som har flest poäng för matchen (t.ex. Sheffield Shield).

6) "Top Batsman/Bowler (innings)"-spel kräver att 50 Overs är slutförda för att spel ska gälla om inte Innings har nått sin naturliga avslutning (inklusive deklarerade innings).

7) "Top Batsman/Bowler (match)"-spel kräver att 50 Overs är slutförda för att spel ska gälla om inte Innings har nått sin naturliga avslutning (inklusive deklarerade innings).

8) För "Innings Runs"-spel kommer alla spel att vara ogiltiga om 50 Overs inte kastas, såvida inte en innings har nått sin naturliga avslutning eller blir deklarerad. Om en innings deklareras vid något tillfälle kommer spel att fastställas utifrån deklarationens total.

9) "Session Runs"-spel kräver att 20 Overs kastas i en session för att spel ska stå fast.

10) För "Test Match Finish"-spel, där en match slutar i oavgjort, kommer vinnaren att anses som "Dag 5, Session 3".

11) "Highest Opening Partnership"-spel gäller endast första innings.

12) "First Innings Lead"-spel kräver att båda lagen har bowled out eller deklarerat sina första innings för att spel ska stå fast. I händelse av oavgjort kan "Dead Heat"-regler gälla, som förklaras i Klausul 1 i de allmänna cricketreglerna.

13) "First Innings Century"-spel kräver att 50 Overs har kastats om ett resultat inte redan har fastställts eller innings har nått sin naturliga avslutning (inklusive deklarerade innings).

**14)* För "Fifty/Century/Double Century in match" i antingen Test- eller First class-matcher kommer spel att ogiltigförklaras i oavgjorda matcher där antal kastade Overs är under 200 såvida inte resultat redan har avgjorts.

15) För "Fifty/Century/Double Century in match" i "Home/Away 1st innings" i antingen Test- eller First class-matcher kommer spel att ogiltigförklaras om inte Innings når sin naturliga avslutning (inklusive "Innings declared") eller om resultat redan har avgjorts.

16) För "Fifty/Century/Double Century in match" i "Either 1st innings" i antingen Test- eller First class-matcher kommer spel att ogiltigförklaras om inte Innings når sin naturliga avslutning (inklusive "Innings declared") eller om resultat redan har avgjorts.

17) För "Fifty/Century/Double Century in match" i "Home/away 2nd innings" i antingen Test- eller First class-matcher kommer spel att ogiltigförklaras om antal kastade Overs för denna Inning är färre än 50 såvida inte resultat redan har avgjorts.

d. Serie-/Turneringsspel

1) Skulle inga odds på oavgjort erbjudas för en "Serievinnare"-spel och serien blir oavgjord, kommer alla spel att ogiltigförklaras.

2) Om en turnering inte avslutas, men en eller flera vinnare deklareras av styrande organ, kommer spel att utbetalas på vinnarna som har deklarerats ("Dead Heat"-regler kan gälla, som förklaras i Klausul 1 i de allmänna cricketreglerna). Skulle ingen vinnare deklareras kommer alla spel att fastställas som ogiltiga.

3) Alla turneringsspel inkluderar Finals om inget annat anges.

4) Om, av någon anledning, antalet matcher i en serie ändras och inte återspeglar numret som angavs i erbjudandet, kommer alla "Series Correct Score"-erbjudanden att ogiltigförklaras.

5) I "Top Series Runscorer/Wicket Taker"-erbjudanden där oavgjort inträffar gäller reglerna för ”Dead Heat” som förklaras i Klausul 1 i de allmänna cricketreglerna. Ingen återbetalning kommer att ges på spelare som inte deltar. Minst ett spel (game) måste avslutas i turneringen/serien för att spel ska stå fast.

6) Spel på viss spelares/lags prestationer i en serie/turnering tar inte hänsyn till någon statistik som räknats in från uppvärmningsmatcher.

11. Curling

1) Avgörande av alla spel som refererar till curling kommer om inte annat specifikt anges att baseras på resultatet efter eventuella extra omgångar.

12. Cykling (tävlingsbana och väg)

1) Avgörande av erbjudanden kommer att baseras på cyklist/lag som uppnår bästa placering i slutet av loppet/evenemanget.

2) Den avgörande faktorn beträffande rättning av spel kommer att vara bäst placering i det specifika evenemanget enligt vad som anges av den officiella organisationen vid podiepresentationen, oavsett eventuella efterföljande diskvalificeringar, ändringar av det officiella resultatet osv.

3) Alla spel gällande "head to head" och "över/under" som gäller en eller flera cyklisters prestation under ett evenemang/lopp betraktas som giltiga, förutsatt att alla angivna cyklister startar evenemanget/loppet i fråga och att åtminstone en av dem slutför evenemanget/loppet i fråga.

4) Spel som refererar till resultatet efter att evenemanget slutförts kräver att det specifika evenemanget helt och hållet slutförs annars kommer spelen att ogiltigförklaras om inte resultat redan fastställts. Om det totala antalet etapper i ett lopp inte slutförs helt, eller om organisatören bestämmer sig för att ta bort resultat från vissa etapper för att beräkna det officiella resultatet kommer spel att gälla förutsatt att antalet borttagna etapper inte överstiger 25 % av det i förväg beslutade antalet etapper (undantaget prolog) vid tävlingens början.

5) Alla spel kommer att gälla förutsatt att evenemanget, eller den relativa etapp som spelet gäller, slutförs inom samma år om inte andra överenskommelser har gjorts.

6) Spel på prestationer i vissa etapper gäller oberoende av ändringar av rutten som organisatören anser nödvändiga att överväga och verkställa inför etappen. Undantag till detta är de fall om en etapp med en viss karaktär (t.ex. bergsetapp) ändras av organisatören, före etappens start, till en etapp med annan karaktär (t.ex. "Time Trial" eller landsvägslopp). I sådana fall kommer spel som lagts före tillkännagivandet av förändringen att ogiltigförklaras.

7) För ett spel på lag/cyklist prestation (som totalt antal etappvinster för lag/cyklist under Tour X) eller "Head to Head"-spel med erbjudanden som involverar två cyklisters/lags prestationer i specifika evenemang kommer händelser i evenemangen inte att räknas i resultatet om de har någon av följande beteckningar: prolog, Team Time Trial.

13. Cykel-Cross

1) Regler och villkor för cykling gäller där så är tillämpligt.

14. Fotboll

1) Första målskytt - spelet gäller att en specifik spelare gör matchens första mål, antingen inom en specifik tidsperiod av evenemanget (t.ex. "Första mål i matchen" eller "Första mål i andra halvlek") eller är första målskytt för sitt lag (t.ex. "Första mål för lag X"). Insatser kommer att återbetalas för spelare som inte deltar i matchen eller som kommer in på plan efter att det första målet har gjorts. Självmål räknas inte för detta spelerbjudande. Om målet som spelerbjudandet refererar till anses vara självmål, kommer nästa spelare som gör mål som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar räknas som vinnande resultat. Om inga mål (eller ytterligare mål om tillämpligt) görs som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar avgörs alla spel som förlorade.

2) Sista målskytt - spelet gäller att en specifik spelare gör matchens sista mål, antingen inom en specifik tidsperiod av evenemanget (t.ex. "Sista mål i matchen" eller "Sista mål i första halvlek") eller att vara sista målskytt för sitt lag (t.ex. "Sista mål – lag X"). Insatser kommer att återbetalas för spelare som inte deltar i matchen över huvud taget. I alla andra fall förblir spel giltiga oberoende av tidpunkt för utbyte/inbyte av spelaren. Självmål räknas inte för detta spelerbjudande. Om målet som spelerbjudandet refererar till anses vara självmål, kommer föregående spelare som gör mål som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar räknas som vinnande resultat. Om inga mål (eller tidigare mål om tillämpligt) görs som inte är självmål och stämmer med spelerbjudandets parametrar avgörs alla spel som förlorade.

3) "Scorecast" och "Matchcast" är där det går att spela samtidigt på en viss händelse (t.ex. första målskytt) i kombination med en annan i samma eller ett relaterat evenemang (t.ex. rätt resultat i matchen). Om spelerbjudandet gäller Första målskytt eller Sista målskytt gäller villkor i <Avsnitt C, Para 14.1> och <Avsnitt C, Para 14.2>, om tillämpliga. Insatser kommer att återbetalas för spelare som inte deltar i matchen över huvud taget. I alla andra fall förblir spel giltiga oberoende av tidpunkt för utbyte/inbyte av spelaren. Självmål räknas inte för avgörande av detta erbjudande.

4) Om inte annat specificerats, eller indikerats i samband med spelerbjudandet kommer alla andra målrelaterade spel att kräva att den/de angivna spelaren/spelarna spelar från början av matchen för att de ska vara giltiga. Självmål kommer aldrig att räknas som mål för någon vald spelare.

5) För spel som relaterar till gula/röda kort, varningspoäng osv kommer endast kort som visas för spelare som vid tidpunkten är på planen att vara giltiga för rättning. Kort, disciplinära åtgärder, avstängningar för någon som vid tillfället för sanktionen inte är eller inte borde vara aktivt spelande på planen, liksom disciplinära åtgärder som sker efter att spelet officiellt har slutförts kommer inte att beaktas.

6) Alla disciplinrelaterade spel som refererar till person(er) (t.ex. gult kort, rött kort, antal foul), kommer att kräva att den/de angivna spelaren/spelarna spelar från början av matchen för att de ska vara giltiga.

7) "Varningspoäng" ackumuleras enligt följande regler: Gult kort = 10 poäng, rött kort = 25 poäng. Maximalt antal poäng för en spelare är 35.

8) Spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera spelares prestation under matchen betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna spelare påbörjar matchen.

9) Spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera spelares prestation under evenemanget/turneringen betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna spelare deltar i någon del av evenemanget/turneringen.

10) Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar (t.ex. mål, hörnor, kort straff osv.) kommer att avgöras baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. extratid), men inte straffskott.

11) Om inte annat specifikt har angetts, kommer alla spel som refererar till att ett visst lag vinner ett antal/urval av troféer under samma säsong, att baseras på det specifika lagets prestation i följande tävlingar: nationell liga, tydlig motsvarighet till FA Cup och League Cup samt Champions League eller Europa League. Andra troféer (t.ex. nationella och europeiska Super Cup, World Club Cup) räknas inte.

12) "Nationell dubbel" betraktas som lagets seger i tydlig motsvarighet i respektive nationell liga och FA Cup.

13) För avräkningsändamål, satsningar som hänvisar till antalet kort som visas av domaren kommer att räknas enligt följande:
· Gult kort = 1
· Rött kort = 2
· Ett gult och ett rött = 3
· Två gula kort och ett rött = 3

Maximalt antal kort för en spelare är 3 kort. Endast kort som visas för spelare som för närvarande är berättigade enligt C.14.5 kommer att beaktas.

14) Spel på om en viss spelare lyckas göra mål från en viss del på planen (t.ex. från utanför straffområdet) avgörs baserat på bollens position vid tidpunkten för spelarens tillslag på bollen, oberoende av riktningsändringar som kan ske av bollbanan efter tillslaget. För tydlighetens skull tillhör linjerna som markerar en områdesgräns det område som de markerar, dvs om ett tillslag sker med bollen i luften ovanför, eller i beröring av, nämnda linje anses inte skottet kommit från utanför straffområdet.

15) Vad på om (en) viss(a) spelare ska pricka ribban, stolpen eller någon annan del på ställningen som markerar målområdet regleras endast såsom uppfyllt om en sådan prestation inte resulterar direkt i att ett mål tilldöms exakt efter att bollen träffar en del av målställningen. Regleringen kommer endast att beakta skott som riktats mot målställningen som försvaras av motståndarna i de(n) förtecknade spelarens(nas) lag. Om en spelare skjuter ett skott som träffar det mål som hens lag försvarar kommer det inte att betraktas som en uppfylld prestation.

16) Under vissa evenemang kan LeoVegas besluta att erbjuda spel med ett minskat urval deltagare (t.ex. någon icke namngiven spelare i lag X) eller en enstaka deltagare som representerar hela laget (t.ex. någon spelare i lag X). Vad gäller avgörande i båda fallen anses alla icke namngivna spelare som startande (och avgörs som sådan) inklusive avbytare oberoende av om de deltar i matchen eller inte.

17) Spel på prestationer av spelare som startat matchen som avbytare kommer att ogiltigförklaras vare sig spelaren är namngiven i startelvan eller inte deltar alls i matchen.

18) Vid erbjudanden såsom Nästa målgörare, Nästa spelare som får ett kort, Nästa assist eller Matchens lirare kommer vadet att betalas tillbaka om den utvalda spelaren inte deltar alls i matchen. Resultatet för dessa erbjudanden inkluderar alla resultat som åstadkommits under eventuell stopptid, men inte under avgörande straffsparksläggning.

19) Vad på "Nästa assist" för ett särskilt mål kommer att regleras som ogiltigt om det förbund som organiserar matchen förklarar att det specifika målet var utan assist, är ett självmål och / eller inga fler mål görs i matchen. Resultatet för detta erbjudande inkluderar alla mål som gjorts under eventuell övertid, men inte under avgörande straffsparksläggning.

20) Vad som hänför sig till mål på straffsparkar och / eller resultat kommer att regleras enligt om resultatet tillkom på matchplanen och enligt reglerna för det specifika scenariot samt i frågan om avgörande straffsparksläggning att den förblir gällande oavsett formatet som det förbund som organiserar matchen valt för den avgörande straffsparksläggningen. Vad är giltigt om straffsparken beordras att slås om och regleringen kommer att ske beroende på resultatet av den straffspark som slogs om.

Som en allmän princip, reglering baseras på konceptet att om inte straffsparken resulterar i ett godkänt mål (med följande reglering), ska den första person / objekt / plats (det som är tillämpligt) som bollen först träffar betraktas som det vinnande resultatet, oavsett om bollen träffar någon annan person / objekt i sin bana efter en tidigare avledning. De följande exemplen har förberetts som en allmän riktlinje för reglering:

"Mål" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en lyckad straffsparksläggning:
· Alla straffsparkar som resulterar i mål utan att bollen har avletts;
· Målvakten tar på bollen men den hamnar i målet;
· Bollen tar i trävirket innan den hamnar i målet.

"Räddning" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en misslyckad straffsparksläggning:
· Målvakten omdirigerar bollen till utanför målet;
· Målvakten omdirigerar bollen i stolpe / överliggare.

"Trävirke" är det vinnande resultatet i de följande scenarierna för en misslyckad straffsparksläggning:
· Bollen tar i trävirket innan den rörs / räddas av målvakten;
· Bollen tar i trävirket och hamnar sedan utanför målställningen.

"Någon annan miss" är det vinnande resultatet om bollen, utan att ha avletts av varken målvakt eller trävirke, hamnar utanför målställningen:

Undantag från de ovan nämnda scenarierna är om, i en avgörande straffsparksläggning, bollen först träffar trävirket, sedan träffar målvakten och hamnar i målet; en sådan straffspark kommer att betraktas som mål om denna situation uppträder under den del av matchen som inte är en avgörande straffsparksläggning, men straffläggaren kommer att betraktas som om han missade chansen att göra mål och "träffa trävirket" kommer att betraktas som det vinnande resultatet.

21) Alla beslut som fattas av en videoassisterande domare (VAD) som ej överensstämmer med det ursprungliga resultatet som har sanktionerats av domarna på planen (inklusive icke-beslut såsom att låta spelet fortsätta innan videogranskning sker), och som därför förändrar resultatet för att alla vad som har ingåtts i tidsintervallet mellan ursprungsincidentens faktiska händelse och domarens slutgiltiga beslut om händelsen ska bedömas som ogiltiga, för så vitt det specifika odds som erbjudits inte påverkas av användningen av VAD eller har redan räknats in i det odds som erbjudits vid tiden för vadets acceptans. Reglering av alla andra orelaterade vaderbjudanden, inklusive de som bestäms av något spel mellan tidpunkten för ursprungsincidenten och beslutet som följer på VAD-granskningen och som inte påverkas / förändras av DAR-beslutet, står fast.

För resultatändamål ska VAD-granskningar betraktas som ha ägt rum vid tidpunkten för ursprungsincidenten, för vilken VAD eventuellt skulle ha använts om spelet inte hade avbrutits omedelbart. LeoVegas förbehåller sig rätten, att i enlighet med Avsnitt A, Paragraf 6.2, att omvända tidigare reglerade erbjudanden i de fall där regleringen blir felaktig som en följd av domarens slutliga beslut, för så vitt detta beslut tas och publiceras innan matchen är avslutad och / eller det förtecknade tidsintervallet.

För att undvika alla tvivel betraktar LeoVegas att VAD har använts om det förstås från domarens gester (ex. handgester eller att ha stoppat matchen för att granska incidenten själv) och / eller användningen av VAD bekräftas av matchrapporten som publiceras av den officiella organisationen. I de fall som det är oklart om VAD har använts på grund av avsaknad av TV-täckning och / eller motsägelsefulla rapporter, kommer LeoVegas att reglera vaden baserat på uppgifter inhämtade från flödesleverantörer och allmänt ansedda uppkopplade källor baserat på grundval av eget kapital.

22) För regleringsändamål, marknader som hänvisar till lag som kommer att visas Nästa kort (varning) och / eller "Totalt antal kort" betrakta alltid ett Rött kort som två tillfällen för att ett kort kommer att visas och regleras i enlighet med det. De följande exemplen har förberetts som en allmän riktlinje för reglering:
• Första visade kort i en match är ett direkt Rött kort. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1 och nummer 2;
• Första visade kort i en match är ett Gult kort följt av ett rakt Rött kort till samma spelare utan att ett andra gult kort visas. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1, nummer 2 och nummer 3;
• Första visade kort i en match är ett Gult kort följt av ett andra Gult kort med ett påföljande Rött kort till samma spelare. Det drabbade laget regleras som vinnande val för erbjudandena: Kort nummer 1, nummer 2 och nummer 3;

23) Marknader som härrör till en viss spelare som kommer att vara den nästa att få ett kort (varning) förstås som och regleras som ordningen i vilken varje individuell spelare varnas / utvisas av domaren. Vilken kortfärg som visas av domaren har ingen betydelse vid regleringen av detta erbjudande och det avgörandet kriteriet är alltid den ordning i vilken den individuella spelaren har förts in i domarens bok. För regleringsändamål är det möjligt att en individuell spelare listas två gånger som "Nästa varnade spelare" eftersom dubbla varningar kan uppstå vid olika spelavbrott. Om två eller fler spelare varnas vid samma spelavbrott kommer vad på detta erbjudande att regleras som ogiltiga.

24) Varje hänvisning till "Frisparkar", både uppträdande som ett enkelt resultat och en händelse, kommer också att betrakta tillfällen med domslut om offside samt alla andra brott, förutom de som bestraffas med straffspark.

15. Golf

1) Alla spel kommer att betraktas som giltiga så länge turneringen eller den relaterade rundan som spelet refererar till spelas inom samma år oavsett eventuella uppskjutningar, utom i fall där annat har avtalats.

2) Alla spel som refererar till prestation under turnering (vinnare, plats, gruppspel, bästa slutplacering för land, individs slutplacering osv) kommer att betraktas som giltiga så länge 36 hål har spelats av de berättigade spelarna och ett officiellt resultat har förklarats av organisationen.

3) Spelerbjudanden som redan har avgjorts betraktas som giltiga spel även om 36 hål inte spelats och/eller ett officiellt resultat inte har meddelats av organisationen.

4) Alla resultat från officiellt sanktionerade slutspel kommer att räknas vid avgörandet av erbjudandena.

5) Spel gällande spelare som startar i turneringen men som frivilligt drar sig ur eller diskvalificeras, kommer att avgöras som förlorade spel, utom om resultatet av erbjudandet som spelet refererar till redan beslutats.

6) Alla spel gällande vinst/plats som refererar till tävlingens vinnare och "top nationality market" och som placeras efter kl. 00:00 CET, måndagen veckan då turneringen äger rum, på deltagare som inte deltar, kommer att återbetalas. Alla andra spel gällande vinnare/plats kommer att betraktas som giltiga.

7) I spel gällande vinnare som inkluderar ett begränsat urval av deltagare, så som bästa nation, gruppspel osv, förbehåller LeoVegas sig rätten att tillämpa Tattersalls regel 4 för spelare som inte påbörjar tävlingen. Regler gällande dött lopp kommer att gälla, utom i fall där ett slutspel har medfört en bättre slutplacering.

8) Alla spelerbjudanden gällande "head to head" kräver att alla deltagare påbörjar evenemanget/rundan som spelet refererar till.

9) I spel gällande "head to head" med endast två spelare, kommer insatserna att återbetalas om båda deltagarna delar samma slutplacering och inte alternativ för oavgjort har erbjudits. I spel gällande "head to head" med tre spelare, om två eller flera deltagare skulle dela samma slutplacering, kommer insatserna att divideras i enlighet med Avsnitt B, Paragraf 5.19.

10) Rättning av spelerbjudanden gällande "head to head" och som involverar prestationen hos två eller flera spelare (t.ex. bästa slutplacering i en turnering) kommer att baseras på bästa slutplacering/lägsta poäng (enligt vad som är tillämpligt) som uppnås i det evenemang/den runda som spelet relaterar till.

11) Alla referenser till kvalificering/icke-kvalificering kräver en officiell kvalificering/icke-kvalificering från organisatörerna för att spelet ska vara giltigt. I fall med turneringar där spelarna elimineras under mer än en fas, kommer rättningen att baseras på om spelaren har kvalificerat sig eller inte efter den första kvalificeringsomgången.

12) Diskvalificering/avbrott av en spelare före kvalificeringen kommer att resultera i att spelaren anses ha missat kvalificeringen. Diskvalificering/avbrott efter kvalificeringen kommer inte att vara relevant när det gäller det ursprungliga rättning av erbjudanden gällande kvalificering.

13) I spel gällande "head to head" som baseras på bästa slutplacering i turneringen, där en spelare inte kvalificeras, kommer den andra spelaren att räknas som vinnare. Om ingen av deltagarna kvalificeras kommer spelaren med lägst poängantal vid kvalificeringen att betraktas som vinnare. Om ingen av spelarna kvalificeras och de har samma poängantal, kommer spelet att annulleras. En spelare som diskvalificeras efter kvalificeringsomgången, kommer att anses ha vunnit över en spelare som inte kvalificerats.

14) Alla referenser till "huvudsaklig" kommer att baseras på turneringen för säsongen i fråga och som PGA tillägnar sagda definition, oavsett ort, datum och andra förändringar.

16. Handboll

1) Spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera spelares prestation under matchen/evenemanget/turneringen betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna spelare deltar i någon del av matchen/evenemanget/turneringen.

2) Alla spel som refererar till sammanlagda resultat i turneringar kommer att rättas baserat på officiell statistik från den styrande organisationen. Sammanlagda siffror från sådana spel kommer om inte annat anges att inkludera eventuella förlängningar (t.ex. extratid), men inte straffskott.

3) Avgörande av spel gällande spelare i en specifik match baseras på resultat efter slutet av andra halvleken (ordinarie tid) om inte annat angetts.

17. Hästkapplöpningar (Galopp och Trav)

1) Spel gällande "head to head" där åtminstone en häst slutför kapplöpningen rättas på basen av det officiella meddelade resultatet från den styrande organisationen.

2) Ett spel gällande head to head där ingen av hästarna får ett officiellt resultat kommer att förklaras som annullerat.

3) Ett spel gällande head to head där båda hästarna registreras med samma officiella tid, kommer att rättas baserat på vilken häst som i resultatet noteras som vinnare över den andra hästen; om det inte går att avgöra vilken häst som vunnit över den andra enligt resultatet, kommer spelet att förklaras som annullerat.

4) Ett vad på Head-to-Head (Inbördes placering mellan två deltagare) och/eller Triple Head (inbördes placering mellan tre deltagare) förklaras ogiltigt i den händelse att:
a. Alla deltagande hästar misslyckas att slutföra loppet; och/eller
b. Ingen av de deltagande hästarna tilldelas någon prissumma. 'Prissumma' förstås som penningskalan som utdelas beroende på deltagarens prestanda i det angivna loppet. För avstämningsändamål ska belopp som tilldelas deltagare av någon annan orsak förutom deras klassificering (exempelvis deltagande/framträdande) inte betraktas som 'prissumma'.

5) I fall av tryckfel gällande information som, men inte begränsat till, lopp- och startnummer, loppets namn, samt metod eller distans för start, kommer spelet fortfarande att betraktas som giltigt, förutsatt att alla angivna hästar deltar i samma lopp under samma evenemang.

6) Alla spel gäller det listade loppet. Om loppet inte skulle köras/slutföras på utsatt datum kommer alla spel som lagts efter 00.00 CET utsatt dag att ogiltigförklaras. Spel lagda före 00.00 CET utsatt dag gäller förutsatt att loppet körs under utsatt år.

18. Ishockey

1) Reglering av vad som härrör till spelare och totalsummor för lag under ett evenemang / en turnering (såsom Mål, Assists, Poäng, Utvisningsminuter osv.) sker baserat på officiell statistik från det anordnande förbundet. Om inte annat anges inkluderar ackumulerade summor också eventuella förlängningar (t.ex. övertid) men inte avgörande straffskottsläggningar.

2) Spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera spelares prestation under matchen/evenemanget/turneringen betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna spelare deltar i någon del av matchen/evenemanget/turneringen.

3) Avgörande av spel gällande spelare i en specifik match baseras på resultatet efter slutet av tredje perioden (ordinarie tid) om inget annat anges.

4) För att kunna avgöra "Över/Under"-spel gällande totalt antal gjorda mål i matcher inklusive eventuella mål gjorda under övertid och under avgörande på straffar gäller enbart "1" gjort mål av vartdera laget under förlängning eller straffslagning. Följande exempel kan användas vid övervägande:
• Exempel 1 - Över/Under (ordinarie tid): Matchen slutar 2-2 efter tredje perioden. Totalt antal mål slutar med 2-2 (4 mål totalt).
• Exempel 2 - Över/Under (inklusive övertid och avgörande på straffar): Matchen slutar 2-2 efter tredje perioden och lag A gör mål under övertid. Totalt antal mål slutar med 3-2 (5 mål totalt).
• Exempel 3 - Över/Under (inklusive övertid och avgörande på straffar): Matchen slutar 2-2 efter tredje perioden. Övertiden slutar 0-0 och under avgörandet på straffar gör lag A 1 mål och lag B 2 mål. Totalt antal mål slutar med 2-3 (5 mål totalt)

19. Motorsport

1) Detta avsnitt gäller för alla sporter relaterade till motortävlingar, så som: Formel 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuit Racing, Touring Cars, DTM, Enduro, Rally, Rally-cross, Motorcykel, Superbike.

2) Spel rättas enligt meddelande av live tider och placeringar på TV vid podiepresentation, eller i slutet av omgången/tävlingen/evenemanget (enligt vad som är tillämpligt). Om den information som krävs för rättning av erbjudandet skulle saknas/inte skulle visas och/eller vara ofullständig, kommer den första officiella informationen på den officiella webbplatsen att anses som bindande, oavsett efterföljande uppflyttningar, nedflyttningar, överklaganden och/eller straff som äger rum efter att omgången/tävlingen som spelet refererar till har avslutats.

3) Evenemang som förkortas på grund av väderförhållanden eller andra omständigheter, men som betraktas som officiella av den styrande organisationen, kommer att avgöras i enlighet med detta, oavsett eventuella förändringar som dessa organisationer kan komma att genomföra på grund av att tävlingen inte slutförts.

4) Om ett evenemang/en tävling/en omgång/ett varv/ett lopp startas om från början, kommer spelen att vara giltiga och kommer att rättas enligt resultatet som meddelas efter omstarten, utom vid spel där resultatet redan har fastställts.

5) Beträffande rättning, kommer en förare som deltagit i en officiellt sanktionerad övnings- eller kvalificeringsomgång att anses ha deltagit i evenemanget, oavsett om han deltar i själva tävlingen.

6) I spel gällande "head to head" måste alla angivna deltagare delta i omgången som spelet refererar till för att spelet ska vara giltigt, oavsett om en förare lyckas få en officiell tid.

7) I spel gällande "vinnare" eller "plats" kommer inga återbetalningar att ske på deltagare som av någon anledning inte deltar i omgången/evenemanget/mästerskapet som erbjudandet refererar till.

8) Rättning av eventuella erbjudanden som refererar till "avslutad tävling" kommer att baseras på de officiella regler som instiftats av den styrande organisationen.

9) Ett spel gällande "head to head" där ingen av förarna slutför tävlingen, kommer att avgöras på basen av flest slutförda varv. I fall där deltagarna inte slutför tävlingen och registreras med samma antal varv, kommer spelet att förklaras som annullerat, utom i Rally, där åtminstone en av de angivna deltagarna måste slutföra evenemanget för att spelet inte ska förklaras som annullerat.

10) Tidsstraff meddelade av den styrande organisationen under kvalificeringsomgång(ar) kommer att räknas. Inga andra grid demotion/promotion kommer att beaktas.

11) En tävling kommer att betraktas som påbörjad när uppvärmningsvarvet startar (där så är tillämpligt), därmed anses alla förare som deltar i uppvärmningsvarvet ha startat. I fall där en deltagare vars start försenas, eller som startar tävlingen från depån, kommer deltagaren också att anses ha deltagit.

12) Rättning av säsongsmarknaderna kommer att beakta placering som meddelats direkt efter att säsongens sista tävling avslutats, inklusive eventuella beslut som fattas av organisatören under säsongen, förutsatt att sådant beslut meddelats före säsongens sista tävling. Eventuella beslut (även efter överklagande) som fattas efter att den sista förutbestämda tävlingen avslutats är irrelevanta.

13) Alla spel som refererar till lagprestationer kommer att vara giltiga oavsett om förare byts ut.

14) Spel kommer att vara giltiga oavsett ändringar av kalender/plats/bana, så länge tävlingen/evenemanget äger rum inom samma år/säsong, oavsett eventuella uppskjutanden, kalenderordningar osv, utom beträffande spel som placerats efter kl. 00:00 CET måndagen den vecka då tävlingen/evenemanget är inplanerat, vilka kommer att återbetalas om tävlingen/evenemanget/omgången som erbjudandet refererar till inte äger rum inom 7 dagar efter det datum som var inplanerat vid tillfället då spelet placerades.

15) Spel som refererar till specifika lagprestationer under tävlingen, kräver att det ursprungligen fastställda antalet fordon från varje lag påbörjar tävlingen för att spelen ska vara giltiga, annars kommer de att förklaras som annullerade (t.ex. måste två bilar från varje lag starta tävlingen i Formel 1).

16) Avgörande av spel som inkluderar "Safety Car" tar inte hänsyn till de tillfällen där det faktiska loppet startar bakom "Safety Car".

17) Avgörande av spelerbjudande gällande första förare/bil att bryta baseras på det varv som föraren anses ha brutit loppet. Om två eller flera förare bryter under samma varv avgörs loppet enligt Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 14.

18) Vad på Första förare / Nästa förare att ge upp under loppet inberäknar endast resultat orsakade efter den officiella starten på loppet. Alla uppgivningar / uteslutningar innan loppets faktiska start (inklusive de som sker under uppvärmningsvarvet) betraktas inte för regleringsändamål.

20. Netball

1) Om inte annat anges kommer rättning av spel att baseras på resultatet efter den så kallade extra- (över-) tiden.

2) ''Margin Betting''- och ''Half/Time Full Time''-erbjudanden fastställs vid utfallet i slutet av 80 minuters spel.

3) En match måste slutföras för att spelen ska gälla, utom vid resultat som fastställts före avbrottet och där resultatet omöjligt kan ändras oavsett framtida händelser, som kommer att avgöras enligt det gällande resultatet.

4) Alla spel som gäller spelarnas prestationer anses giltiga under förutsättning att de angivna spelarna spelar i det relevanta evenemanget/matchen.

21. Boboll (finsk baseball)

1) Alla spel gällande boboll rättas på basen av resultatet efter de två första omgångarna. Eventuella resultat från förlängningsperioder (t.ex. Supervuoropari) kommer, om inte annat anges, inte att beaktas

22. Rugby League

1) Om inte annat anges är reglering av spel på Rugby League fastställda på basis av resultatet efter den så kallade extra- (över-) tiden eller på Golden Point-regeln, beroende på vilket som gäller.

2) ''Margin Betting''- och ''Half/Time Full Time''-erbjudanden fastställs med utfallet i slutet av 80 minuters spel.

3) Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för en viss period/match som kan sluta med oavgjort, antingen i slutet av de normala 80 minuternas spel eller efter att den eventuella extra- (över-) tiden har spelats. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade "Dead Heat"-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. Om en sådan bestämmelse finns på plats kommer den att anges i samband med spelerbjudandet.

4) Try Scorers (First/Last/Anytime/Team) – Alla spel inkluderar eventuell extra- (över-) tid. Alla spel på spelare under speldag 17 står fast oberoende av spelarens deltagande (eller icke-deltagande) i matchen. Insatser på spelare som inte ingår i speldag 17 återbetalas.

5) Om inte annat anges kommer alla andra spel gällande resultatet för en eller flera spelare att kräva att de angivna deltagarna ska spela från början av matchen för att vara giltiga.

6) Fastställande av spelarrelaterade insatser i matchen/evenemanget/turneringen kommer att baseras på resultatet efter eventuell över- (extra-) tid, om inte annat anges.

7) Alla spel står fast, oavsett byte av spelplats.

23. Rugby Union

1) Om inget annat anges kommer alla spel på matchen och lagens prestationer, etc. att fastställas i enlighet med resultatet i slutet av 2:a halvlek (efter 80 minuters spel).

2) Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för en viss period/match som kan sluta med oavgjort, antingen i slutet av de normala 80 minuternas spel eller efter att den eventuella extra- (över-) tiden har spelats. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade "Dead Heat"-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. Om en sådan bestämmelse finns kommer den att anges i samband med spelerbjudandet.

3) Try Scorers (First/Last/Anytime/Team) – Alla spel inkluderar eventuell extra- (över-) tid. Alla insatser på spelare under speldag 22 står fast oberoende av spelarens deltagande (eller icke-deltagande) i matchen. Insatser på spelare som inte ingår i speldag 22 återbetalas.

4) Om inte annat anges kommer alla andra spel gällande resultatet för en eller flera spelare att kräva att de angivna deltagarna ska spela från början av matchen för att vara giltiga.

5) Rättning av spelarrelaterade spel i en match/ett evenemang/en turnering kommer, om inte annat anges, att baseras på resultatet efter eventuell över- (extra-) tid.

**6)*8 Alla spel står fast, oavsett byte av spelplats.

24. Squash

1) Alla regler och villkor för tennis gäller där så är tillämpligt.

25. Speedway 1) Alla erbjudanden kommer att rättas baserat på det officiella resultat som meddelas av den styrande organisationen vid slutet av det sista inplanerade loppet. Inga efterföljande uppflyttningar, nedflyttningar, överklaganden och/eller straff som äger rum efter att evenemanget som spelet refererar till har avslutats kommer att beaktas.

2) Spel gällande "match" mellan två lag/förare rättas enligt det officiella resultatet, oavsett antalet slutförda lopp.

3) Erbjudanden gällande "över/under" vid oavslutade matcher/evenemang, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att rättas baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att rättas enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.

4) Erbjudanden gällande "handicap" kräver att alla inplanerade lopp slutförs för att spelen ska vara giltiga, utom vid evenemang där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där vidare fortsättning av spelet inte skulle kunna ge ett annat resultat för sagda erbjudande, vilket då kommer att rättas enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.

5) Alla spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera förares prestation under ett evenemang/lopp betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna förare deltar i åtminstone ett lopp.

6) Spel som refererar till ett specifikt lopp kräver att det specifika loppet slutförs och att alla angivna deltagare deltar i loppet i fråga för att spelen ska vara giltiga.

26. Surfing

1) Alla spel står fast, oberoende av senareläggning, byte av lokaler, etc., under förutsättning att evenemanget hålls inom den officiella väntetiden som deklarerats av det styrande organet.

2) Matchups som refererar till prestationer av en eller flera surfare anses giltiga under förutsättning att alla angivna surfare startar i det angivna heatet/evenemanget.

3) Vissa tävlingar/evenemang kan ha erbjudanden som är relevanta för prestationer i ett evenemang där två eller flera angivna surfare elimineras i samma steg. I sådana fall bestäms spel utifrån den så kallade "Dead Heat"-regeln där utbetalningen beräknas efter att oddsen delats och sedan multiplicerats med insatsen, oavsett om nettoutdelningen är lägre än kontoinnehavarens insats. Om en sådan bestämmelse finns kommer den att anges i samband med spelerbjudandet.

27. Simning

1) Om inte annat anges rättas alla spel gällande simning baserat på resultatet efter tävlingens final. Om ingen av de angivna deltagarna deltar i finalstadiet, kommer alla spel att annulleras om inte den styrande organisationen följer speciella procedurer för tie-break. I sådana fall kommer dessa att betraktas som giltiga.

2) Alla spelerbjudanden kommer att rättas baserat på det första officiella resultat som meddelas. Däremot kommer LeoVegas att beakta och rätta/korrigera rättning i enlighet med eventuella ändringar av det officiella resultatet som meddelas inom 24 timmar efter att evenemanget ägt rum. För att en sådan eventualitet ska beaktas måste protesten kunna härledas till händelser som helt och hållet äger rum under evenemanget, så som körning utanför banan, eller tjuvstart vid stafettlopp osv. Inga dopingfall kommer att beaktas. Det resultat som finns tillgängligt vid slutet av den förutnämnda 24-timmarsperioden kommer att betraktas som bindande oavsett senare protester, ändringar av officiella resultat osv.

3) Om en eller flera deltagare deltar i olika lopp under tävlingen, kommer alla head to head-erbjudanden mellan dem att betraktas som annullerade om inte åtminstone en av dem kvalificeras i ett senare skede av tävlingen.

4) En deltagare som diskvalificeras på grund av överträdelse vid starten (tjuvstart) kommer att anses ha deltagit i evenemanget.

28. Tennis och racketsporter (badminton, rackleton, squash och bordtennis)

1) Om inte annat anges, kommer alla spel att förbli giltiga så länge matchen/erbjudandet äger rum inom turneringen, oavsett eventuella ändringar (före eller under matchen) beträffande förhållanden (inomhus/utomhus) och/eller spelunderlag.

2) Spelerbjudanden gällande "match" baseras på den allmänna principen framsteg inom turneringen eller vinst av turneringen, beroende på vilken fas av tävlingen som matchen refererar till. Spelare/lag som går vidare till nästa omgång eller som vinner turneringen ska betraktas som vinnare i spelet, oavsett matchens längd, avbrott, diskvalificeringar osv. Dessa spel kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt.

3) Erbjudanden gällande "över/under" och "handicap" vid oavslutade matcher, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att rättas baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att rättas enligt detta. Följande exempel kan användas vid beaktandet:

Exempel 1 - över/under: Ett avbrott sker i en match som inplanerats med tre set, med ställningen 7-6, 4-4. Erbjudandena: "Totalt games i set 2 - 9,5" (eller linjer som understiger detta antal) och "totalt spelade games i match - 22,5" (eller linjer som understiger detta antal) kommer att avgöras med "över"-spel som vinnare och "under"-spel som förlorare. Spel på "lines" som överstiger detta kommer att förklaras annullerade. Exempel 2 - Handicap: Ett avbrott sker i början av 3:e setet i en match som inplanerats med 5 set, med ställningen 1-1. Spel på +2,5/-2,5 spel kommer att avgöras som vinnare respektive förlorare. Erbjudanden på "lines" som understiger detta kommer att ogiltigförklaras.

4) Alla spel på "rätt resultat" (dvs. set-spel och game-spel), "udda/jämn" och erbjudanden som refererar till vinnaren av en viss period i matchen (t.ex. "vilken spelare kommer att vinna första set)" och "set 2 - game 6: vinnare" kräver att den relevanta delen av matchen slutförs.

5) Alla typer av erbjudanden som inte specificeras ovan, kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt, utom vid erbjudanden där resultatet redan avgjorts före spelet avbröts och där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat resultat.

6) Vid dubbelmatch kommer alla spel att ogiltigförklaras om någon av de angivna spelarna byts ut.

7) Alla referenser till "grand slam" kommer att baseras på turneringen för säsongen i fråga och som ITF tillägnar sagda definition, oavsett ort, datum och andra förändringar.

8) Om inte annat uttryckligen anges, kommer alla spel på Davis Cup-matcher att annulleras om det beslutas att match kommer att spelas i ett annat format än "bästa av 5 set" (t.ex. bästa av 3 set).

9) Erbjudanden som relaterar till Davis Cup erbjuds med den uttryckliga förutsättningen att den specifika matchningen kommer att vara en del av den så kallade "rubber" för nästa tillgängliga singelomgång, vilket vanligtvis innebär två singelmatcher per omgång. Alla spel kommer att annulleras för matcher som är ämnade för första eller andra rubber (vanligtvis singelmatcher på fredag) och där angivna deltagare byts ut, oavsett om samma möte faktiskt äger rum under andra matchningar i samma oavgjorda match/omgång.

10) Resultat som uppnåtts i "Pro Set" är enbart giltiga för följande erbjudanden: "Match", "Set Handicap", "Set Betting" och "Total Sets". Alla andra typer av erbjudanden ogiltigförklaras med undantag av erbjudande där resultat redan är avgjorda.

11) Om "Match Tie-Break" används av organiserande kommitté/förbund för att avgöra resultat av match kommer sagda "Match Tie-Break" att enbart räknas som 1 "Game" om tillämpligt. (Exempel: En match med följande resultat: 6-4 (Set 1), 2-6 (Set 2) och 10-8 (Match tie-break) avgörs som att deltagare/lag A vinner 9 Game (6+2+1) medan deltagare/lag B anses ha vunnit 10 Game (4+6+0).

29. Volleyboll

1) Alla poäng som fås under så kallade "golden set" räknas inte för avgörande av erbjudanden relaterade till matchen i fråga, med undantag av spel relaterade till avancemang i turneringar och turneringstotaler.

2) Rättning av spel som relaterar till spelare i en match/ett evenemang/en turnering kommer, om inte annat anges, att baseras på resultatet efter eventuell över- (extra-) tid.

3) Spel gällande "head to head" och "över/under" som involverar en eller flera spelares prestation under matchen/evenemanget/turneringen betraktas som giltiga förutsatt att alla angivna spelare deltar i någon del av matchen/evenemanget/turneringen.

4) Erbjudanden gällande "över/under" och "handicap" vid oavslutade matcher, där resultatet redan avgjorts före avbrottet och/eller där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annorlunda resultat för sagda erbjudanden, kommer att avgöras baserat på det resultat som uppnåtts vid tiden för avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden, kommer minimum antal händelser som skulle behövas för att erbjudandet ska få ett resultat att läggas till efter behov, beroende på antal omgångar som är inplanerade för matchen. Om denna beräkning skulle skapa en situation där inga möjliga utbyten skulle kunna påverka resultatet för erbjudandet, kommer erbjudandet att avgöras enligt detta. Se exempel i avsnittet om tennis för referens.

5) Alla erbjudanden gällande "rätt resultat", "udda/jämnt" och erbjudanden som refererar till vinnaren av en viss period/tidsperiod i en match. Exempel: "Vilket lag vinner första set?" och "set 2 - först till 15 poäng" kräver att den relevanta delen av matchen slutförs.

6) Alla typer av erbjudanden som inte specificeras ovan, kräver att åtminstone ett set slutförs för att spelet ska vara giltigt, utom vid erbjudanden där resultatet redan avgjorts före spelet avbröts och där fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat resultat.

30. Vintersporter

1) Detta avsnitt gäller för följande sporter: Alpint, skidskytte, längdskidor, fristil, nordisk kombination, kortbana, skidhopp, snowboard och hastighetsåkning.

2) Resultat från en tävling kommer att betraktas som giltigt om tävlingen förklaras som giltig för relevant kategori av den styrande organisationen för sporten i fråga. Detta gäller för evenemang som förkortas, t.ex. endast består av ett lopp/hopp i stället för två, eller ett evenemang som flyttas till annan plats.

3) Vid avbrutna/ofullständiga evenemang, kommer alla de erbjudanden där resultat redan fastställts före avbrottet och där ett fortsatt spel inte skulle kunna medföra ett annat avgörande att betraktas som giltiga och kommer att avgöras enligt detta.

4) Alla erbjudanden kommer att betraktas som annullerade om det ursprungliga/angivna formatet för ett evenemang ändras helt och hållet, t.ex. backens höjd vid skidhopp, stil vid längdskidåkning osv.

5) LeoVegas förbehåller sig rätten att tillämpa Tattersalls regel 4 vid icke-start i ett erbjudande med "gruppspel" ("bäst av X").

6) Erbjudanden relaterade till specifika vintersportevenemang (undantaget exempelvis spel som gäller Overall klassificeringar, olympiska, världs- och kontinenttävlingar), erbjuds med uttalat förmodande att det specifika evenemanget är nästkommande evenemang i den specifika sporten/grenen. Om det specifika evenemanget av någon anledning flyttas och ett exakt likadant evenemang för sporten/grenen hålls på samma plats med början inom 72 timmar kommer spel att gälla för nästa planerade evenemang i sporten/grenen. Så om två separata lopp i samma sport/gren planerats till fredag och lördag och fredagstävlingen flyttas till lördag eller söndag kommer spel på fredagstävlingen att avgöras som nästa planerade evenemang, i detta fall lördagstävlingen. I de fall då enbart 1 evenemang är planerat för sporten/grenen och starttiden flyttas mindre än 72 timmar kommer spel att gälla och avgöras enligt detta. Om inget evenemang med samma förutsättningar inträffar under 72-timmarsperioden efter det ursprungligen planerade evenemanget kommer spel att ogiltigförklaras.

7) Vid "Head to Head" mellan två eller tre deltagare måste minst en av deltagarna slutföra avslutande lopp/etapp/hopp i erbjudandet för att spelet ska gälla. Sådant villkor gäller inte för Cross-country Sprint-evenemang, evenemang som innehåller olika elimineringsetapper eller backhoppning. I sådana fall avgörs erbjudande enligt officiell resultatlista oberoende av om de listade deltagarna slutfört det avslutande loppet/etappen/hoppet.

31 Övrigt (icke-sport/special)

1) Villkoren som anges i det här avsnittet gäller alla erbjudanden som rimligen inte skulle kunna klassificeras under de olika sportkategorierna (t.ex. TV-program, politik, priser, skönhetstävlingar, underhållning och liknande). Där så är tillämpligt och om inte annat anges i detta avsnitt eller i erbjudandet, kommer avgörande av dessa erbjudanden att baseras på LeoVegas regler i Avsnitt B, Paragraf 5.

2) Om inte annat anges nedan eller i samband med spelerbjudandet, kommer alla spel som inordnas under detta avsnitt att vara giltiga tills ett resultat förklaras officiellt, oavsett eventuella förseningar i meddelande, extra röstningsomgångar osv. som kan behövas för att resultatet ska kunna meddelas.

3) Alla öppna erbjudanden som involverar deltagare som drar sig ur/utesluts ur TV-program (antingen frivilligt eller efter organisatörens beslut) kommer att rättas som förlust. Om samma deltagare skulle komma tillbaka till samma tävling vid ett senare tillfälle, kommer han/hon att betraktas som en ny medtävlare och därmed kommer tidigare spel att rättas som förluster.

4) Spel som refererar till avlägsnande av en deltagare är endast giltiga för nästa inplanerade avsnitt. Alla ändringar av metoder för utgallring, antal och/eller ordningsföljd för deltagare som elimineras under samma program, liksom eventuella andra faktorer som inte rimligen kan förutsägas, kommer att medföra att spel som refererar till "nästa uteslutning" eller "nästa eliminering" annulleras.

5) Om programmet skulle avbrytas före en officiell vinnare utsetts, kommer spelen att avgöras som oavgjorda (dvs. dött lopp) mellan de tävlande som inte eliminerats. Spel på vinst/plats gällande tävlande som redan eliminerats kommer att avgöras som förlust.

32. Sportspecifika gränser

1) Som nämnts i Avsnitt A, Paragraf 4.1 förbehåller sig LeoVegas rätt att begränsa nettoutbetalningen (utbetalning efter att insatsen har dragits bort) för alla spel eller spelkombinationer av någon kontoinnehavare eller grupp kontoinnehavare som agerar tillsammans.

2) Såvida det inte uttryckligen överenskommits kommer vinster överskridande nedan listade gränser att bortses från.

3) Gränserna varierar beroende på sport, typ av tävling och typ av spelerbjudande. Skulle ett spel innehålla en kombination av erbjudanden från olika sporter/kategorier/matcher och/eller erbjudandetyper kommer vinsten att begränsas till den lägsta nivån i kombinationen enligt specifikation nedan.

1. Fotboll:

a. Gränsen 250 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Olympiska, världs- och världsdelsomspännande turneringar för herrar arrangerade av FIFA eller UEFA, inklusive kvalificeringsomgångar;
(ii) Internationella klubblagsturneringar för herrar arrangerade av FIFA eller UEFA, inklusive kvalificeringsomgångar;
(iii) Alla inhemska ligor på högsta nivå för herrar i något av följande länder: Danmark, England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Skottland, Spanien, Sverige och Tyskland;
(iv) Alla större cuper för herrar i något av följande länder: Danmark, England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Skottland, Spanien, Sverige och Tyskland.

Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden som hör hemma i någon av följande kategorier:

(v) Alla övriga internationella turneringar;
(vi) Alla övriga internationella klubblagsturneringar;
(vii) Inhemska ligor på högsta nivå i alla övriga länder;
(viii) Större inhemska cupturneringar i alla övriga länder;
(ix) Alla inhemska ligor på övrig nivå för herrar i följande länder: Danmark, England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Tyskland;
(x) Alla internationella vänskapsmatcher som regleras av FIFA.

Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden som hör hemma i kategorin Fotboll, undantaget Beach Soccer och Futsal.

b. Alla spel relaterade till spelare (inklusive gula/röda kort), transfers, managers, disciplinära åtgärder, hörnor, skott på mål och andra erbjudanden som inte är avgörande för tävlings-/matchutgången kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser.

2. Basketboll

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) NBA, Euroleague samt olympiska, världs- och världsdelsomspännande turneringar för herrar arrangerade av FIBA.

b. Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Basketboll.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser.

3. Ishockey

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) NHL samt olympiska, världs- och världsdelsomspännande turneringar för herrar arrangerade av IIHF.
(ii) Alla inhemska ligor för herrar på högsta nivå i följande länder: Finland och Sverige.

b. Gränsen 50 000 € gäller för alla matchrelaterade erbjudanden i kategorin Ishockey.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

4. Handboll

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Olympiska, världs- och världsdelsomspännande turneringar för herrar arrangerade av IHF.

b. Gränsen 25 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade i kategorin Handboll.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

5. Volleyboll

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Olympiska, världs- och världsdelsomspännande turneringar för herrar arrangerade av FIVB.

b. Gränsen 25 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Volleyboll.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

6. Tennis

a. Gränsen 150 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Grand Slam-turneringar från tredje omgången och senare.

b. Gränsen 75 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(ii) ATP- och WTA-turneringar från kvartsfinaler och senare.

c. Gränsen 40 000 € gäller för alla andra tävlings-/matchrelaterade erbjudanden.

7. Amerikansk Fotboll och Baseboll

a. Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) NFL och MLB.

b. Gränsen 25 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Amerikansk Fotboll eller Baseboll.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

8. Australian Rules a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) AFL.

b. Gränsen 25 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Australian Rules.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

9. Cricket

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Internationella matcher och inhemska förstaligor.

b. Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Cricket.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

10. Dart

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Alla evenemang som TV-sänds i Storbritannien.

b. Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Dart.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

11. Golf

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Majortävlingar, WGC-, PGA-, European och LPGA Tour-evenemang; Ryder Cup och Solheim Cup.

b. Gränsen 25 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Golf.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

12. Rugby League

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Storbritanniens inhemska högstaligor, NRL samt internationella turneringar arrangerade av RUF.

b. Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Rugby League.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

13. Rugby Union

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Inhemska högstaligor i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland samt internationella turneringar arrangerade av IRB.

b. Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade i kategorin Rugby Union.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

14. Snooker

a. Gränsen 100 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Alla evenemang som TV-sänds i Storbritannien.

b. Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Snooker.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

15. Motorsport

a. Gränsen 50 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i någon av följande kategorier:

(i) Formula 1, MotoGP, Moto 2 och Moto 3.

b. Gränsen 25 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i kategorin Motorsport.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

16. Övriga sporter

a. Gränsen 40 000 € gäller för alla tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i följande sporter: Friidrott, Bandy, Boxning, Cykling, e-sport, Trav och Vintersporter.

c. Gränsen 25 000 € gäller för alla andra tävlings-/matchrelaterade erbjudanden i alla övriga sporter.

c. Alla spel relaterade till spelare, transfers, managers, disciplinära åtgärder och andra erbjudanden som inte är avgörande för matchen/ligan/turneringen kommer att behandlas som PR- och nyhetsspel och ha samma gränser

17. Icke-sport, Poker, PR- nyhetsspel

a. Gränsen 10 000 € gäller för alla erbjudanden i denna kategori. Detta inkluderar även sportrelaterade erbjudanden som spelarövergångar, nästa manager och liknande.

33. Mixed Martial Arts

1) Samma villkor och regler som för Boxning gäller (om tillämpliga).

34. Snooker

1) En match/erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema, etc. såvida inga andra arrangemang överenskommits.

2) "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Spelaren som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelerbjudandet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar, etc. Dessa spel kräver att minst en "frame" ska färdigspelas för att gälla.

3) "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal "frames" som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

4) "Handicap"-spel kräver att alla planerade "frames" spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

5) Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. "spelare att vinna första set" eller "spelare att först nå X frames") kräver att motsvarande del av matchen slutförs.

6) Alla typer av erbjudanden som inte specificerats ovan kräver att minst en "frame" slutförs för att spel ska gälla, med undantag för de som erbjuder resultat som redan är klart före avbrottet och fortsatt spel omöjligen kan förändra resultatet.

35. Dart

1) En match/erbjudande måste slutföras inom turneringens ramverk för att spelen ska gälla oberoende av ändringar i schema, etc. såvida inga andra arrangemang överenskommits.

2) "Match"-spelerbjudanden baseras på generella principer om avancemang i turneringar eller turneringsvinster beroende på i vilket skede matchen går. Spelaren som går vidare till nästa omgång eller vinner turneringen anses vinnare i spelerbjudandet oberoende av matchens varaktighet, tillbakadragande, diskvalificeringar, etc.

3) "Över/Under"-erbjudanden på icke slutförda matcher/turneringar där resultatet redan är avgjort före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. För beräkning av dessa avgöranden krävs att det minimala antal händelser som skulle krävas för att spelet skulle få sin naturliga upplösning läggs till vid behov beroende på antal "legs" som matchen är avsedd att spelas. Skulle beräkningen leda till en situation där inga möjliga förändringar kan påverka resultatet för erbjudandet avgörs spelet så. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

4) "Handicap"-spel kräver att alla planerade set spelas för att spelen ska gälla med undantag i händelse av att resultatet redan är klart före avbrottet och/eller någon fortsättning av spelet omöjligen kan förändra resultatet för sagda erbjudanden avgörs spelet enligt resultatet som föreligger vid avbrottet. Se exempel från tennisavsnittet som referens.

5) Alla "Rätt resultat", "Udda/jämn" och de erbjudanden som gäller vinnare av en specifik period i matchen (t.ex. "spelare att vinna första set" eller "spelare att först nå X set") kräver att motsvarande del av matchen slutförs.

6) Alla typer av erbjudanden som inte specificerats ovan kräver att minst ett set slutförs för att spel ska gälla, med undantag för de som erbjuder resultat som redan är klart före avbrottet och fortsatt spel omöjligen kan förändra resultatet.

Avsnitt D - Racing

1. Hästsport

a. Generella regler för hästsport

1) Alla villkor i detta avsnitt avser enbart hästsport och är prioriterade före alla andra regler och villkor.

2) Alla spel styrs av Tattersalls Rules of Betting så som de återges på http://www.tattersallscommittee.co.uk/. De reglerna gäller för betalning av spel om något skulle inträffa som inte omfattas av reglerna i detta avsnitt.

3) Betalningar baseras på det officiella resultat som föreligger vid tidpunkt för "Weigh In". Eventuella förändringar efter att sådant resultat har tillkännagivits kommer inte att beaktas.

4) Alla spel, med undantag av "Ante Post Betting" anses ogiltigt om loppet avblåses eller förklaras ogiltigt. Om loppet skjuts upp till en senare dag och "Final Declarations" gäller kommer alla spel att anses giltiga förutsatt att platsen för loppet i fråga inte ändras. I sådana andra fall kommer alla spel att ogiltigförklaras.

5) Eventuell referens till starttider som publiceras i anslutning till spel gäller enligt officiellt angiven lokal tid för loppet. Om inte annat anges i reglerna för hästsport gäller alla spel oberoende av eventuella förändringar fram till loppets starttid.

6) I händelse av tjuvstart eller någon annan händelse som kan leda till att ett lopp görs om kommer inte loppet att anses varit "under starters orders". I sådana fall återbetalas insatser för de alternativ som inte deltar när loppet görs om. Eventuella återbetalningar av återstående alternativ sker enligt Tattersalls Rule 4. Antalet deltagare när loppet görs om kommer att avgöra villkoren för "Place". Men ordinarie "Ante Post"-regler gäller för "Ante Post"-spel.

7) Om ett lopp skulle förklaras vara "No-Race" och görs om är alla insatser kvar för de hästar som deltar i loppet som görs om. Odds erbjudna för ett "No-Race" gäller när loppet görs om förutom för "non-runner" i vilka fall alla spel görs upp enligt Tattersalls Rule 4.

8) Betalningar för spel på hästar som antingen vägrar att komma ut ur startboxen eller på annat sätt vägrar att starta i ett National Hunt-lopp avgörs utifrån bedömningen som görs av officiella startern. Om den officiella startern bedömer hästen som deltagare kommer spel på den hästen att vara förlorade.

9) Ett lopp anses vara "walkover" om enbart en häst deltar i loppet.

10) "Walkovers" och ogiltiga lopp räknas som lopp men alla alternativ kommer att anses vara "non-runner".

b. Spelformerna "Win" och "Each Way"

1) Ett "Win"-spel är ett enstaka spel på ett valt alternativ som enbart kan anses som vunnet om den valda hästen vinner loppet.

2) Ett "Each Way"-spel (även kallat EW) innebär ett spel där det valda alternativet måste antingen vinna eller placera sig inom vinstvillkoren. Spelet är uppdelat i två delar ("Win"-delen och "Place"-delen) med lika stora insatser: alltså kostar ett 1 € EW-spel totalt 2 €.

3) Alla "Each Way"-spel styrs av Starting Price (även kallat S.P.) placeringsvillkor. Alltså avgörs placeringsvillkoren (1/4, 1/5 och antal platser spelade) av det antal hästar som är "under starters orders" och inte av antalet deltagare när spelet placerats.

4) Följande är villkoren för "Each Way"-spel:

Handicaplöpning:

2-4 deltagare = enbart vinnare
5-7 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2
8-11 deltagare = 1/5 av oddset 1, 2, 3
12-15 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2, 3
16 eller fler deltagare = 1/4 av oddset 1, 2, 3, 4

Icke handicaplöpning:

2-4 deltagare = enbart vinnare
5-7 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2
8 eller fler deltagare = 1/5 av oddset 1, 2, 3

5) Alla "Each-Way"-dubblar, -tripplar, etc. betalas vinst efter vinst, plats efter plats.

6) "Betting Without" avser möjligheten att spela på om en viss häst kommer att kunna nå en viss slutplacering (vinnare eller plats) om de listade hästarna skulle exkluderas från beräkningen av de officiella resultaten.

7) "Each Way"-villkoren för "Betting Without" baseras på det antal deltagare som faktiskt deltar i loppet efter att de listade hästarna har exkluderats från det totala antalet deltagare.

8) Tattersalls Rule 4-avdrag gäller i händelse av "non-runners" inom "Betting Without".

c. Odds – Early, Board och Starting

1) Det går att välja på två (2) oddsalternativ: oddset vid tidpunkten för spelet eller Starting Price (SP). SP avser odds för det valda alternativet vid loppets start. Om spel skulle kunna placeras under loppet beräknas SP på senast tillgängliga odds för alternativet. Observera att SP inte är tillgängligt för Ante Post (AP)-spel.

2) Early Prices (EP) är odds som erbjuds på dagen för evenemanget. De erbjuds oftast mellan 8.00 och 10.00 på dagen för evenemanget fram till 15 minuter före loppets start. Det kan förekomma tillfällen (som lördagslopp och stortävlingar) där så snart slutliga tillkännagivanden är gjorda EP erbjuds utifrån andra tidsramar än de som nämns ovan.

3) Alternativen till SP, Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP) visas oftast ungefär 15 minuter före loppets start.

4) Alla spel, förutom de som placerats som SP, ger betalning baserat på det odds som tagits vid tidpunkten för spelet och enligt de andra regler som finns i detta avsnitt.

5) Insatser som placerats som EP och BP återbetalas om en häst dras tillbaka "not under orders". Odds på hästar i samma lopp beräknas med avdrag enligt Tattersalls Rule 4(c), om tillämpligt.

6) I händelse av tillbakadragande som leder till att en ny marknad bildas. Alla spel som placerats som EP eller BP före den nya marknaden beräknas med avdrag enligt Tattersalls Rule 4(c), om tillämpligt.

7) Spel accepteras i lopp med två (2) eller fler deltagare för namngivna alternativ på det aktuella "Board/Show Prices" så som de sänds till vår tjänst från den officiella informationstjänsten (PA),

8) Om ett felaktigt odds skulle erbjudas kommer alla spel som placerats på resultat med felaktiga odds att ogiltigförklaras och insatserna återbetalas.

9) I de fall då Tattersalls Rule 4 är tillämplig efter att en häst inte kommit till start kommer inga ytterligare spel att placeras till "Board/Show Price" såvida en ny marknad inte bildats.

10) Hästar som erbjuds som "Price Boosts", "Knockouts" etc. kommer också att få avdrag enligt Tattersalls Rule 4 och det finns tillämplig "non-runner" i loppet.

11) Alla referenser till tidsramar, oddstillgänglighet, etc. ska anses som vägledande och är inte bindande. LeoVegas reserverar sig rätten att ändra sådana tidsramar, utge odds och även att stänga tillgång till något lopp eller spelalternativ utifrån eget godtycke.

d. Unnamed Favourite-spel

1) "Unnamed Favourite" (fav) och "Unnamed Second Favourite" (2fav) gäller för alternativ avgjorda enligt följande:

2) Hästen med lägst odds i SP anses vara "Unnamed Favourite".

3) Om SP har två hästar med lägst odds är det hästen med lägst nummer i loppet som anses vara "Unnamed Favourite".

4) Om inte häst dras tillbaka "not under orders" men fortfarande är favorit enligt SP kommer hästen anses vara non-runner.

5) I händelse av "walkover" efter att marknaden har visat alla spel kommer alla spel att ogiltigförklaras.

e. Tattersalls Rule 4

1) Tattersalls Rule 4 gäller i fall då en häst dras tillbaka "under starters orders" eller om hästen av startern officiellt bedömts inte ha deltagit i loppet.

2) Tattersalls Rule 4 drar av en bestämd summa från vinnande spel för att kompensera för att en häst dras tillbaka i ett visst lopp. Storleken på avdraget avgörs av det odds (Early eller Board/Show) som hästen har vid tidpunkten då den dras tillbaka. 

3) Avdrag av odds på de återstående hästarna görs enligt följande:

#DecimaloddsBråkdelsoddsNettoavdrag
1.1,12 eller lägre1/9 eller mindre90%
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1185%
3.1,20 - 1,271/5 - 1/480%
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2575%
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2570%
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2565%
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2060%
8.1,67 - 1,834/6 - 4/555%
9.1,84 - 1,995/6 - 49 - 5050%
10.2,00 - 2,24Lika - 31/2545%
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2540%
12.2,60 - 2,798/5 - 7/435%
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1030%
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/125%
15.4,20 - 5,4016/5 - 22/520%
16.5,50 - 6,999/2 - 23/415%

4) Tabellerna ovan inkluderar odds listade både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar LeoVegas sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen.

5) Användning av Tattersalls Rule 4 på spel placerade på EP baseras på EP för den häst som dras tillbaka vid tidpunkten då spelet placerades oberoende av odds vid tidpunkten då hästen dras tillbaka.

6) Lopp med mer än en häst som dras tillbaka har ett max avdrag på 90c per 1 €.

7) Om det totala avdraget på marknaden där spelet lagts är 5c per 1 € och enbart en häst dras tillbaka kommer avdraget inte att räknas som koncession. Men om två eller fler hästar dras tillbaka kommer ackumulerat avdrag enligt Rule 4 att göras.

f. Ante Post-spel

1) För att ett spel ska anses vara Ante Post (AP)-spel ska det vara placerat före deklarationsstadiet dagen före. Vanligtvis görs deklarationen 48 timmar före start av Flat-lopp och 24 timmar före start av National Hunt-lopp.

2) AP-insatser på hästar som inte deltar i loppet återbetalas inte och Tattersalls Rule 4 gäller inte såvida inte annat specifikt meddelats.

3) Om minst en av nedanstående händelser inträffar kommer alla AP-spel att ogiltigförklaras:

(i.) Loppet ställs in;
(ii.) Loppet är officiellt ogiltigförklarat;
(iii.) Förutsättningarna för loppet ändras efter att spelen har placerats (enligt Tattersalls Rules);
(iv.) En häst lottas bort enligt The Jockey Club Rules of Racing;
(v.) Platsen eller underlaget ändras (exempelvis Turf till Dirt/All Weather eller vice versa);
(vi.) Anmälningar till loppet tas emot på nytt.

4) Förutom de händelser som återges i detta avsnitt anses alla AP-spel giltiga så länge som loppet, som spelet gäller för, går inom 14 hela dagar från den ursprungliga starttiden såvida förutsättningarna för loppet inte förändrats. Sådana förutsättningar inkluderar att det omplanerade loppet går på samma bana, gäller samma distans och att loppet inte öppnats på nytt för nya anmälningar. Om det omplanerade loppet inte uppfyller kriterierna ovan kommer samtliga AP-spel att ogiltigförklaras.

5) AP-spel betalas enligt odds- och platsvillkor som gäller då spelet accepteras. Om ett spel accepteras med fel odds- eller platsvillkor reserverar sig LeoVegas rätten att, utifrån eget godtycke, bedöma spelet som ogiltigt och återbetala insats.

g. Cast-spel

1. Forecast- och Tricast-spel – Allmänna regler

a. Forecasts är tillgängliga och accepteras för lopp med tre eller fler deltagare.
b. Tricasts accepteras för lopp där en officiell datorberäknad Tricast-utdelning fastslagits.
c. Om ingen utdelning fastslagits anses spel vara rak datorberäknad forecast på alternativ valda att sluta på första och andra plats medan tredje plats ignoreras.
d. Forecast-spel betalas som rak datorberäknad SP forecast-vinst. Om, av någon anledning, SP forecast-vinst inte betalas anses spelen ogiltiga.
e. Forecast-spel måste alltid vara namngivna. Inga spel på icke namngivna favoriter accepteras och om sådana skulle tas av misstag kommer de att ogiltigförklaras.
f. Insatser återbetalas för Forecast- och Tricast-spel med "non-runner".

2. Straight Forecast

Straight Forecast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för hästarna som blir etta och tvåa i ett lopp.

3. Reverse Forecast

Reverse Forecast gör det möjligt att spela på hästarna som blir etta och två i loppet oberoende av inbördes placering. Kostnaden för spelet är dubbelt gentemot Straight Forecast eftersom det kan anses vara samma som två Straight Forecast-spel.

4. Combination Forecast

Combination Forecast gör det möjligt att välja tre eller fler alternativ i ett visst lopp. För att spelet ska anses vunnet ska två av de valda hästarna bli etta och två i loppet oberoende av inbördes placering

5. Tricast

Tricast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för hästarna som blir etta, tvåa och trea i loppet.

6. Combination Tricast

Combination Tricast gör det möjligt att spela på hästarna som blir etta, tvåa och trea i loppet oberoende av inbördes placering.

h. "Place Only"-spel

LeoVegas reserverar sig rätten att, utifrån eget godtycke, erbjuda en "Place Only"-marknad för vissa lopp. Sådana spel betalas på samma sätt som "Place"-delen i "Each Way"-spel.

1) Om en häst dras tillbaka "not under orders" kommer alla insatser på den hästen att återbetalas. Avdrag enligt tabeller för Rule 4 nedan gäller. Avdragen baseras på "Place Only"-oddset vid tidpunkten för att hästen dras tillbaka och gäller för "Place Only"-marknaden.

2) Antal platser som betalas avgörs av deklarationer på dagen för loppet. Om antalet platser minskas på grund av minskning av antal deltagare kommer, gällande "Place Only"-spel, antalet platser som betalas att förbli oförändrat. Men om antalet deltagare är lika eller mindre än det antal platser som erbjuds kommer spel på denna marknad att ogiltigförklaras och insatserna att återbetalas.

3) Avdrag av odds på de återstående hästarna görs enligt följande:

#DecimaloddsBråkdelsoddsNettoavdrag för andraplatsNettoavdrag för tredjeplatsNettoavdrag för fjärdeplats (eller högre)
1.1,12 eller lägre1/9 eller mindre45%30%20%
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1140%30%20%
3.1,20 - 1,271/5 - 1/440%25%20%
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2535%25%20%
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2535%25%15%
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2530%20%15%
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2030%20%15%
8.1,67 - 1,834/6 - 4/525%20%15%
9.1,84 - 1,995/6 - 49/5025%15%10%
10.2,00 - 2,24Lika - 31/2520%15%10%
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2520%15%10%
12.2,60 - 2,798/5 - 7/415%10%10%
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1015%10%0%
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/110%10%0%
15.4,20 - 5,1916/5 - 4/110%0%0%
16.5,20 och högre21/5 och högreInget avdragInget avdragInget avdrag

4) Tabellerna ovan inkluderar odds listade både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar LeoVegas sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen.

i. Specialer

1. Jockeyspecialer

Jockeyspecialer gör det möjligt att spela på en namngiven jockey att rida en häst som antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.

a. I händelse av att en jockey som är planerad för tre eller färre ritter har minst en non-runner kommer Jockey Accumulator-marknaden att ogiltigförklaras. Sådana förutsättningar gäller såvida inte erbjudande betalas oberoende av resultat för loppet med non-runner. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
b. Jockey Accumulator-marknader på jockeys som är planerade för minst fyra ritter förblir giltiga såvida inte jockeyn har två eller fler non-runners. I sådana fall ogiltigförklaras spel på denna marknad. Sådana förutsättningar gäller såvida inte erbjudande betalas oberoende av resultat för loppet med non-runner. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
c. "Place"-marknader betalas enligt Place-villkoren som gäller för respektive lopp.
d. Odds för andra Jockeyspecialer, undantaget "Jockey Accumulator", kräver att jockeyn vinner (eller placerar sig i, om tillämpligt) samtliga listade lopp.
e. I händelse av non-runners i Jockeyspecialer för vissa lopp kommer spel att ogiltigförklaras.
f. Jockeyspecialer baseras enbart på en jockeys bokade ritter. Om en jockey rider ytterligare ritter under ett evenemang kommer dessa INTE att räknas för spelet.

2. Cross Card Jockeyspecialer

Cross Card Jockeyspecialer gör det möjligt att spela på namngivna jockeys som båda måste rida en häst som antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.

a. I händelse av att ett eller fler av mötena inte fullföljs kommer spel att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
b. Regler för Jockeyspecialer gäller

3. Tränarspecialer

Tränarspecialer gör det möjligt att spela på en namngiven tränare vars hästar antingen vinner eller placerar sig i ett bestämt antal lopp under ett visst evenemang, om tillämpligt.

a. Regler för Jockeyspecialer gäller

4. Distansspel – Generella regler (gäller för alla distansspel) a. Resultat för att vinna distansspel anses vara den officiellt meddelade distansen mellan första- och andraplacerade hästen förbi målstolpen förutsatt att hästarna sprungit korrekt bana och burit korrekt vikt.

b. Följande terminologi gäller för Distansspel:

"Nose" = 0,05 av en längd
"Short Head" = 0,1 av en längd
"Head" = 0,2 av en längd
"Neck" = 0,3 av en längd
"Half a length" = 0,5 av en längd
"Three quarters" = 0,75 av en längd

c. Max antal längder i varje lopp är 12 längder för Flat-lopp och 30 längder för National Hunt-lopp.

5. "Meeting Winning" distansspel

a. "Meeting Winning" distansspel gör det möjligt att spela på den totala vinstdistansen för ett visst möte.
b. I händelse av "Walkover" eller om inget officiellt resultat meddelas (exempelvis att inga hästar kommer i mål) kommer följande längder att läggas till: fem längder för Flat-lopp och 12 längder för National Hunt-lopp.
c. Om ett möte inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
d. LeoVegas reserverar sig rätten att, utifrån eget godtycke, erbjuda spel för ett visst antal möten under en angiven dag/period. Om något av de angivna mötena inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

6. "Race Winning" distansspel

a. "Race Winning" distansspel gör det möjligt att spela på vinstdistansen i ett visst lopp.
b. I händelse av "Walkover" eller om inget officiellt resultat meddelas (exempelvis att inga hästar kommer i mål) kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras.

7. "Horse Winning" distansspel

a. "Horse Winning" distansspel gör det möjligt att spela på att en viss häst vinner ett angivet lopp med en viss distans.
b. I händelse av "Walkover" eller att hästen i fråga förklaras non-runner kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras.
c. Om den valda hästen inte vinner loppet kommer alla spel på denna marknad att vara förlorade.

8. Hästsport i kombination med andra sporter

a. Helt utifrån LeoVegas eget godtycke kan denne besluta att erbjuda förutbestämda kombinationer av hästsport och andra sporter.
b. Om inte annat angetts inkluderar kombinationer en häst som vinner ett visst lopp tillsammans med ett lag/idrottare som vinner en specifik match/tävling.
c. I händelse av att någon av de valda hästarna är non-runners kommer alla spel att ogiltigförklaras och insatserna återbetalas.
d. Om inte annat angetts gäller regler för avgörande som beskrivs i Avsnitt B, Paragraf 5 vid inställda/uppskjutna sportevenemang (icke hästsport).

9. TV specialmarknader

a. Alla TV specialmarknader gäller enbart för lopp som visas live på mark-TV i Storbritannien.
b. Om inte annat angetts i samband med spelerbjudandet gäller generella regler för hästsport.

10. Ante Post-specialer a. Utifrån LeoVegas eget godtycke kan olika marknader, liknande men inte begränsade till "Daily Specials", erbjudas baserade på långvariga Ante Post-lopp.
b. Om inte annat angetts i samband med spelerbjudandet gäller generella regler för Ante Post. 11. "Match"-spel a. Spelen gäller vilken av de angivna hästarna som har den bästa placeringen vid loppets slut eller vid ett förutbestämt stadie.
b. Alla marknader rättas baserat på officiella resultat.
c. Skulle ingen av de angivna hästarna klara att fullfölja loppet kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.
d. I händelse av att minst en (1) av de angivna hästarna är non-runner kommer alla spel att ogiltigförklaras.

12. "Daily Favourites"-spel a. "Daily Favourites" står för spel på ett specifikt antal "Favourites" till "Win" eller "Place" (om tillämpligt) vid ett angivet möte.
b. Marknader för "Place"-favoriter betalas enligt villkoren för "Place" och respektive lopp i mötet.
c. Om SP har mer än en häst med lägst odds är det hästen med lägst nummer i loppet som anses vara "Favourite". I händelse att angiven "Favourite” dras tillbaka och ingen ny marknad bildas kommer hästen med lägst nummer i loppet att anses vara "Favourite".
d. I fall då det är fyra deltagare eller färre måste "Favourite" vinna loppet för "Place".
e. I händelse att ett eller flera lopp inte fullföljs kommer spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

13. "Daily Accumulator"-spel

a. Daily Accumulators avser spel på om namngivna hästar/favoriter kommer att vinna eller placera sig i sina respektive lopp, om tillämpligt. b. Place Accumulators rättas enligt villkoren för "Place" och respektive lopp i mötet. c. I händelse av att något av de valda alternativen är non-runners kommer alla spel att ogiltigförklaras och insatserna återbetalas.

j. Reserver

1) I lopp där Reserver anges att ersätta non-runners reserverar sig LeoVegas rätten att, utifrån eget godtycke, använda Early Prices för reservhästar.

2) Odds på Reserver som springer i loppet används för att kompensera gentemot avdrag enligt Tattersalls Rule 4 som skulle tillämpas på non-runners.

3) Det blir inga avdrag enligt Tattersalls Rule 4 på reserver som har Early Prices och i slutändan blir non-runners. Detta är inte tillämpligt i fall där, efter att banan meddelats (45 minuter före loppets start), en reserv tar plats för en häst som dras tillbaka och därmed anses vara en officiell deltagare. Givet ovannämnd deadline och hästen dras tillbaka gäller avdrag enligt Tattersalls Rule 4.

k. Maxvinster

1) Även om det kan förekomma fall där den potentiella utbetalningen av accepterade spel överstiger tillåten maxvinst kommer den slutliga nettoutbetalningen att begränsas enligt nedan.

2) Följande gränser gäller för alla alternativ som omfattas av officiell informationstjänst (exempelvis PA):

a. Gränsen på 100 000 € gäller för lopp i Storbritannien och Irland.
b. Gränsen på 100 000 € gäller för Grupp 1-lopp utanför Storbritannien och Irland.
c. Gränsen på 25 000 € gäller för lopp i alla andra länder;
d. Gränsen på 25 000 € gäller för alla marknader angivna i paragraf "i" (Specialspel).

3) Beloppen angivna ovan anses vara max nettobelopp som kan vinnas på en enstaka dag. För tydlighetens skull anses en enstaka dag bestå av de lopp som har startat mellan 00.00 CET och 23.59 CET.

4) Om ett spel skulle innehålla en kombination av evenemang i olika kategorier/länder, eller på annat sätt är kombinerat med andra sporter som inte finns angivna i detta avsnitt, anses alltid gränsen för den specifika kombinationen vara den lägsta av de i fråga. En lista på LeoVegas sportspecifika gränser finns <här>.

l. Internationella lopp

1) Detta avsnitt gäller lopp utanför Storbritannien och Irland. Om dessa regler skulle vara oklara och/eller ofullständiga ska avgörandet ske enligt de regler som finns i avsnittet om hästsport.

2) Alla lopp avgörs baserat på de officiella resultat som meddelas av den lokala hästsportorganisationen samma dag som loppet går, inklusive eventuella ändringar efter slutgiltiga frågor och protester från steward. Avgörandet tar även hänsyn till ytterligare regler som gäller enligt relevant lokal organisation/ansvarig kommitté.

3) Om bransch-Starting Price (SP) finns, avgörs spel enligt dessa priser med undantag av spel som lagts som Early Prices (EP). I sådana fall avgörs spel enligt EP. Om inga bransch-SP är tillgängliga avgörs spel enligt Pari-Mutuel/Tote-odds.

m. USA Kapplöpning med fasta odds

1) Detta avsnitt hänvisar till lopp som hålls i USA och Kanada. I de fall att dessa regler är oklara och/eller ofullständiga kommer avstämning att baseras på de andra reglerna som anges i avsnittet Hästkapplöpning.

2) Alla lopp avstäms baserat på det officiella resultatet som meddelas av den lokala hästkapplöpningsmyndigheten på dagen för loppet, inklusive eventuella tillägg som utförts efter slutliga förfrågningar och invändningar från hästförvaltaren. Slutliga tillägg till det officiella resultatet, inklusive eventuella förändringar till resultaten gjorda vid senare tidpunkt kommer inte att beaktas.

3) Vad som hållits på SP kommer att avstämmas på branschens startpris (SP). Vad som hållits på Tidiga priser (Early Prices, EP) kommer att avstämmas på det EP-pris som antagits. I de fall när det inte finns något bransch-SP tillgängligt kommer vad på SP att avstämmas till det senaste EP-priset tillgängligt innan loppets start. Om inga EP-pris fanns tillgängliga kommer vad på SP att stämmas av i enlighet med oddset US Pari-Mutuel/Tote.

4) Skulle inga bransch-SP finnas tillgängliga, inget EP tas och/eller ingen utdelning deklareras av US Pari-Mutuel/Tote, kommer vadet att avstämmas som ogiltigt.

5) Alla vadhållningar på nordamerikanska kapplöpningar kommer att avstämmas endast i enlighet med hästens namn och tillhörande ryttare kommer inte att beaktas för avstämningsändamål. Därför, när flera hästar löper med samma nummerlapp, ett vad på någon sådan häst betraktas som ett vad på endast det nämnda valet och kommer inte att inkludera några andra val med samma nummerlapp.

6) Vad på Each Way (både vinnare och plats) kommer att avstämmas genom att det används samma termer som för kapplöpningar i Storbritannien och Irland, tillämpade på relevant SP eller EP.

7) Regel 4 kommer att tillämpas vid behov och för avdrag kommer att tillämpas samma termer som för kapplöpningar i Storbritannien och Irland.

8) Vaden kvarstår om lopp tas ‘bort från gräs’, och/eller när lopp som schemalagts för att äga rum på gräs flyttas till grus- eller allvädersbanor.

9) Vad på Plats (två eller tre första hästar) kommer att avstämmas med branschutdelning. Om ingen branschutdelning deklareras, kommer vad på Plats att avstämmas med utdelningar enligt lokal US Pari-Mutuel/Tote.

n. Greyhounds

2. Generella Greyhounds-regler

1) Alla villkor i detta avsnitt avser enbart Greyhounds och är prioriterade före alla andra regler och villkor. 2) LeoVegas publicerar vanligtvis odds för alla evenemang som omfattas av BAGS http://www.bagsracing.com/. LeoVegas reserverar sig rätten att ändra sådana erbjudanden genom att lägga till eller ta bort evenemang, oberoende av om loppen som lagts till/tagits bort omfattas av BAGS.

3) Utbetalningar baseras på officiella resultat från domaren. Eventuella förändringar efter att sådant resultat har tillkännagivits kommer inte att beaktas.

4) Alla spel, med undantag av "Ante Post Betting" anses ogiltigt om loppet avblåses eller förklaras ogiltigt.

5) Eventuell referens till starttider som publiceras i anslutning till spel gäller enligt officiellt angiven lokal tid för loppet. Om inte annat anges i reglerna för Greyhounds gäller alla spel oberoende av eventuella förändringar fram till loppets starttid.

6) Om ett lopp skulle förklaras vara "No-Race" och görs om är alla insatser kvar för de greyhounds som deltar i loppet som görs om. Odds erbjudna för ett "No-Race" gäller när loppet görs om förutom för "non-runner" i vilka fall alla spel görs upp enligt Tattersalls Rule 4.

b. Spelformerna "Win" och "Each Way"

1) Ett "Win"-spel är ett enstaka spel på ett valt alternativ som enbart kan anses som vunnet om vald greyhound vinner loppet.

2) Ett "Each Way"-spel (även kallat EW) innebär ett spel där det valda alternativet måste antingen vinna eller placera sig inom vinstvillkoren. Spelet är uppdelat i två delar ("Win"-delen och "Place"-delen) med lika stora insatser. Alltså kostar ett 1 € EW-spel totalt 2 €.

3) Alla "Each Way"-spel styrs av Starting Price (även kallat S.P.) placeringsvillkor. Alltså avgörs placeringsvillkoren (1/4, 1/5 och antal platser spelade) av det antal greyhounds som startar loppet och inte av antalet deltagare när spelet placerats.

4) Följande är villkoren för "Each Way"-spel:

2-4 deltagare = Win enbart
5-6 deltagare = 1/4 av oddset 1, 2

5) Alla spel på deltagare som inte fullföljer anses vara förlorade spel.

6) Om antalet greyhounds som fullföljer loppet är mindre än vad som tidigare angetts i placeringsvillkoren kommer enbart de deltagare som fått officiell placering att betraktas som vinnande alternativ.

7) Alla "Each-Way"-dubblar, -tripplar, etc. betalas vinst efter vinst plats efter plats.

8) Each-Way-spel accepteras även på Unnamed Favourites.

9) "Betting Without" avser möjligheten att spela på om en viss greyhound kommer att kunna nå högsta slutplacering om angiven greyhound skulle exkluderas från beräkningen av de officiella resultaten.

10) "Each Way"-villkoren för "Betting Without" baseras på det antal deltagare som faktiskt deltar i loppet efter att angivna greyhounds har exkluderats från det totala antalet deltagare.

11) Tattersalls Rule 4-avdrag gäller i händelse av "non-runners" inom "Betting Without".

12) Om en greyhound blir non-runner efter att live show kommit fram från banan kommer spel på det alternativet att ogiltigförklaras. Spel på återstående deltagare gäller med avdrag enligt Rule 4.

c. Odds – Board och Starting

1) Det går att välja på två (2) oddsalternativ: oddset vid tidpunkten för spelet eller Starting Price (SP). SP avser odds för det valda alternativet vid loppets start. Om spel skulle kunna placeras under loppet beräknas SP på senast tillgängliga odds för alternativet. Observera att SP inte är tillgängligt för Ante Post (AP)-spel.

2) Alternativen till SP, Board Prices (BP) eller Industry Prices (IP) visas oftast ungefär 5 minuter före loppets start. Alla spel placerade som BP eller IP SP ger betalning baserat på det odds som tagits vid tidpunkten för spelet och enligt de andra regler som finns i detta avsnitt.

3) Spel accepteras i lopp med två (2) eller fler deltagare för namngivna alternativ på det aktuella "Board/Show Prices" så som de sänds till vår tjänst från den officiella informationstjänsten (PA),

4) Om ett felaktigt odds skulle sändas kommer alla spel som placerats på resultat med felaktiga odds att ogiltigförklaras och insatserna återbetalas.

5) Alla referenser till tidsramar, oddstillgänglighet, etc. ska anses som vägledande och är inte bindande. LeoVegas reserverar sig rätten att ändra sådana tidsramar, utge odds och även att stänga tillgång till något lopp eller spelalternativ utifrån eget godtycke.

d. Unnamed Favourite-spel

1) Spel accepteras enbart på "Unnamed Favourite". "Unnamed Favourite" (fav) gäller för alternativ avgjorda enligt följande:

2) Greyhound med lägst odds i SP anses vara "Unnamed Favourite". Om SP har två greyhounds med lägst odds är greyhound med lägst nummer i loppet som anses vara "Unnamed Favourite".

3) Om inte specificerat, och en bana har mer än ett möte under samma dag, kommer spelet att gälla för nästa möte som springs efter att spelet har accepterats.

e. Tattersalls Rule 4

1) Tattersalls Rule 4 gäller i fall då en greyhound antingen dras tillbaka eller av startern officiellt bedömts inte ha deltagit i loppet.

2) Tattersalls Rule 4 drar av en bestämd summa från vinnande spel för att kompensera för att en häst dras tillbaka i ett visst lopp. Storleken på avdraget avgörs av det odds (Early eller Board/Show) som hästen har vid tidpunkten då den dras tillbaka.

3) Avdrag av odds på återstående greyhounds görs enligt följande:

| # | Decimalodds Bråkdelsodds Nettoavdrag | 1. | 1,12 eller lägre | 1/9 eller mindre | 0.9 | | 2. | 1,13 - 1,19 | 1/8 - 2/11 | 0.85 | | 3. | 1,20 - 1,27 | 1/5 - 1/4 | 0.8 | | 4. | 1,28 - 1,33 | 7/25 - 8/25 | 0.75 | | 5. | 1,34 - 1,44 | 1/3 - 11/25 | 0.7 | | 6. | 1,45 - 1,57 | 4/9 - 14/25 | 0.65 | | 7. | 1,58 - 1,66 | 4/7 - 13/20 | 0.6 | | 8. | 1,67 - 1,83 | 4/6 - 4/5 | 0.55 | | 9. | 1,84 - 1,99 | 5/6 - 49 - 50 | 0.5 | | 10. | 2,00 - 2,24 | Lika - 31/25 | 0.45 | | 11. | 2,25 - 2,59 | 5/4 - 39/25 | 0.4 | | 12. | 2,60 - 2,79 | 8/5 - 7/4 | 0.35 | | 13. | 2,80 - 3,39 | 9/5 - 23/10 | 0.3 | | 14. | 3,40 - 4,19 | 12/5 - 3/1 | 0.25 | | 15. | 4,20 - 5,40 | 16/5 - 22/5 | 0.2 | | 16. | 5,50 - 6,99 | 9/2 - 23/4 | 0.15 |

4) Tabellerna ovan inkluderar odds listade både i decimal- och bråkdelsformat. I de fall då decimalalternativet inte täcks av bråkdelsmotsvarighet reserverar LeoVegas sig rätten att göra avdrag enligt Tattersalls Rule 4 baserat på decimaltabellen.

5) Lopp med mer än en häst som dras tillbaka har ett max avdrag på 90c per 1 €.

f. Ante Post-spel

1) För att ett spel ska anses vara Ante Post (AP)-spel ska det vara placerat före Final Declarations för loppet.

2) AP-insatser på greyhounds som inte deltar i loppet återbetalas inte och Tattersalls Rule 4 gäller inte såvida inte annat specifikt meddelats.

3) Om minst en av nedanstående händelser inträffar kommer alla AP-spel att ogiltigförklaras:

a. Loppet ställs in;
b. Loppet är officiellt ogiltigförklarat;
c. Förutsättningarna för loppet ändras efter att spelen har placerats (enligt Tattersalls Rules).

4) Förutom de händelser som återges ovan anses alla AP-spel giltiga så länge som loppet, som spelet gäller för, går inom 14 hela dagar från den ursprungliga starttiden såvida inte annat överenskommits.

5) AP-spel betalas enligt odds- och platsvillkor som gäller då spelet accepteras. Om ett spel accepteras med fel odds- eller platsvillkor reserverar sig LeoVegas rätten att, utifrån eget godtycke, bedöma spelet som ogiltigt och återbetala insats.

g. Cast-spel

1. Forecast- och Tricast-spel – Generella regler a. Forecasts är tillgängliga och accepteras för lopp med tre eller fler deltagare. Alla spel tagna för lopp med färre deltagare kommer att ogiltigförklaras.
b. Tricasts accepteras för lopp där en officiell datorberäknad Tricast-utdelning fastslagits.
c. Om ingen utdelning fastslagits anses spel vara rak datorberäknad forecast på alternativ valda att sluta på första och andra plats medan tredje plats ignoreras.
d. Forecast-spel betalas som rak datorberäknad SP forecast-vinst. Om, av någon anledning, SP forecast-vinst inte betalas anses spelen ogiltiga.
e. Forecast-spel måste alltid vara namngivna. Inga spel på icke namngivna favoriter accepteras och om sådana skulle tas av misstag kommer de att ogiltigförklaras.
f. Insatser återbetalas för Forecast- och Tricast-spel med "non-runner".

2. Straight Forecast

Straight Forecast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för de greyhounds som blir etta och tvåa i ett lopp.

3. Reverse Forecast

Reverse Forecast gör det möjligt att spela på de greyhounds som blir etta och tvåa i loppet oberoende av inbördes placering. Kostnaden för spelet är dubbelt gentemot Straight Forecast eftersom det kan anses vara samma som två Straight Forecast-spel.

4. Combination Forecast

Combination Forecast gör det möjligt att välja tre eller fler alternativ i ett visst lopp. För att spelet ska anses vunnet ska två av valda greyhounds bli etta och tvåa i loppet oberoende av inbördes placering

5. Tricast

Tricast gör det möjligt att spela på exakt placeringsordning för de greyhounds som blir etta, tvåa och trea i loppet.

6. Combination Tricast

Combination Tricast gör det möjligt att spela på de greyhounds som blir etta, tvåa och trea i loppet oberoende av inbördes placering.

h. Distansspel

1. Generella regler (gäller för alla distansspel)

a. Resultat för vinnande distansspel anses vara den officiellt meddelade distansen mellan de greyhounds som är etta och tvåa förbi stolpen och har fullföljt loppet.
b. Följande terminologi gäller för Distansspel:

"Nose" = 0,05 av en längd
"Short Head" = 0,1 av en längd
"Head" = 0,2 av en längd
"Neck" = 0,3 av en längd
"Half a length" = 0,5 av en längd
"Three quarters" = 0,75 av en längd
c. Max antal längder i ett lopp är 12 längder.

2. "Meeting Winning" distansspel

a. "Meeting Winning" distansspel gör det möjligt att spela på den totala vinstdistansen för ett visst möte.
b. Om ett möte inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.
c. LeoVegas reserverar sig rätten att, utifrån eget godtycke, erbjuda spel för att visst antal möten under en angiven dag/period. Om något av de angivna mötena inkluderar ett eller flera lopp som antingen ställs in eller ogiltigförklaras kommer alla spel på denna marknad att ogiltigförklaras. Sådana undantag sker såvida inte alla erbjudanden har beslutats före lopp ställts in och omöjligen kunnat ändras oberoende av framtida händelser för att kunna betala sådana marknader. I detta fall betalas dessa spel enligt beslutat resultat.

3. "Race Winning" distansspel

a. "Race Winning" distansspel gör det möjligt att spela på vinstdistansen i ett visst lopp.
b. Om inget officiellt resultat meddelas kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.

4. "Greyhound Winning" distansspel

a. "Greyhound Winning" distansspel gör det möjligt att spela på att en viss greyhound vinner ett angivet lopp med en viss distans.
b. Om inget officiellt resultat meddelas kommer alla spel på marknaden att ogiltigförklaras.
c. Om vald greyhound inte vinner loppet kommer alla spel på denna marknad att vara förlorade.

i. Maxvinster

1) Även om det kan förekomma fall där den potentiella utbetalningen av accepterade spel överstiger tillåten maxvinst kommer den slutliga nettoutbetalningen att begränsas enligt nedan.

2) Gränsen på 25 000 € gäller för lopp som omfattas av officiell informationstjänst (exempelvis PA).

3) Beloppen angivna ovan anses vara max nettobelopp som kan vinnas på en enstaka dag. För tydlighetens skull anses en enstaka dag bestå av de lopp som har startat mellan 00.00 CET och 23.59 CET.

j. Trap Challenge

1) "Trap Challenge" är spel på vilken "trap" som kommer att ha flest vinnande greyhounds på ett listat möte och/eller under ett specifikt antal lopp.

2) Alla spel som gäller "Trap Challenge" gäller oberoende av tomma "traps", "reserves" eller ogiltiga lopp förutsatt att minst hälften av de specificerade loppen genomförts och resultaten offentliggjorts.

3) För avgörande av "Trap Challenge" och om två eller flera greyhounds döms som segrare i ett lopp kommer alla greyhounds på första plats (och deras respektive "traps") att anses ha vunnit loppet i fråga.

4) Om två eller flera "traps" delar slutplacering avgörs spelet enligt "Dead Heat"-regeln enligt definition i Avsnitt B, Paragraf 5.14.

Avsnitt E - esport

1. Avtalsvillkor

A. Inledning

1) Vadhållning på esport förstås som att innefatta tävlingsvideospel med en eller flera spelare i både uppkopplade och/eller bortkopplade installationer. En lista över spelen som avhandlas i detta avsnitt finns i Avsnitt 2 av dessa Allmänna villkor.

2) LeoVegas förbehåller sig rätten att inkludera och behandla såsom esport erbjudanden om evenemang relaterade till spel som inte listats i föregående klausul men som passar in i dess beskrivning på ett rimligt sätt. Tidigare eller framtida iterationer av spel som är del av samma serie kommer att behandlas enligt reglerna relaterade till det specifika spelet såsom närvarande i dessa Allmänna villkor, oavsett någon annan numrering och/eller benämning. I det fall att ett spel, evenemang och/eller erbjudande relaterat till det inte är specifikt angivet i dessa Allmänna villkor, ska avstämning av sådana erbjudanden baseras på de allmänna principerna etablerade i Allmänna villkor.

3) Vid en vadhållning hos LeoVegas bekräftar Kontohållaren att hen har läst, förstått och kommer att följa de Allmänna villkor som angivits i detta avsnitt såväl som andra Allmänna villkor som reglerar användningen av LeoVegas webbplats.

4) För så vitt annorlunda anges specifikt i detta avsnitt ska reglerna som ingår i LeoVegas Allmänna villkor tillämpas. I händelse av tvetydighet ska prioritet ges i följande ordning: Regler och villkor som har publicerats i anslutning till ett erbjudande och/eller en kampanj;

Specifika spelregler för esport; esport Allmänna regler för resultatavstämning; LeoVegas Allmänna villkor.

5) Om inget av ovanstående erbjuder en lämplig lösning, förbehåller sig LeoVegas rätten att, enligt hens eget gottfinnande, reglera erbjudandena på individuell basis på grundval av eget kapital, beaktande accepterade normer för vadhållning, seder och definitioner.

B. Allmänna regler för avstämning av resultat

1) Vid avstämning av resultat ska LeoVegas göra sitt yttersta för att nå fram till information som har erhållits i första hand (under eller precis efter att evenemang har slutförts) från det organiserande förbundet genom utsändningen av spelet och andra relevanta räkneverk som den kan visa, spelets API och den officiella webbplatsen. Om denna information är konfliktfylld, omtvistad och/eller utelämnad från förstahandsvisning såväl som officiella källor och/eller det finns ett uppenbart fel i informationen som har innefattats i ovanstående källor, ska avstämningen av vadhållningserbjudandet baseras på andra offentliga källor.

2) Avstämning av vad kommer inte att inkludera några förändringar som härrör från och/eller kan hänföras till, men inte begränsas till: diskvalificeringar, påföljder, protester, resultat under domstolsbedömning och/eller successiva förändringar till det officiella resultatet efter att evenemanget har slutförts och ett resultat har meddelats, även om det är preliminärt. För vad med hänvisning till tävlingar som sträcker sig över mer än en runda/etapp (t.ex.: turneringsvad), endast tillägg som påverkar vad vars avstämning inte har beslutats ännu ska beaktas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän riktlinje för hur sådana vad ska hanteras vid jämförbara situationer: Ett vad på att ett lag ska nå semifinal i en turnering kommer att betraktas som uppnått så snart det organiserande förbundet har beslutat om det, även om samma lag diskvalificeras från turneringen i ett senare stadium oavsett orsaken.

3) Alla hänvisningar till ord/objekt i singular tillämpas också på dem i plural. På samma sätt ska termerna “deltagare”, “tävlande” och liknande förstås som både en enskild person och ett lag som representerar en enskild entitet.

4) Trots att alla systemiska försiktighetsåtgärder har installerats för att representera den mest trofasta återgivningen av evenemanget såsom har schemalagts av det organiserande förbundet, ska varje hänvisning till ordningen i vilken deltagarna visas, evenemangsplats osv. betraktas endast för upplysningsändamål. Omkastning av hemma-/bortalag såväl som tidigare annonserade evenemangsplatser ska inte betraktas som giltiga orsaker för annullering av vad som har slagits.

5) Innan eller under ett evenemang/en match, kan LeoVegas besluta att visa nuvarande och tidigare resultat, räkneverk och annan statistik som härrör till erbjudandet. Det ska betraktas som att LeoVegas tillhandahåller sådana data endast för upplysningsändamål och att hen inte varken bekräftar eller antar något som helst för dessa datas korrekthet. Alla data som presenteras i detta sammanhang måste hanteras som inofficiella och eventuella oegentligheter ska inte betraktas som giltiga orsaker för annullering av vad som har slagits.

6) Även om namnet på någon (något) deltagare/evenemang/spel har stavats fel och/eller har ändrats, ska vaden fortsätt att vara giltiga om det är tämligen klart och kan konstateras genom tillförlitliga källor att det objekt på vilken vadet har slagits är detsamma som den (det) avsedda deltagaren/evenemanget/spelet.

7) Tidsgränsen (avslutningstiden) som visas på webbplatsen ska hanteras som endast för upplysningsändamål. LeoVegas förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, avbryta, delvis eller helt, vadhållningsaktivitet vid vilken tidpunkt som helst som hen bedömer som nödvändigt.

8) Oavsett starttiderna som visas på webbplatsen, ska tillämpas reglerna angivna i LeoVegas Allmänna villkor för sportvadhållning, nämligen de i Avsnitt A, Paragraferna 2 till 6 avseende giltighet eller avsaknad av det, för vad som slagits och/eller accepterats.

9) Utan påverkan på och i tillägg till ovanstående klausul, förbehåller sig LeoVegas rätten, att enligt hens eget gottfinnande, underkänna vad om någon av de följande situationerna skulle uppstå: LeoVegas upplever förseningar i att motta data/bildflöden från någon av sina källor/leverantörer som resulterar i att LeoVegas presenterar odds som inte återspeglar vadets aktuella tillstånd; Det är tämligen uppenbart att vad har slagits från konton som har tillgång till data/bildflöden som inte är tillgängliga vid denna tidpunkt för LeoVegas; Vad har slagits efter det att någon deltagare har erövrat en fördel som är tillräcklig för att förändra oddset på något erbjudande, utan att sagda odds har justerats för att återspegla vadets aktuella tillstånd.

10) Om en match startar vid en annan tidpunkt än den som angivits på webbplatsen ska detta inte bedömas som skäl för annullering av vaden, förutsatt att just denna match är nästa match som spelas för båda lagen i just denna turnering och att den ingår i den runda/etapp som den ursprungligen var avsedd för.

11) Om det inte är uttryckligen angivet, varje gång som det organiserande förbundet anser det nödvändigt att innefatta extra rundor/förlängning, kvalificeringsmatch(er) eller en serie av matcher för att bestämma rangordning och/eller matchresultat, ska LeoVegas beakta resultaten som härrör från extra matcher/rundor/förlängning för avstämningsändamål av vad som tillhör sagda match/rangordning.

12) Alla vad som är relaterade till matcher, eller delar därav, som inte alls äger rum eller som tilldelas ett resultat genom ”walk-over” ska förklaras ogiltiga. För avstämningsändamål, handlingar inom en match (eller del därav) betraktas som ha inträffat om antingen spelklockan har startat eller när en deltagare utför en handling inom spelets ram som relateras till matchen (eller del därav), vilket som än händer först.

13) Erbjudanden relaterade till matcher/eller delar därav som överges av någon anledning och inget resultat meddelas av det organiserande förbundet inom 36h från den faktiska matchstarten kommer att återbetala vaden vars resultat ännu inte har förklarats. Alla vad som har avgjorts innan övergivandet och som omöjligen kunde ändras oavsett framtida evenemang, kommer att avstämmas enligt det beslutade resultatet.

14) Om det beslutas att den övergivna matchen (eller delar därav) ska fortsätta inom 36 h från den ursprungliga starttiden, kommer all vad som slagits på den ursprungliga matchen att kvarstå och kommer att avstämmas genom resultatet som åstadkoms under den fortsatta matchen.

15) Om det beslutas att den övergivna matchen (eller delar därav) ska återstartas från början inom 36 h från den ursprungliga starttiden, kommer alla vad som slagits på den inledande matchen och som inte kunde avstämmas genom resultatet från matchen innan övergivandet att förklaras ogiltiga.

16) Om det skulle hända att någon av deltagarna är inblandad i en match i samma turnering med en annan motståndare efter tidpunkten för övergivandet och fortsättningen på inledande matchen, kommer alla vilande vad på den inledande matchen att avstämmas som ogiltiga, oavsett resultatet som åstadkoms genom fortsättningen av matchen.

17) Erbjudanden som hänvisar till Turneringsresultat och/eller matcher/evenemang som schemalagt över ett intervall på två eller fler dagar kommer att kvarstå giltiga om sagda evenemang betraktas som slutfört och ett officiellt resultat har meddelats av den officiella organisationen inom det specificerade året, oavsett aktuellt/framtida deltagande (eller avsaknad därav) från någon av de listade och/eller tidigare angivna deltagarna, för såvitt annat inte anges.

18) I händelse av matcher som inte har slutförts innan deras naturliga avslutningar och där ett resultat meddelas genom ett beslut från förbundet inom 36 h från det faktiska evenemangets början utan att spel har fortsatt efter övergivandet, kommer LeoVegas att använda det publicerade beslutet som ett officiellt resultat för de erbjudanden som detaljerar resultatet av matchen och/eller turneringens fortskridande (t.ex. Matchodds och Deltagare som når nästa runda), förutsatt att det publicerade beslutet inte förändrar resultatet av sagda vad vid tidpunkten för övergivandet. I sådant fall kommer insatserna att återbetalas. (t.ex. Lag A leder med 2 Kartor mot 0 i en match i bäst av 5 kartor och Lag B ger upp: Förbundet förklarar Lag A som vinnare av matchen = vad kvarstår. Dock, om samma match i bäst av 5 Kartor övergavs vid ställningen 1-1 och Förbundet förklarar någotdera av lagen som vinner kommer vadet att betraktas som ogiltigt). Alla andra erbjudanden kommer att förklaras ogiltiga förutom de vars resultat har beslutats innan övergivandet och som inte möjligtvis kunde ha förändrat framtida evenemang, som kommer att avstämmas i enlighet med det beslutade resultatet.

19) Avstämning av vad som är länkade till räkneverk (t.ex. Totalt antal dödanden) och alla andra erbjudanden relaterade till specifik terminologi kommer att beslutas i enlighet med definitionen av hur den officiella organisatören utger sagda statistik. Om det inte stöds av icke motsägelsefull bevisning, kommer LeoVegas inte att godkänna några klagomål som härrör från en personlig tolkning av sådana termer.

20) Vid vad på "Turneringsresultat" eller "Placering” kommer inga insatser att återbetalas för deltagare/resultat som inte deltar, diskvalificeras och/eller drar sig ur ett evenemang (både före och under) oavsett orsak, om inte annat anges. LeoVegas förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, tillämpa Tattersalls regel 4, såsom förklaras i LeoVegas Allmänna villkor för sportvadhållning Avsnitt B, Paragraf 6, på alla tävlingar och detta kommer att anges i förhållande till vadhållningserbjudandet.

21) Erbjudanden som hänvisar till en individuell deltagares prestanda i ett visst evenemang/tidsintervall (såsom Framåtskridande i turneringen för Lag X) erfordrar att den angivna deltagaren spelar en aktiv roll åtminstone en gång i en påföljande etapp av det tillämpliga evenemanget/tidsintervallet efter det att vad har ingåtts och/eller accepterats.

22) Inga återbetalningar av vad kommer att tillämpas om det vinnande resultatet av en match/ett evenemang är en deltagare/ett resultat som inte har angivits för vadhållningsändamål. För alla vadhållningserbjudanden kan kontohållaren be om ett pris på en icke angiven deltagare/icke angivet resultat. LeoVegas förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, avböja sådana förfrågningar.

23) Erbjudanden som ställer prestanda mot varandra för två eller fler deltagare under ett visst tidsintervall/viss tävling kommer endast att avstämmas baserat på resultatet för angivna deltagare, utan att ta hänsyn till andra deltagare i samma tävling/evenemang.

24) Om en deltagare diskvalificeras/förhindras/förbjuds att delta i en påföljande del/fas av ett evenemang/en tävling oavsett orsak, såväl som i fall av frivilliga tillbakadragningar, kommer diskvalifikationen att betraktas som att ha ägt rum vid tidpunkten för det officiella meddelandet. Inga förändringar kommer att göras för tidigare resultat, oavsett några modifikationer på grund av sagda handlingar.

25) Vid vad på "Turneringsresultat" eller "Placering”, om två eller fler deltagare anses ha uppnått samma resultat och det organiserande förbundet inte särskiljer deras klassificeringar ska “Regeln om Dött lopp” såsom specificeras i LeoVegas Allmänna villkor för sportvadhållning Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 14 tillämpas.

26) LeoVegas kommer att återbetala insatser på erbjudanden som jämför framgångar/prestanda för två deltagare inom ett specificerat tidsintervall (t.ex. Bästa slutposition i turneringen, Matchvinnare, Vinnare av Karta X) om någon av följande förhållanden uppstår:

Inget odds erbjöds för ett ‘oavgjort’ resultat och inga förfaranden för matchavgörande/förlängning/extra rundor används av det organiserande förbundet för att avgöra en match/ett erbjudande eller rangordna deltagare som har uppnått samma resultat;

Någon av de angivna deltagarna spelar inte någon fortsatt del i någon efterföljande etapp av det relaterade evenemanget/del därav efter det att vadet har slagits och/eller accepterats;

Ingen av de angivna deltagarna är inberäknad i den tillämpliga klassifikationen;

Ingen av de angivna deltagarna bedöms ha uppnått det specificerade kravet efter det att vadet har slagits och/eller accepterats och inget odds för ett sådant resultat har erbjudits.

27) Erbjudanden som jämför framgångar/prestanda för tre deltagare kommer att behandlas såsom beskrivet i ovanstående klausul, med undantaget att om två eller fler deltagare delar den tillämpliga slutpositionen ska “Regeln om Dött lopp” såsom specificeras i LeoVegas Allmänna villkor för sportvadhållning Avsnitt B, Paragraf 5, Klausul 14 tillämpas.

28) Reglerna för vad på "Turneringsresultat" och "Placering” tillämpas på erbjudanden som jämför framgångar/prestanda av fyra eller fler deltagare, med undantag för de erbjudanden som anges specifikt som “Gruppvadhållning”. I sådana fall kommer insatserna att återbetalas om åtminstone en av de angivna deltagarna inte är aktivt inblandad längre, oavsett orsak, efter det att vadet har slagits och/eller accepterats.

29) För så vitt resultatet av erbjudandet inte redan har beslutats innan någon förändring meddelas, kommer vad som hänvisar till en kapplöpning till en särskild händelse/totalt antal för en särskild händelse (t.ex. Första deltagare som vinner X rundor, Över/Under spelade Kartor) eller marginaler för/skillnaden mellan slutförda händelser mellan deltagare (t.ex. Karthandikapp, Exakt Kartresultat i matchen) att avstämmas som ogiltiga i de fall där matchformatet har förändrats fullständigt på ett sätt som skulle förändra räkneverk för sådana händelser och deras respektive odds, inklusive, men inte begränsat till, fall där antalet schemalagda Kartor ändras från ett tidigare annonserat udda antal schemalagda Kartor (t.ex. Bäst av 1/3/5) till ett jämnt antal schemalagda Kartor (t.ex. Bäst av 2/4/6) och vice-versa. Vaden kommer att kvarstå och avstämmas i enlighet med de erbjudanden där den meddelade ändringen inte är relevant (t.ex. Matchodds kommer att fortsätta giltiga om antalet schemalagda Kartor ändras från det tidigare publicerade 3 Kartor till 5 Kartor), eller om resultatet av erbjudandet redan har bestämts innan någon förändring meddelas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän riktlinje för hur sådana vad ska hanteras vid jämförbara situationer: Ett vad på “Vinst av Första kartan” förblir giltigt om matchen ändras från 3 till 5 Kartor, men ett vad på Över/Under för Totalt antal Kartor i Matchen kommer att avstämmas såsom ogiltigt i det liknande scenario.

30) Om LeoVegas felaktigt erbjuder odds och linjer som baseras på ett annat antal av Kartor/Spel/Rundor än det korrekt schemalagda antalet för sagda företeelser, ska avstämning av erbjudanden som hänförs till en kapplöpning till en särskild händelse/totalt antal för en särskild händelse (t.ex. Första deltagare som vinner X rundor, Över/Under spelade Kartor) eller marginaler för/skillnaden mellan slutförda händelser mellan deltagare (t.ex. Karthandikapp, Exakt Kartresultat i matchen) göras som ogiltiga i de fall där matchformatet har förändrats fullständigt på ett sätt som skulle förändra räkneverk för sådana händelser och deras respektive odds, inklusive, men inte begränsat till, fall där antalet schemalagda Kartor ändras från ett tidigare annonserat udda antal schemalagda Kartor (t.ex. Bäst av 1/3/5) till ett jämnt antal schemalagda Kartor (t.ex. Bäst av 2/4/6) och vice-versa. Vaden kommer att kvarstå och avstämmas i enlighet med de erbjudanden där skillnaden inte är relevant (t.ex. Matchodds kommer att fortsätta giltiga om antalet schemalagda Kartor är 3 i stället för de stipulerade 5 Kartorna), eller om resultatet av erbjudandet redan har bestämts innan någon förändring meddelas. Följande exempel tillhandahålls som en allmän riktlinje för hur sådana vad ska hanteras vid jämförbara situationer: Ett vad på “Vinst av Första kartan” förblir giltigt om en match anges som 3 i stället för 5 Kartor, men ett vad på Över/Under för Totalt antal Kartor i Matchen kommer att avstämmas såsom ogiltigt i det liknande scenario.

31) Under specifika evenemang kan LeoVegas besluta om, helt enligt eget gottfinnande, att erbjudanden för vadhållningsändamål på ett reducerat urval av deltagare som kan inberäkna vadhållningsalternativ som "Någon annan", "Fältet” eller liknande. Detta alternativ inberäknar alla ej angivna deltagare, förutan dem som anges specifikt som tillgängliga. LeoVegas förbehåller sig rätten att ange/specificera ytterligare deltagare vid en senare etapp. Skulle dessa nya angivna deltagare bli det vinnande resultatet ska de betraktas som att ha varit icke angivna före den tidpunkt att de faktiskt angavs i listan och avstämning ske i enlighet med det.

32) Erbjudanden som gör specifik hänvisning till en deltagares prestanda under ett visst evenemang/tidsintervall (t.ex. Lag X mot Fältet eller Vinnare förutom Lag X) ska betraktas som ogiltiga om de angivna deltagarna inte spelar en aktiv roll åtminstone en gång i en påföljande etapp av det tillämpliga evenemanget/tidsintervallet efter det att vadet har ingåtts och/eller accepterats.

33) Om en match startar med ett annat antal spelare än som omfattas i bestämmelserna för evenemanget (t.ex.: Något av lagen startar matchen med endast fyra spelare i stället för det schemalagda fem spelare), ska alla vad betraktas som ogiltiga. I de fall något av lagen förlorar tillfälligt och/eller permanent under matchen något antal spelare, efter det att matchen startades med det stipulerade antalet spelare i evenemangsbestämmelserna, ska vaden kvarstå som giltiga.

34) Vad på matcher/evenemang med deltagare som använder ett annat/felaktigt smeknamn eller använder ett så kallat “smurfkonto” kommer att kvarstå, för såvitt det inte blir tämligen uppenbart att den deltagare som använder det speciella smeknamnet inte är den avsedda. I sådana fall ska vaden avstämmas som ogiltiga.

35) Vad på ett lag ska betraktas som giltigt oavsett vilka enskilda som av sagda lag som deltagare. Om det organiserande förbundet bedömer det som tillåtet för ett lag att spela med en ersättande deltagare eller en reservspelare ska alla vad kvarstå, under förutsättning att det avkunnas ett officiellt resultat.

36) Någon form av kvalificering bortom huvudturneringen (där så är tillämpligt) ska betraktas som en giltig del av den tävlingen. På detta sätt ska en deltagare som elimineras i den kvalificerande etappen betraktas som förlorare mot någon som är förkvalificerad eller framgångsrik i den kvalificerande etappen.

37) I de fall som vad använder tidsintervall som referens ska de tolkas på följande sätt: “Inom de första 30 min” innefattar allt som händer fram till 0 h 29 min och 59 s; “mellan 10 och 20 min” innefattar allt som händer från 10 min och 0 s fram till 19 min och 59 s.

38) Alla vad som hänvisar till varaktighet representerar den faktiska tiden i kartan/ronden/evenemanget, det som är tillämpligt. Exempelvis, ett vad på Över 30,5 minuter i en Karta kommer att avstämmas så snart som 30 och en halv minuter har passerats.

39) Alla referenser till spelschemana “Vinnare” och/eller “Övre” kommer att kvarstå oavsett om Kartor och/eller eventuellt andra fördelar har tilldelats genom evenemangsreglerna till någon deltagare.

2. Specifika spelregler

a. Call of Duty

(i) Matchodds

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” och/eller “Övre”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(iii) Totalt antal Kartor

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” och/eller “Övre”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Karthandikapp

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma resultatet av erbjudandet (eller någon del därav), och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” och/eller “Övre”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(vi) Korrekt resultat

• Eventuell(a) Förlängning/Extra kartor som behövs för att besluta om matchresultatet (eller någon del därav), ska inte beaktas för avstämningsändamål.

• Alla reguljärt schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

(vi) Varaktighet

• Avstämning av vad som hänvisar till varaktighet kommer också att inberäkna eventuell tid som krävs för att slutföra någon Förlängning/Extra kartor som behövs för att slutföra matchen (eller del därav), till vilken erbjudandet hänvisar.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i de så kallade spelschemana “Vinnare” och/eller “Övre” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vii) Karta X

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(viii) Första X/Först till X

• Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(ix) Äss

• Vad som hänförs till om huruvida en individuell deltagare krediteras för att på egen hand ha dödat hela motståndarlaget i matchen, eller del därav, såsom anges i erbjudandet.

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(x) Dödande

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(xi) Dödande av spelare

• Vad som hänförs till antalet dödande en viss spelare har krediterats för i matchen, eller del därav, såsom anges i erbjudandet.

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

b. CS: GO

(i) Matchodds

• Om Förlängning/Extra rundor behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för såvitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avstämningsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas. Serieresultat Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Skulle Förlängning/Extra rundor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Totalt antal Kartor

• Skulle Förlängning/Extra ronder behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för regleringsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iii) Karthandikapp

• Skulle Förlängning/Extra ronder behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för regleringsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande. Korrekt resultat

• Eventuell(a) Förlängning/Extra rundor som behövs för att besluta om matchresultatet (eller någon del därav), ska inte beaktas för avstämningsändamål.

• Alla reguljärt schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

(iv) Karta X

• Skulle Förlängning/Extra rundor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Antal rundor

• Skulle Förlängning/Extra rundor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Rundor måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

• Om någon hänvisning görs inom erbjudandet för “Fullt köp”, så måste detta “Fulla köp” utföras för att vaden ska kvarstå.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(v) Rundehandikapp

• Skulle Förlängning/Extra ronder behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav), och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Rundor måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

• Om någon hänvisning görs inom erbjudandet för “Fullt köp”, så måste detta “Fulla köp” utföras för att vaden ska kvarstå.

(vi) Runda X

• Skulle Förlängning/Extra rundor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav), och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Om någon hänvisning görs inom erbjudandet för “Fullt köp”, så måste detta “Fulla köp” utföras för att vaden ska kvarstå.

• Den angivna Ronden måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(vii) Första X/Först till X

• Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• Skulle Förlängning/Extra rundor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav), och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(viii) Dödande

• Skulle Förlängning/Extra rundor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• Avstämningen kommer att inkludera eventuella dödande som inträffat efter att en bomb exploderar eller desarmerats mellan rundor.

c. Dota 2

(i) Matchodds

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultatet för erbjudandet som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas. Totalt antal Kartor

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iii) Karthandikapp

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Korrekt resultat

• Alla reguljärt schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

(v) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vi) Karta X

• Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå. En karta som slutförs genom “uppgivande” av ettdera laget kommer att betraktas som slutförd och vaden avstämmas i enlighet med detta.

(vii) Första X/Först till X

• Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(viii) Dödande/ Dödande i ett sträck

• Alla vad relaterade till Dödande och/eller Dödande i ett sträck kommer endast att beakta dödande som tillfogats av motspelande deltagare, såsom tillämpligt. Dödande som inte tillfogats av någonting annat än motspelande deltagare kommer inte att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(ix) Härjningståg/Ultradödande

• Alla vad relaterade till Härjningståg/Ultradödande kommer endast att betraktas som att ha hänt om det meddelas under matchen (eller del av den, till vilket vad hör) via banderollen på skärmen.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(x) Assistanser

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(xi) Byggnader

• För avstämningsändamål är de följande objekten klassificerade som “Byggnader” i spelet: Kaserner, Helgedomar och Torn. “Nekad” förstörelse av någon av de ovannämnda byggnaderna kommer också att beaktas för avstämningsändamål. Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(xii) Spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer

• För avstämningsändamål, erbjudanden relaterade till följande spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer erfordras att alla delar av den match till vilket erbjudandet härrör ska slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt inte resultatet redan har beslutats innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Aegis
Tillbakaköp
Kurir
Gudomlig värja
Megakryp
Uppnått nivåtak
Roshan

• LeoVegas förbehåller sig rätten att inkludera tillsammans med ovanstående spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer som inte anges ovan för såvitt de passar tämligen väl in i samma kategorier som ovan.

d. Dragon Ball

(i) Matchodds

• De först schemalagda Spelen måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Det första schemalagda Spelet i alla matcher som ingår i serien måste starta för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(iii) Antal spel

• Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Spelhandikapp

• Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(v) Korrekt resultat

• Alla reguljärt schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla.

(vi) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• Ett eventuellt Spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vii) Spel X/Runda X

• Det(n) angivna Spelet/Ronden (det som är tillämpligt) måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(ix) Antal rundor

• Alla schemalagda Rundor måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

• Ett (en) eventuell(t) Spel/Runda som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(x) Rundehandikapp

• Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

e. FIFA

(i) Matchodds

• Resultat kommer att avstämmas baserade på resultaten som åstadkommits under Ordinarie tid. För såvitt annat inte anges i erbjudandet kommer resultat som åstadkommitss under Förlängning inte att beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Lag som går vidare

• Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen, och för såvitt inte annat anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

(iii) Antal mål

• Resultat kommer att avstämmas baserade på resultaten som åstadkoms under Ordinarie tid. För såvitt annat inte anges i erbjudandet kommer resultat som åstadkoms under Förlängning inte att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(iv) Handikapp

• Resultat kommer att avstämmas baserade på resultaten som åstadkoms under Ordinarie tid. För såvitt annat inte anges i erbjudandet kommer resultat som åstadkoms under Förlängning inte att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(v) Korrekt resultat

• Resultat kommer att avstämmas baserade på resultaten som åstadkoms under Ordinarie tid. För såvitt annat inte anges i erbjudandet kommer resultat som åstadkoms under Förlängning inte att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

f. Hearthstone

(i) Matchodds

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• Skulle något Spel spelas om på grund av ett oavgjort resultat, kommer resultatet från det inledande Spelet att bortses ifrån och resultatet från Omspelet kommer att räknas för avstämningsändamål.

(ii) Antal spel

• Det först schemalagda Spelet måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Varje Spel som spelas om på grund av oavgjort kommer att räknas som endast ett Spel.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iii) Spelhandikapp

• Det först schemalagda Spelet måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Skulle något Spel spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Spel X

• Det angivna Spelet måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

g. Heroes of the Storm

(i) Matchodds

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(iii) Totalt antal Kartor

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Karthandikapp

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(v) Korrekt resultat

• Alla reguljärt schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

(vi) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vii) Karta X

• Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(viii) Första X/Först till X

• Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(ix) Dödande/Dödande i ett sträck

• Alla vad relaterade till Dödande och/eller Dödande i ett sträck kommer endast att beakta dödande som tillfogats av motspelande deltagare, såsom tillämpligt. Dödande som inte tillfogats av någonting annat än motspelande deltagare kommer inte att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(x) Spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer

• För avstämningsändamål, erbjudanden relaterade till följande spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer erfordras att alla delar av den match till vilket erbjudandet härrör ska slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt inte resultatet redan har beslutats innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat. Mål Uppnått nivåtak

• Alla vad relaterade till mål hänförs endast till de kartspecifika målen. Vinst av den faktiska kartan kommer inte att beaktas som ett mål för avstämningsändamål. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• LeoVegas förbehåller sig rätten att inkludera tillsammans med ovanstående spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer som inte anges ovan för såvitt de passar tämligen väl in i samma kategorier som ovan.

h. League of Legends

(i) Matchodds

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(iii) Totalt antal Kartor

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Karthandikapp

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(v) Korrekt resultat

• Alla reguljärt schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

(vi) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat. För avstämningsändamål betraktas tiden för spelet att ha avslutats så snart som Nexus förstörs.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vii) Karta X

• Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå. En karta som slutförs genom “uppgivande” av ettdera laget kommer att betraktas som slutförd och vaden avstämmas i enlighet med detta.

(viii) Första X/Först till X

• Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(ix) Äss

• Vad som hänförs till om huruvida en enskild deltagare krediteras med att ha dödat den sist levande mästaren i motståndarlaget.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(x) Dödande/Dödande i ett sträck

• Alla vad relaterade till Dödande och/eller Dödande i ett sträck kommer endast att beakta dödande som tillfogats av motspelande deltagare, såsom tillämpligt. Dödande som inte tillfogats av någonting annat än motspelande deltagare (så kallade Exekutioner) kommer inte att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(xi) Assistanser

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(xii) Byggnader

• För avstämningsändamål ska de följande klassificeras som “Byggnader” i spelet: Kanontorn och Hämmare samt eventuell förstörelse av sagda byggnader ska alltid betraktas som att ha tillfogats av motståndarna.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(xiii) Spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer

• För avstämningsändamål, erbjudanden relaterade till följande spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer erfordras att alla delar av den match till vilket erbjudandet härrör ska slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt inte resultatet redan har beslutats innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

Baroner
Drakar
Uppnått nivåtak
Brytningshärold

• LeoVegas förbehåller sig rätten att inkludera tillsammans med ovanstående spelhändelser, objekt och icke-spelarfigurer som inte anges ovan för såvitt de passar tämligen väl in i samma kategorier som ovan.

i. Overwatch

(i) Matchodds

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(iii) Totalt antal Kartor

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” och/eller “Övre”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Karthandikapp

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare” och/eller “Övre”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(v) Korrekt resultat

• Eventuell(a) Förlängning/Extra kartor som behövs för att besluta om matchresultatet (eller någon del därav), ska inte beaktas för avstämningsändamål.

• Alla reguljärt schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå.

(vi) Varaktighet

• Avstämning av vad som hänvisar till varaktighet kommer också att inberäkna eventuell tid som krävs för att slutföra någon Förlängning/Extra kartor som behövs för att slutföra matchen (eller del därav), till vilken erbjudandet hänvisar.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i de så kallade spelschemana “Vinnare” och/eller “Övre” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(v) Karta X

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(vi) Första X/Först till X

• Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(vii) Dödande/Dödande i ett sträck

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(viii) Dödande av spelare

• Vad som hänförs till antalet dödande en viss spelare har krediterats för i matchen, eller del därav, såsom anges i erbjudandet.

• Skulle Förlängning/Extra kartor behövas för att bestämma matchresultatet (eller någon del därav, och för såvitt inte anges annat i erbjudandet, ska resultat som härrör från det ytterligare spelet beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

J. PUBG

(i) Matchvinnare

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål. För avstämningsändamål ska den sista mannen/duon/patrullen som kvarstår betraktas som vinnare av matchen.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering. För avstämningsändamål ska de(n) spelare/duo/patrull som har samlat på sig flest poäng under seriematcherna betraktas som serievinnare. Avstämning kommer också att beakta eventuella extra Kartor, 1 mot 1 och/eller eventuellt extra spel som det organiserande förbundet kan komma att lägga till som matchavgörande.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• Skulle så vara fallet att efter ett eventuellt matchavgörande som beslutades av det organiserande förbundet, erbjudandet resulterar i oavgjort samt att sagda resultat inte var tillgängligt som möjligt resultat för vadhållningsändamål, då ska insatserna återbetalas.

(iii) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig (inklusive eventuellt extra spel som det organiserande förbundet måste besluta om att lägga till som ett slutligt matchavgörande), måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(iv) Första X/Först till X

• Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(v) Dödande

• Alla vad relaterade till Dödande/Dödande i ett sträck kommer endast att beakta dödande som tillfogats av motspelande deltagare, såsom tillämpligt. Dödande som inte tillfogats av någonting annat än motspelande deltagare kommer inte att beaktas för avstämningsändamål.

• Som en allmän regel ska dödande som inträffat i den “röda zonen” inte beaktas för avstämningsändamål medan dödande med fordon inblandade (bilar, lastbilar, cyklar, båtar och vattenskotrar) kommer att tilldelas det lag som använde sagda fordon.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för såvitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

k. Rocket League

(i) Matchodds

• Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för såvitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen, och för såvitt inte annat anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

(iii) Antal mål

• Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för såvitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(iv) Handikapp

• Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för såvitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Korrekt resultat Om Förlängning behövs för att besluta resultatet av matchen (eller någon del av den), och för såvitt annat inte anges i erbjudandet, kommer resultat som härrör från ytterligare spel att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

l. Starcraft 2

(i) Matchodds

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avstämningsändamål.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Den först schemalagda Kartan i alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avstämningsändamål.

(iii) Totalt antal Kartor

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Varje Karta som spelas om på grund av dödläge kommer att räknas som endast en Karta.

• Alla schemalagda Kartor måste avslutas för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Karthandikapp

• Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag av någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(v) Korrekt resultat

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avstämningsändamål.

(vi) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den omspelade Kartan att bortses ifrån och endast resultatet från den inledande Kartan kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• En eventuell Karta som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vii) Karta X

• Den angivna Kartan måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

• Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den inledande Kartan att bortses ifrån och resultatet från den omspelade Kartan kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

(viii) Första X/Först till X

• Vad som hänförs till vilken av deltagarna som är den första att krediteras för att ha utfört/nått det angivna antalet av en förutbestämd händelse. För såvitt inte ett oavgjort resultat (dvs. Inget lag vinner) har erbjudits, om ingen av deltagarna uppnår det angivna antalet ska insatserna återbetalas.

• Skulle någon Karta spelas om på grund av ett dödläge kommer resultatet från den omspelade Kartan att bortses ifrån och endast resultatet från den inledande Kartan kommer att beaktas för avstämningsändamål.

m. Street Fighter

(i) Matchodds

• De först schemalagda Spelen måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma runda/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Det först schemalagda Spelet av alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(iii) Antal spel

• Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Spelhandikapp

• Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande.

• Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(v) Korrekt resultat

• Alla reguljärt schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla.

(vi) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• Ett eventuellt Spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vii) Spel X/Runda X

• Det(n) angivna Spelet/Ronden (det som är tillämpligt) måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(viii) Antal rundor

• Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

• Ett (en) eventuell(t) Spel/Rond som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(ix) Rundehandikapp

• Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

n. Super Smash Bros

(i) Matchodds

• De först schemalagda Spelen måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Det först schemalagda Spelet av alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(iii) Antal spel

• Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Spelhandikapp

• Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(v) Korrekt resultat

• Alla reguljärt schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla.

(vi) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• Ett eventuellt Spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vii) Spel X/Runda X

• Det(n) angivna Spelet/Ronden (det som är tillämpligt) måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(viii) Antal rundor

• Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

• Ett (en) eventuell(t) Spel/Rond som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(ix) Rundehandikapp

• Alla schemalagda Ronder måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

o. Tekken

(i) Matchodds

• De först schemalagda Spelen måste startas för att vaden ska kvarstå, med undantag för ett eventuellt Spel som tilldelas genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Det första officiella beslutet om resultat som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsad till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(ii) Serieresultat

• Vad som hänförs till det sammanlagda resultat som härrör från någon kombination av på varandra följande matcher/serier som är giltiga för samma rond/etapp samt spelas mellan samma deltagare i samma turnering.

• Det först schemalagda Spelet av alla matcher som ingår i serien måste startas för att vaden ska kvarstå.

• Det första officiella beslutet om resultatet av erbjudandet som meddelas av det organiserande förbundet inom 36 h från matchens slutförande/övergivande kommer att bli den avgörande faktorn för avstämning av vad, inklusive men inte begränsat till eventuella beslut som innefattar diskvalificeringar, tillbakadragande, koncessioner osv., som kommer att beaktas för avstämningsändamål.

• I de fall där erbjudandet slutar i ett obestämt resultat, där detta resultat inte har varit tillgängligt som ett möjligt resultat för vadhållningsändamål kommer insatserna att återbetalas.

(iii) Antal spel

• Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Spel beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(iv) Spelhandikapp

• Den första schemalagda Spelet måste startas för att vadet ska kvarstå, med undantag för någon Karta som tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat för “Vinnare”. I sådana fall ska sagda Kartor beaktas för avstämningsändamål.

• Alla schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

(v) Korrekt resultat

• Alla reguljärt schemalagda Spel måste avslutas för att vad ska gälla.

(vi) Varaktighet

• Alla delar av matchen till vilka erbjudandet hänför sig måste slutföras för att vaden ska kvarstå, för så vitt resultatet inte redan har bedömts innan spelavbrottet och en eventuell fortsättning på spelet inte skulle kunna generera ett annat resultat.

• Ett eventuellt Spel som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(vii) Spel X/Runda X

• Det(n) angivna Spelet/Ronden (det som är tillämpligt) måste slutföras för att vaden ska kvarstå.

(viii) Antal rundor

• Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga för såvitt inte linjen för Över/Under på vilken vadet har hållits redan har passerats vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

• Ett (en) eventuell(t) Spel/Rond som har tilldelats genom evenemangsreglerna till deltagare med ursprung i det så kallade spelschemat “Vinnare” kommer att betraktas som “0” (noll) minuter för avstämningsändamål.

(ix) Rundehandikapp

• Alla schemalagda Rundor måste slutföras för att vad ska gälla. Om matchen överges innan dess naturliga avslutning och oavsett ett slutgiltigt beslut från det organiserande förbundet, kommer vaden att avstämmas som ogiltiga, för såvitt inte Handikapplinjen på vilket vadet har hållits redan har avgjorts vid tidpunkten för matchens övergivande. Skulle så vara fallet kommer vaden att avstämmas enligt resultaten som uppnåtts fram till tidpunkten för matchens övergivande.

Få 100 gratisspins utan omsättningskrav!

Direkt vid din första insättning på minst 100 kr får du 100 gratisspins utan omsättningskrav att använda i Gonzo’s Quest MEGAWAYS, Dragon’s Fire MEGAWAYS
18+ new

LeoVegas Gaming plc. är ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lag med registreringsnummer C59314. Registrerad företagsadress är LeoVegas Gaming plc., Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta, med telefonnummer +356 993 942 68, samt e-postadress support-sv@leovegas.com.

LeoVegas Gaming plc är i Sverige licensierat av Spelinspektionen enligt beslut daterat 26 november 2018 i ärende 18Li7545. LeoVegas.com drivs av LeoVegas Gaming plc. och regleras i Sverige under en licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och en licens för att tillhandahålla vadhållning. Licenstiden är beviljad för fem år.

Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. Om du upplever några problem med ditt spelande kan du alltid kontakta Stödlinjen, en oberoende tredjepartshjälplinje, som ger stöd och råd på www.stodlinjen.se, eller på telefonnummer 020-81 91 00.